Genealogie van Obbe (van Assema).

Generatie I

 

I.               Obbe (van Assema),

                 geb. circa 1480,

                

                 een zoon:

1.              Asse Obbes (van Assema),

                 geb. voor 1500,

                 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) voor 1540, volgt II [blz. ].

Obbe (van Assema).

ASSEMA, vroeger eene stins, later een pachthof, prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Doniawarstal, onder het d. Oldouwer, aan den noordelijke boord van het Tjeukemeer gelegen. ALGEMEEN VAN ASSEMA: ASMA: In Friesland werd in 1811-12 de familienaam Asma o.a. aangenomen door: Hessel Ykes Asma te Oldeouwer (Doniawerstal); Hendrik Willems Asma te Sint Nicolaasga (Doniawerstal); Jan Lubberts Asma te Follega (Lemsterland). De naam Van Asma door Rinske Lubberts van Asma te Eesterga (Lemsterland) en Andries Libbes van Asma te Rotsterhaule (Schoterland) (RFF). verklaring: Deze naam gaat aantoonbaar terug op de voornaam Asse. Het huis waar de eerste generaties woonden staat bekend als de Assema-state, gelegen te Oldeouwer (gemeente Scharsterland), boven het Tjeukemeer.
 

Generatie II

 

II.              Asse Obbes (van Assema) , zn. van Obbe (van Assema) (I) [blz. ],

                 geb. voor 1500, 

                 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) voor 1540,

                 relatie

                 met N. Goey,

                 geb. voor 1500,

                 ovl. (minstens 41 jaar oud) na 1541.

                 Uit deze relatie 2 zonen:

1.              Johannes Aesses (van Assema),

                 geb. in 1530 Ouwsterhaule [FR],

                 ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen 1567 en 1578 Oldeouwer [FR], volgt IIIa [blz. ].

2.              Obbe Aesses,

                 geb. circa 1530 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (minstens 32 jaar oud) tussen 1562 en 1578 Ouwsterhaule [FR], volgt IIIb [blz. ].

 

Asse Obbes (van Assema).

Woonachtig te Oldeouwer. Ondertekent op 28-1-1501 een oorkonde inzake de verdeling van het bezit van wijlen Eba Selckez (Solckema). EebeTzallinghzn verklaart dat hij, zijn vrouw Ythyen en Solcke Eebezin het door de vader van Ytthye nagelaten goed hebben gescheiden. Dit nagelaten goed is o.a. Meynemastate en de door Solcke bewoonde state.Getuigen bij die scheiding waren Eebe Aysema, Ayse Obba en TzaeckleAllertszn. Op 14-1-1527 krijgt Asse Obbes van hetBourgondische bewind consent op de koop van grasland van Ryoerdt (Synez, pastoor van Teroele), die tijdens de Gelderse periode had plaatsgevonden. In die jaren verkocht hij ook een mansmaedt meden aan Foekele Aeuwez voor 17 phillippusguldens. In de winter van 1527/1528 voert Asse Obbes eenproces voor het Hof van Friesland, waarvan uitspraak in 1528 volgt. Op 12-4-1530 zegelde hij, op verzoek, een akte. In1540/1541 schijnt hij niet meer in leven te zijn, aangezien dan Goey,Asse Obbes' weduwe en Johannes Asses 4 ackeren land kopen, leggendeop de Jouwer en streckende van Tjeukermeer tot in de Wiel,waarschijnlijk land in het dorpsgebied Doniage. De Beneficaalboekenuit 1542 vermelden nog Asse Obbes landen te Oldeouwer.(bron:L.H.M.van der Hoff) In 1601 is sprake van 7 kleinkinderen van olde Asse Obbes, te weten: 1.Ass; 2.Sybrich; 3. Obbe;4. Andries;5.Beyts en 6. Goyts. Baeff zou het 7e kleinkind kunnen zijn.
 

Generatie III

 

IIIa.           Johannes Aesses (van Assema) , zn. van Asse Obbes (van Assema) (II) [blz. ]  en N. Goey,

                 geb. in 1530 Ouwsterhaule [FR]

                 Boer te Ouwsterhaule,

                 ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen 1567 en 1578 Oldeouwer [FR],

                 tr. (hoogstens 30 jaar oud) (1) voor 1560

                 met Intz Wols.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Johannes Aesses (van Assema).

Rentmeesterrrekeningen Xa blad 15 links: jaren 1540/1541: "Goey, AsseObbes nagelaten weduwe ende Johannes Asses hebben consent(=toestemming/vergunning) op zekere sate land, is breed 4 ackerenleggendeop de Joure streckende van Tjouckermeer tot in de Wiel,gecoft voor de somma van 213 gouden guldens en 21 stuivers. Vp. 6s.10d." (=5 pond, 6 schellingen en 10 dinarie). Johannes was toenwaarschijnlijknog minderjarig Het gebied van Joure is in die dagenveel groter geweest dan tegenwoordig en dat is ook wel aannemelijk,want het lage midden was in die dagen een grote verlatenheid, waarwild en gevogelte hun domein hadden. In 1718 liggen in dat gebied 2boerderijen, de ene heet Assema en de ander ligt daar ten noordenvan, dus verder van het meer. Zeer waarschijnlijk dus, dat het hieraangehaalde consent betrekking heeft op de boerderij, die naar Assegenoemd is en Assema State kwam te het heten. De aardrijkskundigeencyclopedie vermeld Assema state als: een stins op de noordelijkeoever van het Tjeukermeer in de gemeente Doniawerstal. Een stins iseen versterkte voorname woning van steen in FrieslaIn 1552(Monstercedel) treffen we hem aan als weerbaar man te Oldeouwer In 1555 was hij ingezetene van Oldeouwer  In 1566/1567 treedt Johannes Asses zelfstandig op en inde rentmeestersrekeningen XXVIIa blad 26 lezen we: "Johannes Assesheeft consent op eenhalve sate lants, leggende te Opperbant bijdecreete van den Hove gecoft van Eecke Idts vanwegen Foeck sijnhuysvrouw voor 560 goudguldens XIII pond. (bron:LHM van der Hoff).
In 1578 komt Johannes niet voor in het Register van PersoneleImpositie en is dan waarschijnlijk al overleden. Wel komt als eerstenaam te Oldeouwer met verreweg de grootste aanslag Reinsck Jannesvoor.Zij zal gezien haar naam en financiele positie nagenoeg zekerzijn weduwe zijn. In 1608verkopen de kinderen Johannes Asses en Ibe, Joachim en Jay Folkertsland, hunaanbeerfd van Baeff Johannesdr. In 1614 verkopen Wybe Auckes en Beyts Nolckedr. eenseeckere reydacker te Oldeouwer. De erven van wijlen Johannes Assesprotesteren en verwijzen naar een koopbrief van hun vader van20-3-1564. (bron:LHM van der Hoff)
.

Johannes Aesses (van Assema) en Intz Wols

De boerderij van Joannes Aesses en Intz Wols heette later de WolsmaState en bestaat nog omstreeks 1960. Het was een echte Stins. Het waser al in 1550 met hagen en zware muren. Er was een kanon van deSanwalden opgeborgen wanneer die niet gebruikt werd. Later woonde erene Nico Wolf in.

 

Intz Wols.

Zij had een broer Oene Wolz, die gewoond heeft op de Wolsma State aande streek onder Ouwsterhaule. Intz was een zus van Oene Wols.
 

 

                 Johannes Aesses (van Assema),

                 tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) circa 1560

                 met Reinsck Andriesdr. Jannes , dr. van Andries Jannes,

                 ovl. na 1578.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Andries Johannes (Jansz.) van Assema,

                 geb. circa 1560 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1640 Oldeouwer [FR], volgt IVa [blz. ].

2.              Goits Johannesdr. van Assema,

                 geb. circa 1560 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (minstens 48 jaar oud) tussen 1608 en 1614 Haskerhorne [FR], volgt IVb [blz. ].

3.              Beitske (Beijts) Johannesdr. van Assema,

                 geb. circa 1560 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 14 maart 1631 St. Nicolaasga [FR], volgt IVc [blz. ].

4.              Baeff Johannesdr. van Assema,

                 geb. circa 1560 Oldeouwer [FR]

                 Reference Number 404,

                 ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op zaterdag 5 januari 1608 Oldeouwer [FR].

 

IIIb.           Obbe Aesses , zn. van Asse Obbes (van Assema) (II) [blz. ]  en N. Goey,

                 geb. circa 1530 Oldeouwer [FR]

                 woonde in Ousterhaule, 

               ovl. (minstens 32 jaar oud) tussen 1562 en 1578 Ouwsterhaule [FR],

                

                 3 kinderen:

1.              Aesse Obbes,

                 geb. circa 1550 Ouwsterhaule [FR],

                 ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1601 Joure [FR], volgt IVd [blz. ].

2.              Sybrich Obbes Aesses/Asses,

                 geb. circa 1550 Ouwsterhaule [FR]

3.              Obbe Obbes,

                 geb. in 1562,

                 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 8 april 1632 Balk [FR], volgt IVe [blz. ].

 

Obbe Aesses.

In 1552 is hij volgens het Monstecedel een weerbaar man teOuwsterhaule. In 1561/62 koopt hij land te Doniaga en Joure, maar in het register van Personele Impositie van 1578 komt hij niet meervoor. Hij is dan of overleden of mogelijk verhuisd. (bron LHM van derHoff).
 

Sybrich Obbes Aesses/Asses.

Wordt vermeld in het testament van Aesse Obbes (haar broer) alslegataris van 50 gulden.
 

Generatie IV

 

IVa.           Andries Johannes (Jansz.) van Assema , zn. van Johannes Aesses (van Assema) (IIIa) [blz. ]  en Reinsck Andriesdr. Jannes,

                 geb. circa 1560 Oldeouwer [FR] Op Assema State aan rand Tjeukermeer

            

                 Ovl. (Ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1640 Oldeouwer [FR] 15 mei 1640 stond op verdwenen grafsteen,

                 begr. In de kerk (nu NH-kerk) Oldeouwer [FR] Op verloren gegane grafstenen van het kerkhof te Oldeouwer stond zijnnaam en sterfdatum: 27 januari 1644 Andries van Assema,

                 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1590

                 met Sjou(c)kje Tjer(c)ks van Solckema , dr. van Tjerck Annes (Tierck) Solckema van Solckema en Botke (Both) Wijbrensdr Ankes van Waltinga,

                 geb. circa 1562 Tjerkgaast [FR]

                 *** APARTE KWARTIERSTAAT ***,

                 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op vrijdag 3 februari 1640 Oldeouwer [FR].

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema,

                 geb. in 1591 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1658 Langweer [FR], volgt Va [blz. ].

2.              Johannes Andries (Jetse) van Assema,

                 geb. in 1595 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op vrijdag 10 november 1645 Oldeouwer [FR], volgt Vb [blz. ].

3.              Reinsk Andriesdr (Rinske) van Assema,

                 geb. na 1595 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (ongeveer 35 jaar oud) na 1630, volgt Vc [blz. ].

4.              Both (Beatrix Andries, Botje) Andries van Assema,

                 geb. circa 1607 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 27 februari 1679 Ouwsterhaule [FR], volgt Vd [blz. ].

 

Andries Johannes (Jansz.) van Assema.

Andries was stichter van Assema State. Alle nazaten zijn vanaf ditmoment "van" Assema(state). De naam bevat een dubbele van: van van Aesse. Andries komt als eerste voor met de naam Assema en woonde op de state aan het Tjeukermeer. Volgens Eekhoff in de FrieseVolks-Almanak/prov.Almanac 1843 pag. 24 lag deze state in 1396 aan de overzijde van het Tjeukermeer, onder den dorpe Oldeouwer. Het was eenstins door vele wateren en poelen omringd en versterkt. Naast AssemaState waren bosjes van Elzen- en Berkenhout, waar de oude Rijn tussendoor liep. Tot 1843 bestaat hij nog. In 1992 ligt de plek vande boerderij in het weiland achter de boerderij van de Fam. Oenema,adres: Lytse Polder 1, 8515 CS Oldeouwer. Zij hebben hun boerderijook weer Assema State genoemd. Andries en Sjouckje hebben blijkbaarook goed geboerd, want B. Dijkstra, die een niet-uitgegeven studievan de van Assema's gemaakt heeft, tekent bij dit paar aan:"verscheidene koopacten van 1607 tot 1630". In 1608 koopt hij ook samen met zijn zussen Goits en Beits land. naam: Assema, Andries Johannes van sterfdatum: 15-5-1640 geboortejaar: 1560 godsdienst: hervormd aant.: geh. Sjoukje Tjerks van Solckama; dijksgedeputeerde; bijzitter echtgenoot: Solckama, Sjoukje Tjerks van commentaarvindplaats: op het kerkhof; verdwenen type: Grafstenen bron: Grafschriften Doniawerstal plaats: Oldeouwer boeknummer: 4959 commentaar plaats: Oldeouwer tekst niet gewijzigd t.o.v. boek bron: www.walmar.nl-friezen uit vroegere eeuwen Er is ook een grafsteen van ene Andries Johannes van Assema geboren in 1560 en overleden 17-4-1640 (www.walmar.nl/allenamen). Zijn erven waren in 1640 eigenaren van de stemmen Oldeouwer nr. 22, 23, 24 en 25 (Assema State). Huurder was toen zoon Johannes. Er wordt ook wel beweerd dat Andries niet een zoon is van Reinsck Andriesdr.Jannes maar van Intz Wols. Dit moeten wij nog nagaan. Voorlopig houden wij het nog op Reinsk Andriesdr. Jannes.
 

Sjou(c)kje Tjer(c)ks van Solckema.

In de voorouders van Sjoucke Tjercks Solckema zitten ook Harinxma's.
 

 

IVb.           Goits Johannesdr. van Assema , dr. van Johannes Aesses (van Assema) (IIIa) [blz. ]  en Reinsck Andriesdr. Jannes,

                 geb. circa 1560 Oldeouwer [FR]

                 ovl. (minstens 48 jaar oud) tussen 1608 en 1614 Haskerhorne [FR],

                 tr. (ongeveer 20 jaar oud) circa 1580

                 met Baucke Mercks

                 Bijzitter van Haskerland, 

                 ovl. tussen 1624 en 1630 Haskerhorne [FR].

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Merck Bauckes

                 ovl. circa 1622 Langweer [FR],

                 relatie

                 met Jildou Deddes Broersma , dr. van Dedde Sipkes Broersma en Jans Idsck, 

                 ovl. voor 1646 Langweer [FR]. Uit deze relatie geen kinderen.

2.              Rommert Bauckes

                 relatie

                 met Fedzke Galeni

                 Uit deze relatie geen kinderen.

3.              Fueck Bauckes

                 relatie

                 met Minne Reins Hillema

                 Terzool, 

                  Uit deze relatie geen kinderen.

4.              Ded Bauckes

                 relatie

                 met Teette Teettezn

               Uit deze relatie geen kinderen.

5.              Johanneske Bauckes

                 relatie

                 met Hans Broers

                 Reference Number 515. Uit deze relatie geen kinderen.

6.              Johannes Bauckes

                 tr. voor 1614

                 met Palsck Hannedr., 

                 Reference Number 516. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Baucke Mercks.

In 1614 koopt Baucke Mircks, mederechter van Haskerland in de Horneeen sate, groot 19 pm tot Ballingaburen te Goengarijp, de verkoopstervan haar wijlen vader aanbeerfd, voor 745 ggld van Doetcke Assedr.weduwe Gerrit Roleffs Crack te Heereveen onder deklokslag van Bandt.(bron: LHM van der Hoff).
 

IVc.           Beitske (Beijts) Johannesdr. van Assema , dr. van Johannes Aesses (van Assema) (IIIa) [blz. ]  en Reinsck Andriesdr. Jannes,

                 geb. circa 1560 Oldeouwer [FR]

                 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 14 maart 1631 St. Nicolaasga [FR],

                 tr. (ongeveer 20 jaar oud) circa 1580

                 met Ige (Iege) Broers

                 Volmacht van de Zevenwouden, 

                 ovl. op dinsdag 5 mei 1637 St. Nicolaasga [FR].

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Johannes Broers,

                 geb. circa 1580, 

2.              Broer Broers,

                 geb. circa 1581, 

3.              Rommert Broers,

                 geb. circa 1582, 

4.              Reinsck Broers,

                 geb. circa 1584, 

5.              Ints Broers,

                 geb. circa 1586, 

6.              Aucki Igedr. Broers,

                 geb. circa 1588, 

7.              Jets Igedr. Broers,

                 geb. tussen 1590 en 1600, 

                 tr. (hoogstens 43 jaar oud) voor 1633

                 met Andrea Frederici

                 notaris te Langweer, 

                 Reference Number 1331. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Beitske (Beijts) Johannesdr. van Assema.

naam: Assema, Beitske Johannes van sterfdatum: 14-4-1631 aant.: geh. Iege Broers echtgenoot: Iege Broers commentaarvindplaats: op het kerkhof; nu in de kerk type: Grafstenen bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy plaats: St Nicolaasga boeknummer: 6108 commentaar Ao 1637 de 5en mey sterf de eersamen Yge Broerszo Ao 1631 de 14 april sterf die eerbaere Bets Ioannis dr in tiden echteluide en leggen hier begraven Beiata..ou[t?].. 3(5?) iaa[r] sterf die.. [b]e[gr]aven bron: www.walmar.nl-boek friezen uit vroegere eeuwen.
 

 

IVd.           Aesse Obbes , zn. van Obbe Aesses (IIIb) [blz. ],

                 geb. circa 1550 Ouwsterhaule [FR]

                 Dijksgedeputeerde/Grietman van Haskerland, 

                 ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1601 Joure [FR],

                 tr. (minstens 20 jaar oud) (1) tussen 1570 en 1580

                 met Barnou Tjebbesdr., 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Obbe Asses Assema,

                 geb. circa 1570 Joure [FR],

                 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op zondag 10 oktober 1599 Leeuwarden [FR], volgt Ve [blz. ].

2.              Doe(d)tje Asses Assema, volgt Vf [blz. ].

 

Aesse Obbes.

Bij de nominatie van kandidaten voor het grietmanschap vanDoniawerstal op 5-9-1582 wordt Asse Obbes door Ouwsterhaule,Ousternijega en Oldeouwer voorgedragen. Hoewel Anske Meijnes bij dienominatie meer stemmen vergaart dan Aucke Eedes (Reinalda), wordtlaatstgenoemde op 24-9-1582 door stadhouder en gedeputeerden totgrietman gekozen. Asse Obbes was een overtuigd calvinist: hij beriepeigenmachtig in mei 1591 de eerste predikant te Joure. Toen op1-1-1594 voor het eerst een ouderling gekozen werd, was dit als meestvooraanstaand lid van de gemeente uiteraard Asse Obbes. Na zijnoverlijden in 1601 kreeg zijn wapenbord een plaats in de pas gebouwdekerk van Joure. In datzelfde jaar had hij zijn testament gemaakt. Daarin noemt hij Aaltje Terwisga zijn huisvrouw. Bernuwe is eendochter van de testateurbij Aaltje Terwisga en Bernuwe Obbesdr. zijnkindskind. Hij bezit 1/7e van de olde Asse Obbes fenne op Oldeouweren geeft een legaat aan Sybrich zijn zuster. Taetske Eerckedr. is demoeder van zijn kindskind. (bron LHM van der Hoff). naam: Assema, Asse Obbes sterfjaar: 1601 godsdienst: hervormd aant.: geh. 1 Barnou Tjebbes; geh. 2 Aatlje Eises van Terwijsscha; grietman Haskerland 1582-1801; dijksgedeputeerde; gedeputeerde staat commentaar vindplaats: in de kerk; verdwenen type: Rouwborden bron: Archief NH kerk van Joure, Westermeer en Snikzwaag; archief kerkvoogdij inv.nr. 39 plaats: Joure boeknummer: 7550 commentaar.. Asse Obbes.. 1601 bron: www.walmar.nl-friezen uit vroeger eeuwen.
 

 

                 Aesse Obbes,

                 tr. (resp. minstens 38 en minstens 28 jaar oud) (2) tussen 1588 en 1601

                 met Aaltje Eisses van Terwijsga , dr. van Eise Jan Willems van Terwijsga en N. Marc Syecx/Sickes,

                 geb. in 1560 Appelscha [FR]

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Bernucke Assema,

                 geb. op zondag 13 maart 1588 Sneek [FR],

                 ged. op zondag 13 maart 1588, 

                 Gereformeerd gedoopt! 

 

IVe.           Obbe Obbes , zn. van Obbe Aesses (IIIb) [blz. ],

                 geb. in 1562, 

                 Grietman en Dijkgraaf (1604-1620 en 1626-1632), 

                 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 8 april 1632 Balk [FR],

                 begr. in 1632 kerk van Wijckel,

                 relatie (1)

                 met Foeck (Fokeltje) Johannes (Jochums) van Wijckel Wijckel , dr. van Jochum Hanses van Wijckel Wijckel en Doedt Heres Rollema,

                 geb. circa 1540, 

                 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 17 januari 1619 Balk [FR] 7 (LHM van der Hof) 17 (Walmar).

                 Uit deze relatie geen kinderen.

 

Obbe Obbes.

Obbe bezat een mooi huis te Balk en stichtte het latere gemeentehuis aldaar. In 1620 volgde hij de lijkstatie van graaf Willem Lodewijkals lid van de Staten van Friesland. Obbe en Foeck testeren in 1613 te Wijckel; hun fideicommissair testament wordt op 29 juli 1616geregistreerd. De grafstenen van hem en zijn eerste vrouw in de kerkvan Wijckel heeft het volgende opschrift: In 't jaer Anno 1632 8 Appril is in den Heere gerust den Eerenfeste Achtbare sear deskreteObbe Obbes Gritman over Gasterland en Dijkgraaf van die ZeevenGrietenije en de stat Slote in 't leeven gevest out 70 jare ende leithier begraven. Hier leit begraven de eersame en doechsame FoeckelJoachimsdr. gevesene huisfrvve van Obbe Obbes gritman overGaesterlant en is gerust den 7 febro 1619. (bron: LHM van der Hoff) naam: Assema, Obbe Obbes van sterfdatum: 8-4-1632 Obbe was de eerst bekende dijkgraaf van het waterschap. Hij komt voor op de lijst met grietmannen. geboortejaar: 1562 godsdienst: hervormd aant.: geh. 1 Fokeltje Jochems; geh. 2 Riekje Wietses; grietman Gaasterland 1604-1632 echtgenoot: Fokeltje Jochems echtgenoot: Riekje Wietses commentaar boeknummer: 210plaats: Balk tekst e.d. niet gewijzigd t.o.v. boek (www.walmar.nl-friezen uit vroegere eeuwen) naam: Assema, Obbe Obbes van sterfdatum: 8-4-1632 geboortejaar: 1562 godsdienst: hervormd aant.: geh. 1 Fokeltje Jochems; geh. 2 Riekje Wietses; grietman Gaasterland 1604-1632 echtgenoot: Fokeltje Jochems echtgenoot: Riekje Wietses commentaar vindplaats: in de kerk type: Grafstenen bron: Tekeningen grafzerken Friesch Museum plaats: Wijckel boeknummer: 6743 commentaar Int iaer ano 1632 de 8 april is in den heere gerust de eerentfeste achtbare seer diskrete Obbe Obbes grietma over Gasterlant en.. van die zeeve grieteniie ende stat Slote int leeve gevest out 70 iare ende leit hier begraven Hier leit begrave de edele ende doeghsame Foeckel Iochemsdr gevesene huisfrouue van Obbe Obbesz.. over Gaesterlant en is gerust de 17 febrii 1619 aetitis suae 74 Op den 27 iuny 1629 is Foeckelke Obbes dochter inden heere gerust ende leit alhier begrave oldt 8 iaere min een maent Obbe Obbes werd 31 januari 1604 grietman van Gaasterland. Hij volgde Sybren Hiddesz. op die het ambt sinds 1585 had vervuld.Obbes was verschillende keren Dijkgraaf van de zeven Grieternijen en Stad Sloten. Hij woonde in Balk. Hier stichtte hij het raadshuis.In 1602 werd hij lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en in die functie volgde hij de lijkstatie van Willem Lodewijk op. Op 110 maart1620 werd een nieuwe dijkgraaf benoemd en kreeg hij niet genoeg stemmen. Joachim Ids van Wijckel volgde hem op. Op 1 en 8 maart 1622 zijn er nieuwe verkiezingen op het raadhuis van sloten en werd alsgrietman Syds van Osinga voorgesteld en benoemd. Op 28 maart 1626 worden in Joure weer verkiezingen gehouden. In plaats van de hongeheer Sijds van Osinga werd Obbe Obbes weer gekozen tot dijkgraaf. Obbe obbes overleed 8 april 1632 op 70 jarige leeftijd en werd begraven in de kerk van Wijckel, waar ook zijn tweede vrouw die op 30 juni 1643 stierf werd bijgezet.
 

 

Obbe Obbes en Foeck (Fokeltje) Johannes (Jochums) van Wijckel Wijckel

Geen kinderen. Obbe Obbes werd geboren in 1562 en Fokel was 79 toen zij in 1619 overleed, dus geboren ca. 1540. Zij was dus een stuk ouder dan Obbe. Obbe hertrouwde na Fokel'soverlijden en kreeg daarna nog 2 kinderen.

 

Foeck (Fokeltje) Johannes (Jochums) van Wijckel Wijckel.

Hier leit begraven de eersame en doechsame FoeckelJoachimsdr. gevesene huisfrvve van Obbe Obbes gritman overGaesterlant en is gerust den 7 febro 1619. (bron: LHM van der Hoff) naam: Assema, Obbe Obbes van sterfdatum: 8-4-1632 geboortejaar: 1562 godsdienst: hervormd aant.: geh. 1 Fokeltje Jochems; geh. 2 Riekje Wietses; grietman Gaasterland 1604-1632 echtgenoot: Fokeltje Jochems echtgenoot: Riekje Wietses commentaar vindplaats: in de kerk type: Grafstenen bron: Tekeningen grafzerken Friesch Museum plaats: Wijckel boeknummer: 6743 commentaar Int iaer ano 1632 de 8 april is in den heere gerust de eerentfeste achtbare seer diskrete Obbe Obbes grietma over Gasterlant en.. van die zeeve grieteniie ende stat Slote int leeve gevest out 70 iare ende leit hier begraven Hier leit begrave de edele ende doeghsame Foeckel Iochemsdr gevesene huisfrouue van Obbe Obbesz.. over Gaesterlant en is gerust de 17 febrii 1619 aetitis suae 74 Op den 27 iuny 1629 is Foeckelke Obbes dochter inden heere gerust ende leit alhier begrave oldt 8 iaere min een maent.
 

                 Obbe Obbes,

                 relatie (2)

                 met Rixtie (Riekje) Wytses (Wietses)

                 Reference Number 517,

                 ovl. op dinsdag 30 juni 1643 Balk [FR] Grafsteen kerk Wijckel: Int jaer ons heren 1643 den 30 iuny sterf die eerbare Rijckie Wijttiesdr die huysvroo van de eerenphesten Obbe Obbes ende lei alhier begraven.

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Foeckeltje Obbesdr.,

                 geb. in 1621 Balk [FR]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (ongeveer 8 jaar oud) op woensdag 27 juni 1629 Balk [FR],

                 begr. Wijckel [FR] in de kerk.

2.              Obbe Obbes,

                 geb. in 1623 Balk [FR]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (ongeveer 16 jaar oud) op dinsdag 15 februari 1639 Balk [FR] Op grafsteen in kerk Wijckel: Int jaer ons heren Iesus Christus 1639 den 15 februari is in den heere gerust de e Obbe Obbes de ionge eenige soen van de.. Obbe Obbes out..16 iaren ende leit hier begraven,

                 begr. Wijckel [FR] in de kerk.

 

Obbe Obbes.

Was enige zoon en ongehuwd (pas 16 jaar).
 

Generatie V

 

Va.            Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema , zn. van Andries Johannes (Jansz.) van Assema (IVa) [blz. ]  en Sjou(c)kje Tjer(c)ks van Solckema,

                 geb. in 1591 Oldeouwer [FR]

                 Secr.Doniaws/Kerkv/Mederechter,

                 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1658 Langweer [FR] (29/6 www.walmar.nl),

                 tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) op donderdag 13 juli 1617 Langweer [FR]

                 met Ymcke (Hymcke) (Iemkje) Valcks/Falcks/Falck,

                 ovl. voor 1628.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Idzart Tarquines (Tjerks) van Assema,

                 geb. op donderdag 17 mei 1618 Langweer [FR],

                 ged. op donderdag 17 mei 1618 Langweer [FR]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (2 maanden oud) op donderdag 16 augustus 1618 Oldeouwer [FR],

                 begr. Oldeouwer [FR].

2.              Ida (Jidt, Ietje) Tarquinus (Tjerks) van Assema,

                 geb. op zondag 17 mei 1620 Langweer [FR],

                 ged. op zondag 17 mei 1620 Langweer [FR]

                 ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 26 oktober 1680 Joure [FR],

                 tr. (ongeveer 45 jaar oud) (1) circa vrijdag 55 1665

                 met Jan Idses

                 ovl. tussen 1659 en 1665. Uit dit huwelijk geen kinderen,

                 tr. (44 jaar oud) (2) op zaterdag 25 april 1665 Haaskerland

                 met Petrus van der Werff

                 ovl. voor 1680 Joure [FR]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Beatrix (Byaef) Tarquines (Tjerks) van Assema,

                 geb. op donderdag 13 mei 1621 Langweer [FR],

                 ged. op donderdag 13 mei 1621 Langweer [FR]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (3 jaar oud) op woensdag 31 juli 1624,

                 begr. Oldeouwer [FR] Op verloren gegane grafstenen van het kerkhof te Oldeouwer stond haarnaam en sterfdatum: 31 juli 1624 Beatrix van Assema.

4.              Andreus Tarquines (Andries Tjerks) van Assema,

                 geb. in 1622 Langweer [FR]

                 ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op donderdag 31 december 1643.

 

Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema.

RALW DTB 223B VAF Dopelingen voor 1812 op vadersnaam Doniawerstalblz.37 Tjerk (Tarquinius) Assema: te Langweer: Idzert 17-5-1618; Jidt17-5-1620; Byaef 13-5-1621; Beeuw 15-11-1635; Syouck 3-12-1637;Marrichien 18-10-1640. In 1615 is hij kennelijkafgestudeerd en volgt hij de in 1614 overleden Mr. Fedde Oenes Reinarda op als secretaris van Doniawerstal. In de hoedanigheid van kerkvoogd sluit hij op 20-8-1637 met Mr. Meinert Johannes, leidekker te Sneek een contract om het dak van de Ouwster kerk met goede Engelse leien te dekken en daarbij lood te leveren. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat hij gereformeerd was, temeer daar hi jhet merendeel van zijn kinderen in de gereformeerde kerk van Langweer laat dopen en later in 1650 nog mederechter van Doniawerstal is. Dit ambt werd toendertijd niet door katholieken bedreven. Echter, zijn kinderen blijken later allemaal katholiek te zijn, evenals zijn broers, zusters en zwagers, terwijl ook van de jongste kinderen geengereformeerde doopinschrijving is gevonden. Daarentegen ondertekent hij nog volgens HWF Aukes een positief commentaar over een uitstekendpriester: Pater Laurens Simons. De familie is waarschijnlijk uit opportunisme tijdelijk gereformeerd geweest. (bron: LHM van der Hoff).
Leidekker Mr. Meinert maakte zich weinig zorgen over de afgesprokenonderhoudswerkzaamheden tegen 50 stuivers de komende 12 jaren nauitvoering der werkzaamheden. Dientengevolge werd Grietman Sijds vanosinga in bijeenkomst van de inwoners van Ouwer bijeengeroepen. Desecretaris (Tarquinus) had toen al het noodzakelijke onderhoud uiteigen zak moeten betalen. Te Oldeouwer werd 28 januari 1646 door degemeente, ten verzoeke van Tarquinus Assema olde secretaris, dietevens te Oldeouwer kerkvoogd was, beloofd ende aangenomen, inregarde van de grote schade, die de gemelde secretaris int reparerenvoor voordegde kercke gehadt heeft, hem in de jaeren 1648, 1649, 1650en 1651 telkens 50 Caroli glds op Alderheiligen dach uit de Vicarijeopcomsten te laten toecomen. (bron: R.P. de Jong/de ouwster tryegaen)Tjerk huurde een schoolland/pastorie +/- 1600. Dit is nu het kerkhofmet de klokkenstoel
.

Petrus van der Werff en Ida (Jidt, Ietje) Tarquinus (Tjerks) van Assema

Haskerland, huwelijken 1665 Vermelding: Derde proclamatie op 16 april 1665 in Joure Man : Petrus van der Werff afkomstig van Blokzijl Vrouw : Iicke Assema afkomstig van Joure Gestandaardiseerde namen: PETRUS en...... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag 1637-1744 Inventarisnr.: DTB 360 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ---------------------------- Haskerland, huwelijken 1665 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 april 1665 Man : Petrus van der Werff Vrouw : Ida Assema Opmerking : doctor Gestandaardiseerde namen: PETRUS en IETJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Haskerland 1649-1666 Inventarisnr.: DTB 349 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Idzart Tarquines (Tjerks) van Assema.

Doniawerstal, dopen, doopjaar 1618 Dopeling: Idzert Geboren in Langweer Gedoopt op 17 mei 1618 in Langweer Zoon van Tjerk Tarquinius Assema en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : IDSERT Vader : TJERK ASSEMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag, doop 1601-1811 Inventarisnr. : DTB 213 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Ida (Jidt, Ietje) Tarquinus (Tjerks) van Assema.

Zij overleed als weduwe van Petrus van der Werff. In de Reces- enProclamatieboeken D3 pag. 163 koopt Tarquinus (haar vader) op14-8-1645 als oud-secr. voor de ene helft en Ida voor de andere helftop sate lands met huis en schuur en bomen, plantagie gelegen intgroendall voor 1600 goudguldens van 28 stuivers. Doniawerstal, dopen, doopjaar 1620 Dopeling: Jidt Geboren in Langweer Gedoopt op 17 mei 1620 in Langweer Dochter van Tjerk Tarquinius Assema en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : IETJE Vader : TJERK ASSEMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag, doop 1601-1811 Inventarisnr. : DTB 213 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar naam: Assema, Ida Tjerks van doopdatum: 17-5-1620 sterfdatum: 26-10-1680 geboortejaar: 1620 godsdienst: hervormd aant.: ged. op 17 mei 1620 ; geh. 1 1655 Jan Idses; geh. 2 1665 Petrus van der Werf vader: met inscriptie moeder: met inscriptie echtgenoot: Werf, Petrus van der commentaar boeknummer: 3244plaats: Joure tekst e.d. niet gewijzigd t.o.v. boek (www.walmar.nl-friezen uit vroegere eeuwen).
 

Beatrix (Byaef) Tarquines (Tjerks) van Assema.

Doniawerstal, dopen, doopjaar 1621 Dopeling: Byaef Geboren in Langweer Gedoopt op 13 mei 1621 in Langweer Kind van Tjerk Tarquinius Assema en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling :... Vader : TJERK ASSEMA... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Op www.walmar.nl staat als overlijdensdatum 29-6-1624. Wij hadden 31-7-1624. ?? Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag, doop 1601-1811 Inventarisnr. : DTB 213 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Andreus Tarquines (Andries Tjerks) van Assema.

Overlijden te vinden op www.walmar.nl/allenamen.asp.
 

                 Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema,

                 tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 28 jaar oud) (2) op donderdag 29 augustus 1630 Langweer [FR]

                 met Machtelke Abraham (Magdalena) Scharm,

                 geb. circa 1602,

                 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 24 juni 1680 Oldeouwer [FR].

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Femme Tarquines van Assema,

                 geb. tussen 1630 en 1640,

                 ovl. (hoogstens 40 jaar oud) op dinsdag 4 maart 1670 Oldeouwer [FR], volgt VIa [blz. ].

2.              Beatrix (Beew, Bieuwke) Tarquines (Tjerks) van Assema,

                 geb. op donderdag 15 november 1635 Langweer [FR],

                 ged. op donderdag 15 november 1635 Langweer [FR]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (9 maanden oud) op donderdag 4 september 1636 Langweer [FR],

                 begr. Kerkhof Oldeouwer nog steen aanwezig Oldeouwer [FR] Haar steen ligt nog op het kerkhof van Oldeouwer onder de klokkenstoel.

3.              Sjoukjen (Syouck) (Siouckien) Tarquines (Tjerks) van Assema,

                 geb. op donderdag 3 december 1637 Langweer [FR],

                 ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1669 Wolvega [FR], volgt VIb [blz. ].

4.              Margareta (Maaike,Marycke,Marrichien,Marijtje) van Assema,

                 geb. op donderdag 18 oktober 1640 Langweer [FR],

                 ged. op donderdag 18 oktober 1640 Langweer [FR]

                 ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 17 april 1643 Oldeouwer [FR],

                 begr. Oldeouwer [FR] Op verloren gegane grafstenen van het kerkhof te Oldeouwer stond haarnaam en sterfdatum: 17 april 1643 Marycke van Assema.

5.              Abraham Tarquines van Assema,

                 geb. in 1651 Langweer [FR],

                 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op dinsdag 25 mei 1717 Leeuwarden [FR], volgt VIc [blz. ].

6.              Eimne Tarquines van Assema,

                 geb. tussen 1650 en 1652, 

                 waarschynlyk kind v. Tarquinus, 

                 ovl. (hoogstens 12 jaar oud) op vrijdag 28 juli 1662 Oldeouwer [FR].

                

Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema en Machtelke Abraham (Magdalena) Scharm

Doniawerstal, huwelijken 1630 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 augustus 1630 in Langweer Man : Tarquinius Assema Vrouw : Machel Abrahms afkomstig van Steenwijk Opmerking : secretaris Doniawerstal Gestandaardiseerde namen: TJERK en MAGDALENA ABRAHAMS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Langweer Teroele Dijken Boornzwaag 1609-1810, Hiaten Inventarisnr.: DTB 214 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Machtelke Abraham (Magdalena) Scharm.

Grafsteen: Schaerm, Machteld Abrams naam: Schaerm, Machteld Abrams sterfdatum: 24-6-1680 geboortejaar: 1602 godsdienst: hervormd aant.: geb. rond 1602; geh. 1630 Tjerk Obes van Assema echtgenoot: Assema, Tjerk Andries van commentaarboeknummer: 4955 plaats: Oldeouwer tekst e.d. niet gewijzigd t.o.v. boek bron: www.walmar.nl-friezen uit vroegere eeuwen.
 

Beatrix (Beew, Bieuwke) Tarquines (Tjerks) van Assema.

Op het kerkhof te Oldeouwer is nog (in 1992 onder de klokkenstoel)een grafsteen aanwezig waar o.a. zij op staat. Middenop: Anno 1636den 4 septembris is gerust Beatrix van Assema olt omtrent een jaar.(Voor de overige gegevens op deze grafsteen zie bij Hanso Schouwen(nr.22stamboom)). Doniawerstal, dopen, doopjaar 1635 Dopeling: Beew Geboren in Langweer Gedoopt op 15 november 1635 in Langweer Dochter van Tjerk Tarquinius Assema en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : BIEUWKE Vader : TJERK ASSEMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag, doop 1601-1811 Inventarisnr. : DTB 213 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar Op www.walmar.nl staat overlijdensdatum 6-8-1636. Wij hadden 4-9-1636.
 

 

Margareta (Maaike,Marycke,Marrichien,Marijtje) van Assema.

Doniawerstal, dopen, doopjaar 1640 Dopeling: Marrichien Geboren in Langweer Gedoopt op 18 oktober 1640 in Langweer Dochter van Tjerk Tarquinius Assema, secretaris en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : MARGARETA Vader : TJERK ASSEMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag, doop 1601-1811 Inventarisnr. : DTB 213 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Vb.            Johannes Andries (Jetse) van Assema , zn. van Andries Johannes (Jansz.) van Assema (IVa) [blz. ]  en Sjou(c)kje Tjer(c)ks van Solckema,

                 geb. in 1595 Oldeouwer [FR]

                 Rhynheer/Byzitter Doniawerstal, 

                 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op vrijdag 10 november 1645 Oldeouwer [FR],

                 tr. (resp. ongeveer 31 en hoogstens 36 jaar oud) op woensdag 6 mei 1626 Oldeouwer [FR]

                 met Roelofje (Roeloffijn) Alberts Piters (Pierius),

                 geb. tussen 1590 en 1608 Oldeholtpade [FR]

                 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) tussen 1666 en 1681 Oldeouwer [FR].

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Roelof(jen) Johannes (=Rommert?) van Assema,

                 geb. tussen 1626 en 1639 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (hoogstens 40 jaar oud) in 1666 Oldeouwer [FR], volgt VId [blz. ].

2.              Imcke Johannes van Assema

                 Reference Number 19.

3.              Andries Johannes (Tjerks) van Assema,

                 geb. circa 1646 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 30 november 1672 Oldeouwer [FR], volgt VIe [blz. ].

4.              Hans Johannes van Assema,

                 geb. tussen 1630 en 1645,

                 ovl. (ongeveer 39 jaar oud) tussen 1669 en 1671 Ouwsterhaule [FR], volgt VIf [blz. ].

5.              Sjouck Johannes van Assema,

                 geb. tussen 1631 en 1645 Oldeouwer [FR]

                 tr. Haskerhorne [FR]

                 met Jan Aalles,

                 geb. Haskerhorne [FR]

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Johannes Andries (Jetse) van Assema.

Johannes studeerde rechten en literatuur te Franeker. Hij was ontvanger van Doniawerstal. Hij werd op 9 mei 1615 aan de hogeschool te Franeker ingeschreven als student als Johannes ab Assema en kwam uit Oueranus Frisius (Olde-ouwer). Stond ingeschreven als literair jurist in zijn studententijd in 1616. Later is hij ontvanger van Doniawerstal en woont op de Assema state. Dan is hij al getrouwd met Roelofje Alberts Pierius (rond 1626) Hij boerde kennelijk slecht, want in 1630 werd er een akte van hypotheek opgetekend in het register, waarbij hij geld leende van zijn broer Tarquinius in Langweer. In 1640 huurde hij het land van zijn vader waarop de Assema state stond. Hij was gebruiker van stem 22, 23, 24 en 25 (Assema State) te Oldeouwer. Woont te Scharren bij Scharsterbrug, is huisman, belast met de inning van tolgelden hem rechtens het graven der Rhijn toekomend. Zijn katholieke gezindheid blijktuit zijn inschrijving op 4-5-1642 te Heereveen in het register van de Broederschap van de Rozenkrans. Bij zijn overlijden in het najaar 1645 blijkt hij geen positieve boedel te hebben nagelaten. Over de zeven onmondige weeskinderen wordt danslechts een curator in de persoon van notaris Pirius Seta aangesteld. De benoeming is voor de duur van de beslechting van de schulden. Hij was dus nagenoeg failliet. In 1681 in Roelofje schijnbaar overleden, want dan verkopen de erven van Roellofien Albers een sate land te Oldeholtpade aan Suzanna van Vollenhoven. In 1681 is Roelofje, zijn vrouw, kennelijk overleden, want dan verkopen de erven van RoelloffienAlberts een sate (=1 Ha) land te Oldeholtpade aan Suzanna van Vollenhove. (bron: LHM van der Hoff). Het nageslacht van Joannes is rond Oldeouwer blijven wonen en heeft na 1718 geen nageslacht meer in de manlijke lijk, althans in de grietenij van Doniawerstal. Boek Tegenwoordige Staatvan Frieschland deel III pag. 494 staat: " Die van het geslacht vanAssema plachten zeer vermogende te zijn en hadden het recht dervisscherije in het gemelde (Tjeuke)meer". En ergens verder inhetzelfde boek: "Zij (de fam. Assema) schijn vanouds gewoond tehebben op Assema State te Oldeouwer, nabij het Tjeukermeer en veleleden van hetzelve zijn te oldeouwer begraven.
 

Johannes Andries (Jetse) van Assema en Roelofje (Roeloffijn) Alberts Piters (Pierius)

Dat Johannes met Roeloffijn getrouwd was blijkt uit: hyp. B.Z. 3p.233 op 3-4-1638: Johannes Assema op Oldeouwer en Roeloffijn AlbertsPiters schuldig aan Tarquinus Assema secr. mijn broeder en MachtelkeAbrahams te Langweer...Idem Z 4 p. 75 op 1-5-1641. Johannes leendeook dikwijls van anderen geld. Doniawerstal, huwelijken 1626 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1626 Man : Johannes Assema afkomstig van Oldeouwer Vrouw : Roeloffjen Alberts afkomstig van Oldeholtpade Opmerking : In de akte vermeld als Roeloffjen Albert Pietersdr Gestandaardiseerde namen: JOHANNES en ROELOFKE ALBERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1601-1632 Inventarisnr.: DTB 207 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ---------------------------------------------------------------------- Doniawerstal, huwelijken 1626 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1626 Man : Johannes Andraej Assema (Atsma) afkomstig van Oldeouwer Vrouw : Roeloffijen Albertsdr afkomstig van Oldeholtpade Opmerking : nedergerecht Doniawerstal Gestandaardiseerde namen: JOHANNES... en... ALBERTS... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1601-1632 Inventarisnr.: DTB 207 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ------------------------------------------------------------------------.

 

Vc.            Reinsk Andriesdr (Rinske) van Assema , dr. van Andries Johannes (Jansz.) van Assema (IVa) [blz. ]  en Sjou(c)kje Tjer(c)ks van Solckema,

                 geb. na 1595 Oldeouwer [FR]

                 ovl. (ongeveer 35 jaar oud) na 1630,

                 tr. (hoogstens 22 jaar oud) op donderdag 22 juni 1617 Oldeouwer [FR]

                 met Fetze Deddes (Fetse Deddis) Broersma , zn. van Dedde Sipkes Broersma en Jans Idsck, 

                 Dorpsrechter te Langweer, 

                 ovl. voor 1629.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Dedde Fetses Broersma,

                 geb. tussen 1617 en 1625 Langweer [FR]

2.              Sipke Fetses Broersma,

                 geb. tussen 1617 en 1625 Langweer [FR]

3.              Jildou Fetses Broersma,

                 geb. tussen 1625 en 1629 Langweer [FR]

                 Reference Number 520,

                 tr. (hoogstens 22 jaar oud) op maandag 1 juli 1647 Doniawerstal

                 met Otto Hendriks , zn. van Hendrik Ottes en Jenck Peters,

                 geb. Langweer [FR]

                 Uit dit huwelijk een dochter.

4.              Jay (Jan) Fetses Broersma,

                 geb. tussen 1625 en 1629 Langweer [FR]

5.              Idsart Fetses Broersma,

                 geb. tussen 1625 en 1629 Langweer [FR]

 

Fetze Deddes (Fetse Deddis) Broersma en Reinsk Andriesdr (Rinske) van Assema

Doniawerstal, huwelijken 1617 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 juni 1617 Man : Fetse Deddis afkomstig van Langweer Vrouw : Reinsk Assema afkomstig van Oldeouwer Gestandaardiseerde namen: FEITSE DEDDES en RINSKE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1601-1632 Inventarisnr.: DTB 207 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Vd.            Both (Beatrix Andries, Botje) Andries van Assema , dr. van Andries Johannes (Jansz.) van Assema (IVa) [blz. ]  en Sjou(c)kje Tjer(c)ks van Solckema,

                 geb. circa 1607 Oldeouwer [FR]

                 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 27 februari 1679 Ouwsterhaule [FR],

                 begr. Oldeouwer [FR] Wapen van bekend (foto). Op 27-11-1799 beurde Pytter Roelofs voor hetafbikken van de wapens van de stenen die op het kerkhof lagen hetbedrag van 2 gulden en 3 stuivers. Hij had er veel werk van, omdat deingezetenen van de Ouwer veel op de hand waren van de nieuwe franseregering. Gelukking bleven de stenen te Nyega en de Haule gespaard.De steen van haar man vind men nu nog in de kerk van Ouwsterhaule. Degrafzerk van de vrouw van Albertus Schouwen met de letters B en Amoeten wel die van Both zijn. Het wapen bestaat uit een halve Frieseadelaar aan de linkerkant en rechtsboven 2 Franse lelies enrechtsonder een eikel aan een takje met blad. Griffioen:Zwart opGoud/Lelies Goud op Blauw/Eikel steel en blad: Goud op Rood,

                 tr. (resp. ongeveer 19 en hoogstens 21 jaar oud) circa 1626

                 met Albert Johanneszn. Schouwen , zn. van Johannes (Jannes) Alberti Schouwen en Annechien Jannesdr.,

                 geb. tussen 1605 en 1606, 

                 Notaris Public in 1638,

                 ovl. (hoogstens 50 jaar oud) op zondag 11 april 1655 Oldeouwer [FR],

                 begr. Nu nog grafsteen in kerk van Ouwsterhaule (foto).

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Johannes Alberts Schouwen,

                 geb. tussen 1626 en 1630 Ouwsterhaule [FR]

                 Advocaat te Leeuwarden Hij deed in 1646 kandidaatsexamen te Franeker. 

                 ovl. (hoogstens 41 jaar oud) op zondag 13 februari 1667 Leeuwarden [FR],

                 tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) circa 1651

                 met Jacobien Hansdr. (Jacomina Hanses) van Terwisscha

                 ovl. in 1659. Uit dit huwelijk een zoon,

                 relatie (2)

                 met Jeltie Zachariasdr. Huber,

                 geb. op donderdag 8 april 1627 Dokkum [FR]

                Uit deze relatie geen kinderen.

2.              Johannes Johannes/Hanso Alberts Hanso Alberts Schouwen,

                 geb. circa 1630 Heereveen [FR]

                 Notaris te Heereveen, 

                 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 11 juni 1680 Oldeouwer [FR],

                 begr. Oldeouwer [FR] Op het kerkhof te Oldeouwer, onder de klokkenstoel (foto in 1992) isnog een grafsteen aanwezig. Op de buitenrandschrift: Anno 1680 den 11 juniusis in den Heere ontslapen den eersamen ende voorsienigen HansoSchouwen in leven Notaris/Publicus voor den gerechte Schoterland etc.olt 50 ofte int 50ste jare en leit alhier begraven. Op hetbinnenrandschrift: Anno 1603 opten 8 novembris sterf den eersamen envroeme Hans van Onema en leit alhier begraven. Middenop deze steen: Anno 1599 den 23 september is inden Heere gerust d'eerbare Botke van Solkema huisfrouw van Hans vanOnema en leit alhier begraven. Anno 1636 den 4 septembris is gerustBeatrix van Assema olt omtrent een jaar. 2 afgehakte alliantiewapens; Omafgehakt vrouwenwapen heen: Anno 1680 de 24 juni is in den Heergerust Machteltie Schaerim (= Machtelke Abraham Scharm, gehuwd metTarquinus)geweest de huisfrou van Terquit nis Assema out (?) jaer enleit alhier begraven. Anno 1658 op den 22 juni is in den Heere gerustder Eeren tfesten achtbaren Tierk van Assema in leven geweestsecretaris over Doniawerstal ende leit alhier begraven,

                 tr. (1)

                 met zijn nicht Femme Tarquines van Assema , dr. van Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema (Va) [blz. ]  en Machtelke Abraham (Magdalena) Scharm (zie VIa [blz. ] ). Uit dit huwelijk 2 kinderen,

                 tr. (ongeveer 45 jaar oud) (2) op woensdag 23 oktober 1675 Schoterland

                 met Lijsbeth Coenders

                Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Fredericus Schouwen

                 Apotheker in Leeuwarden 1662, 

                 tr. op vrijdag 30 januari 1654 Schoterland

                 met Jeseltien Jacobs Heringa

                 Uit dit huwelijk een zoon.

 

Both (Beatrix Andries, Botje) Andries van Assema.

naam: Assema, Beatrix Andries van sterfdatum: 27-2-1679 geboortejaar: 1607 godsdienst: hervormd aant.: geb. rond 1607; Beatrix / Botje van Assema; dochter van Andries van Assema; geh. Albert Schouwen echtgenoot: Schouwen, Albert Johannes commentaarboeknummer: 5337 plaats: Ouwsterhaule tekst e.d. niet gewijzigd t.o.v. boek bron: www.walmar.nl-boek friezen uit vroegere eeuwen.
 

Johannes Hanso Alberts Schouwen en Femme Tarquines van Assema

Schoterland, huwelijken 1661 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 oktober 1661 Man : Hanso Schouwen Vrouw : Femme van Assema Opmerking : hij is notaris publicus Gestandaardiseerde namen: HANS en FEMKE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Schoterland 1659-1801 Inventarisnr.: DTB 591 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Albert Johanneszn. Schouwen.

Albert behoorde tot de groep die het katholieke geloof trouw warengebleven. Hij heeft bovendien gevochten aan Spaanse zijde en moest omzich weer in het vaderland te kunnen vestigen een eed van trouwafleggen aan de Staten-Generaal. Hij deed dit 28-4-1626: AlbertJannes Schouwen was gecompareert met goede paspoorte van zijnkapitein uit dienste van de koning van Spanje en heeft doortoelatinghe van deMogende heren der Staten Generaal verwegensApostille van d.d. 8-2-1626 de wet van getrouwheid bij eed afgelegd.En dan te bedenken dat slechts vier jaren tevoren in 1622 de Spaansetroepen een zware aanval deden op Heereveen: 800 voetknechten en 70ruiters, die tot 3maal toe probeerden de schans bij Oudeschoot (detoegang tot het hart van Friesland) te overmeesteren. Zeerwaarschijnlijk bevonden zich onder die troepen mensen uit de regio,juist vanwege hun kennis van de omgeving. In 1642 wordt het echtpaarin Heereveen ingeschreven bij het Broederschap van de Rozenkrans.(bron: Mw.A. van Gelder-van den Donker in Gens Nostra nov. 1993) naam: Schouwen, Albert Johannes sterfdatum: 11-4-1655 geboortejaar: 1605 godsdienst: hervormd aant.: geh. Beatrix van Assema; notaris in 1638 echtgenoot: Assema, Beatrix Andries van commentaar boeknummer: 5334plaats: Ouwsterhaule tekst e.d. niet gewijzigd t.o.v. boek bron: www.walmar.nl-friezen uit vroegere eeuwen (+foto).
 

 

Ve.            Obbe Asses Assema , zn. van Aesse Obbes (IVd) [blz. ]  en Barnou Tjebbesdr.,

                 geb. circa 1570 Joure [FR]

                 Rekenmeester van Friesland, 

                 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op zondag 10 oktober 1599 Leeuwarden [FR],

                 tr. (ongeveer 24 jaar oud) in januari 1594

                 met Taets Eerckedr. Haersma , dr. van Eercke Arents Haersma en Eelck Saeckedr., 

                 ovl. in 1603 Leeuwarden [FR].

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Bernucke Obbedr. (Bennicke, Bennuke) Assema,

                 geb. tussen 1594 en 1599,

                 ovl. (hoogstens 37 jaar oud) op zondag 23 november 1631, volgt VIg [blz. ].

 

Obbe Asses Assema.

Rechtenstudie in 1586 in Franeker, in 1588 in Heidelberg, in 1589 inGeneve. naam: Assema, Obbe Asses sterfdatum: 10-10-1599 aant.: rekenmeester echtgenoot: Assema, Bieuwke Johannes van commentaarboeknummer: 3670 plaats: Leeuwarden tekst e.d. niet gewijzigd t.o.v. boek bron: www.walmar.nl-friezen uit vroegere eeuwen Leeuwarder Boedelinventarissen: Nummer: 678 Signatuur: y14; 808 Datum: 1603/08/29 Inventarisant: Taetske Eerkedr. Eerste echtgenoot: Obbe Assesz. Assema Adres: Korfmakersstraat Opmerking: Assema zoon van Asse Obbesz, grietman van Haskerland.
 

 

Taets Eerckedr. Haersma.

In 1603 vermaakt Taets Eerckedr. 1000 goudguldens aan Eiso Lycklema.Op 29-8-1603 worden te Leeuwarden de goederen beschreven, nagelatendoor wijle Taetske Eerckes, weduwe van wijlen Obbe Asses Assema,gewoond hebbende in de Corfmakersstraat onde deGalileester-Kerkeburen te Leeuwarden. Oedts Arentszn is olde oom vanmoederszijde van het nagelaten weeskind. (bron: LHM van der Hoff) Leeuwarder Boedelinventarissen: Nummer: 678 Signatuur: y14; 808 Datum: 1603/08/29 Inventarisant: Taetske Eerkedr. Eerste echtgenoot: Obbe Assesz. Assema Adres: Korfmakersstraat Opmerking: Assema zoon van Asse Obbesz, grietman van Haskerland.
 

 

Vf.            Doe(d)tje Asses Assema , dr. van Aesse Obbes (IVd) [blz. ]  en Barnou Tjebbesdr., 

                 relatie

                 met Gerrit Roelofs Crack , zn. van Roelof Crack, 

                 ovl. voor 1614.

                 Uit deze relatie een dochter:

1.              Trijntje Gerrits Crack,

                 geb. in 1582 Heerenveen [FR],

                 ovl. (minstens 76 jaar oud) na 1658,

                 tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) in 1600 Heerenveen [FR]

                 met Johannes Gellius Schotanus , zn. van Gellius Schotanus,

                 geb. in 1577 Bolsward [FR],

                 ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 1626 Goutum [FR]. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

 

Doe(d)tje Asses Assema.

In 1614 koop Baucke Mircks (gehuwd met Goits Johannesdr. van Assema),mederechter van Haskerland in de Horne een sate, groot 19 pm totBallingaburen te Goengarijp, de verkoopster van haar wijlen vaderaanbeerfd, voor 745 ggld van Doetcke Assedr. weduwe Gerrit RoleffsCrack te Heereveen onder de klokslag van Bandt (bron: LHM van derHoff).
 

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Femme Tarquines van Assema , dr. van Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema (Va) [blz. ]  en Machtelke Abraham (Magdalena) Scharm,

                 geb. tussen 1630 en 1640, 

                 ovl. (hoogstens 40 jaar oud) op dinsdag 4 maart 1670 Oldeouwer [FR],

                 begr. Oldeouwer [FR] Op verloren gegane grafstenen van het kerkhof te Oldeouwer stond haarnaam en sterfdatum: 4 maart 1670 Femme van Assema,

                 tr. (resp. hoogstens 31 en ongeveer 31 jaar oud) op zondag 2 oktober 1661 Schoterland

                 met haar neef Johannes Hanso Alberts Schouwen , zn. van Albert Johanneszn. Schouwen en Both (Beatrix Andries, Botje) Andries van Assema (Vd) [blz. ].

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Anne Schouwen,

                 geb. circa 1658, 

                 ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1661.

2.              Tarquinus Schouwen,

                 geb. tussen 1662 en 1670, 

                 Notaris op 't Heerenveen, 

                 relatie

                 met Catharina Gellius

                  ovl. voor dinsdag 17 februari 1705. Uit deze relatie 2 kinderen,

                 een zoon.

 

Anne Schouwen.

Geboren voor huwelijk ?????????????????? of zus van Johannes Schouwen(nu haar vader).
 

Tarquinus Schouwen.

Tarquinus was gehuwd met Catharina Gelius en had 2 kinderen bij haar:Hanso en Euphenia (Bijl. Civ. Sent. Hof van Friesland 98-9). Bij een2e vrouw had hij een zoon Johannes, die erfgenaam van hem werd.Tarquines Schouwen komt in 1698 voor als eigenaar vn plaats no. 11.
 

 

                 Johannes Johannes/Hanso Alberts Hanso Alberts Schouwen , zn. van Albert Johanneszn. Schouwen en Both (Beatrix Andries, Botje) Andries van Assema (Vd) [blz. ],

                 tr. (2)

                 met Lijsbeth Coenders (zie Vd [blz. ] ).

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIb.           Sjoukjen (Syouck) (Siouckien) Tarquines (Tjerks) van Assema , dr. van Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema (Va) [blz. ]  en Machtelke Abraham (Magdalena) Scharm,

                 geb. op donderdag 3 december 1637 Langweer [FR],

                 ged. op donderdag 3 december 1637 Langweer [FR]

                 ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1669 Wolvega [FR],

                 tr. (24 jaar oud) op vrijdag 3 november 1662 Joure [FR]

                 met Johannes Gosses Oltholt/Outholt

                 Notaris in Wolvega, 

                 ovl. in 1669 Wolvega [FR].

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Tierck Oltholt,

                 geb. circa 1668, 

                 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op vrijdag 27 januari 1708.

2.              Gossuinus (Gosse) Oltholt,

                 geb. circa 1664 Wolvega [FR]

                 Notaris te Leeuw./kinderloos, 

                 ovl. Leeuwarden [FR].

3.              Marijke Oltholt,

                 geb. circa 1666, 

 

Sjoukjen (Syouck) (Siouckien) Tarquines (Tjerks) van Assema.

Doniawerstal, dopen, doopjaar 1637 Dopeling: Syouck Geboren in Langweer Gedoopt op 3 december 1637 in Langweer Dochter van Tjerk Tarquinius Assema, secretaris en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : SJOUKJE Vader : TJERK ASSEMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag, doop 1601-1811 Inventarisnr. : DTB 213 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
      

Johannes Gosses Oltholt/Outholt en Sjoukjen (Syouck) (Siouckien) Tarquines (Tjerks) van Assema

Haskerland, huwelijken 1662 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 november 1662 Man : Johannes Gosses Oldtholt Vrouw : Siouckien Assema Gestandaardiseerde namen: JOHANNES GOSSES en SJOUKJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Haskerland 1649-1666 Inventarisnr.: DTB 349 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Johannes Gosses Oltholt/Outholt.

Waarschijnlijk een zoon van Gosse Ebeles.
 

 

Gossuinus (Gosse) Oltholt.

Gossuinus is kinderloos gestorven.
 

 

VIc.           Abraham Tarquines van Assema , zn. van Tarquinus Andries "Tjerk, Tarquinius" van Assema (Va) [blz. ]  en Machtelke Abraham (Magdalena) Scharm,

                 geb. in 1651 Langweer [FR]

                 Meester-Chirurgijn te Leeuward,

                 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op dinsdag 25 mei 1717 Leeuwarden [FR],

                 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op woensdag 4 mei 1678 Schoterland

                 met Johanna Schouwen,

                 geb. in 1655, 

                 van Heereveen (R.Schoterland),

                 ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op vrijdag 29 november 1680 Oldeouwer [FR].

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Sjouckje Abrahams van Assema,

                 geb. circa 1679, 

2.              Goswines Abrahamsz van Assema VAN AESGAMA (Niet in stamboom?),

                 geb. voor 1681,

                 relatie

                 met Anna Reins Hillema. Uit deze relatie geen kinderen.

 

Abraham Tarquines van Assema.

Zijn geliefde (Susanna Coyer) vond hij in Leeuwarden. De naam Abraham komt meerdere malen voor in de bijlagen van de civiele sententies vanhet Hof van Friesland (portefeuille 193, dossier 12, 1709; port. 57,dossier 5,1701). In genoemde dossiers komen ook herhaalde malen denaam ATSMA voor, zelfs waarbij het vaststaat dat het hier om Abraham gaat. Op 28-2-1682 wordt Abraham als burger van Leeuwardeningeschreven en in datzelfde jaar aangenomen als meester in het chirurgijnsgilde. Leeuwarden overlijden/begraven 1717 Overleden: Abrahamus van Assema Datum : 25 mei 1717 Plaats : Leeuwarden Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: ABRAHAM Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. Parochie Nieuwestad Leeuwarden, register van overledenen 1748-1765 Inventarisnr.: DTB 1016 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar Leeuwarder boedelinventarissen: Nummer: 1172 Signatuur: Z31; 88 Datum: 1683/07/09 Inventarisant: Johanna van Schouwen Eerste echtgenoot: Abraham van Assema Beroep eerste echtgenoot: Chirurgijn.

Abraham Tarquines van Assema en Johanna Schouwen

Schoterland, huwelijken 1678 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 mei 1678 Man : Abrahamus van Assema afkomstig van Heerenveen Vrouw : Johanna Schouwen Opmerking : hij is chirurgijn; met een nadrukkelijk protest van de notaris Schouwen d.d. 17 april 1678: "er is nooit over gesproken en er is geen consent gegeven" Gestandaardiseerde namen: ABRAHAM en JOHANNA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Schoterland 1659-1801 Inventarisnr.: DTB 591 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

Johanna Schouwen.

Leeuwarder Boedelinventarissen: Nummer: 1172 Signatuur: Z31; 88 Datum: 1683/07/09 Inventarisant: Johanna van Schouwen Eerste echtgenoot: Abraham van Assema Beroep eerste echtgenoot: Chirurgijn.
 

Sjouckje Abrahams van Assema.

Waarschijnlijk een kind uit het eerste huwelijk van Abraham metJohanna Schouwen.
 

 

Goswines Abrahamsz van Assema VAN AESGAMA (Niet in stamboom?).

Er was nog een Goswinus Abrahamsz. van Assema. Deze is echter geboren 2-7-1700, lang na deze en die overleed 24-4-1731 in Azië. De Goswinus geboren voor 1681 was Chirurgijn. De ander trad in dienst als adelborst, jonker, marine-officier. Nummer: 2471 Signatuur: y60; 155 Datum: 1680/05/26 Inventarisant: Antie Reins Hillama Eerste echtgenoot: Gossvinus AEsgema Beroep eerste echtgenoot: Chirurgijn Adres: Wirdumerdijk Opmerking: Zie Nr. 2489. Nummer: 2489 Signatuur: y60; 441 Datum: 1681/01/04 Inventarisant: Gossuinus AEsgema Beroep inventarisant: Chirurgijn Eerste echtgenote: Antie Reijns Hillama Adres: Wirdumerdijk Opmerking: Zie nr. 2471. Ook is mogelijk dat deze Gossuinus helemaal geen van Assema was (Aesgema!) en dus niet in onze stamboom thuis hoort!.
 

                Abraham Tarquines van Assema,

                 tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) (2) op maandag 12 juli 1683 Leeuwarden [FR] Hij huwde Susanna Coyer voor het gerecht

                 met Susanna Coyer,

                 geb. in 1661, 

                 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 30 mei 1728 Leeuwarden [FR].

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Jo(h)annes (Abrahamsz) van Assema,

                 geb. circa 1687 Leeuwarden [FR],

                 ovl. (minstens 40 jaar oud) tussen 1727 en 1803, volgt VIIa [blz. ].

2.              Franciscus Josephus (Abrahamsz) (Jos)(Frans) van Assema,

                 geb. circa 1690 Leeuwarden [FR],

                 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1730 Leeuwarden [FR], volgt VIIb [blz. ].

3.              Tarquines Adrianes (Abrahamsz) (Tjerk) van Assema,

                 geb. circa 1690 Leeuwarden [FR], volgt VIIc [blz. ].

4.              Andreus (Abrahamsz) van Assema,

                 geb. circa 1695 Leeuwarden [FR]

5.              Johanna Maria (Abrahamsdr.) van Assema,

                 geb. op zondag 15 september 1697 Leeuwarden [FR],

                 ged. op zondag 15 september 1697 Leeuwarden [FR]

                 ovl. (minstens 41 jaar oud) na 1739,

                 tr. (22 jaar oud) op zondag 25 augustus 1720 Leeuwarden [FR] RK Westerkerk

                 met Hendrik Casimi(e)r Denekamp

                 Faendrich, 

                 Reference Number 38. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Goswines (Godewinus,Goswynus) (Abrahamsz.) van Assema/Asgama,

                 geb. op vrijdag 2 juli 1700,

                 ged. op vrijdag 2 juli 1700 Leeuwarden [FR] doopheffer Sjoucke Assema (halfzus?)

                 Adelborst, Jonker, Marine-officier in 1722,

                 ovl. (30 jaar oud) op dinsdag 24 april 1731 Azië (onderweg op schip Sleeuwijk overleden).

7.              Johanna (Joanna) Maria (Abrahamsdr.) van Assema,

                 geb. circa 1703 Leeuwarden [FR]

8.              Dominicus Abraham van Assema,

                 geb. op woensdag 7 september 1707 Leeuwarden [FR],

                 ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1768 Graft [NH], volgt VIId [blz. ].

 

Susanna Coyer.

Leeuwarden overlijden/begraven 1728 Overleden: Susanna Assema Datum : 30 mei 1728 Plaats : Leeuwarden Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: SUSANNA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. Parochie Nieuwestad Leeuwarden, register van overledenen 1748-1765 Inventarisnr.: DTB 1016 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.
 

 

Johanna Maria (Abrahamsdr.) van Assema.

De naam Johanna Maria komt diverse malen voor in de periode van 1738tot 1744 in Medeblik in het trouwboek van de R.K. Statie. Zij isgetuige bij de huwelijken van Japik Crelisse met Sysbet Crijgsman envan Teunis Crelisse met Anna Japiks.
 

 

Hendrik Casimi(e)r Denekamp.

Van de faendrich Hendrik Casimir Denekamp is verder weinig bekend.Nageslacht is onbekend.
 

 

Goswines (Godewinus,Goswynus) (Abrahamsz.) van Assema/Asgama.

Hij was chirurgijn te Leeuwarden Leeuwarden, dopen, doopjaar 1700 Dopeling: Goswinus Gedoopt op 2 juli 1700 in Leeuwarden Zoon van Abraham Assema en Susanna Coyers Doopheffer: Sjauke Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : GOSEWIJN Vader : ABRAHAM ASSEMA Moeder : SUSANNA... Doopheffer: SJOUKE of SJOUKJE ASSEMA,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812 Inventarisnr. : DTB 1017 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar Gegevens van Gosewinus van Assema uit Leeuwaarden Datum indiensttreding: 13-05-1722 Datum uit dienst: 24-04-1731 Functie bij indiensttreding: Adelborst Reden uit dienst: Overleden Uitgevaren met het schip: Sleewijk Waar uit dienst: Azie Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja Gegevens van de vaart Schip: Sleewijk Vertrek: 13-05-1722 Kamer: Amsterdam Kaap: 20-09-1722 23-10-1722 Inventarisnummer: 5795 (Deze Goswinus van Assema is niet dezelfde als Gossuinus Aesgema die met Hillema trouwde. Die Gossuinus was al voor 1681 geboren namelijk en kan dus nooit deze zijn!) Folio: 98 Aankomst: 25-01-1723 Batavia Goswinus was 22 jaar toen hij in dienst trad in de functie van adelborst, jonker, een marine-officier. Hij vertrok op 13-5-1722 met het schip "Sleewijk", een 520 tons jacht gebouwd in 1713 in Rotterdam met master Klaas Koster. Hij vertrok vanaf Hellevoetsluis naar Batavia met in totaal 153 mensen aan boord. Onderweg waren ze van 15 tot 17 mei in Duins (Duinkerke), daarna kwamen ze na 4 maanden op20 september 1722 aan in de Kaap. Daar vertrokken zij na een maand op 22-10-1722 naar Batavia waar ze op 25-1-1723 aankwamen. Onderweg gingen er totaal 11 soldaten en 9 bemanningsleden dood. Op 24-4-1731 "treedt" Goswinus uit dienst, met als reden dat hij overleden is in Azië, waarschijnlijk in Indonesië (Ceylon).
 

 

VId.           Roelof(jen) Johannes (=Rommert?) van Assema , zn. van Johannes Andries (Jetse) van Assema (Vb) [blz. ]  en Roelofje (Roeloffijn) Alberts Piters (Pierius),

                 geb. tussen 1626 en 1639 Oldeouwer [FR]

                 Boer te Oldeouwer en Oldelamer, 

                 ovl. (hoogstens 40 jaar oud) in 1666 Oldeouwer [FR],

                 tr. (hoogstens 31 jaar oud) op maandag 1 oktober 1657 Weststellingwerf

                 met Barber Gerloffsdr. Jeens ???,

                 geb. Oldelamer [FR]

                 ovl. na 1672.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Johannes (Roelofs) van Assema,

                 geb. in 1660 Oldeouwer [FR],

                 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) in 1705 De Scharren, volgt VIIe [blz. ].

2.              Rommert (Roelofs) van Assema,

                 geb. circa 1660 Ouwsterhaule [FR],

                 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 19 juni 1700 Ouwsterhaule [FR], volgt VIIf [blz. ].

 

Roelof(jen) Johannes (=Rommert?) van Assema.

Bij aankoop van land te Ousternijega in 1651 wordt Roelof aangeduidals Roelof Johannes, hetgeen inhoud dat Roelof een zoon van JohannesAssema is. In 1653 koop hij weer land. In 1658 woont hij teouwsterhaule en koomp hij land in Antje Geerlof Tymensate teOldelamer. In deze periode heeft hij kennelijk een tekort aanfinaciele middelen, want hij en zijn vrouw lenen 300 goudguldens vanzijn oom Tarquinius Assema. in 1659 verkoopt hij land en huis teOuwsterhaule; hij woont dan vermoedelijk al te Oldelamer. Er volgt na1663 een geschil over de betaling van de schulden met de erven vanTarquinius. Dit is af te leiden uit een serie verslagen van zittingenvan het nedergerecht van Doniawerstal uit de jaren 1666 (ervenMatchteld van Scharm contra Roelof Assema). In 1667 dezelfde contraweduwe van Roelof, Roelof is dus in de tussenliggende periodeoverleden, en de jaren t/m 1671. Het geschil eindigt met deveroordeling van de weduwe van Roelof en de verdere erven totbetaling van de schulden. Op gezag vanhet nedergerecht wordt in 1672bij het doven van een kaars een huis cum annexis te Ouwsterhaule, ineigendom bij Berber Gerloffsdr, weduwe van Roelof Assema verkocht.De opbrengst moet dienen om de schulden aan de erven van TarquiniusAssema te voldoen. (bron: LHM van der Hoff).
 

 

Barber Gerloffsdr. Jeens ???.

Mogelijk Jeens als achternaam ?? Zij voerde een proces tegen Machtelke Abrahams Scharm, de weduwe van Tarquinus Assema (broer van haar man's vader) over vererving van bezit. Daarbij wordt de weduwe Johannes Assema genoemd als grootmoeder van Johannes en Rommert van Assema.
 

 

VIe.           Andries Johannes (Tjerks) van Assema , zn. van Johannes Andries (Jetse) van Assema (Vb) [blz. ]  en Roelofje (Roeloffijn) Alberts Piters (Pierius),

                 geb. circa 1646 Oldeouwer [FR]

                 Advokaat te Leeuwarden, 

                 ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 30 november 1672 Oldeouwer [FR],

                

                 2 zonen:

1.              Johannes van Assema

2.              Roelofje van Assema

                 ovl. op zaterdag 19 juni 1700.

 

Andries Johannes (Tjerks) van Assema.

In 1663 staat hij ingeschreven als student afkomstig van Langweer.Hij staat 2 maal terecht met medestudenten, voor deelname aanvechtpartijen. In 1667 wordt hij toegelaten als advocaat bij het Hofvan Friesland. Van hem dateert uit 1670 een aangifte van eenvechtpartij te Leeuwarden. Hij ondertekent met A.J. van Assema,hetgeen inhoudt dat hij een zoon van Johannes moet zijn. (zie ook Hofvan Friesland in 1670 C1 blz.353 20-4-1670). Op verloren geganegrafstenen van het kerkhof te Oldeouwer stond zijn naam ensterfdatum: 30 november 1672 Andries van Assema. (er is nog eenAndries, zie Va4, maar deze was eerder al overleden). Op www.walmar.nl/allenamen staat nog een Adries Tjerks van Assema geboren in 1646. Deze was overleden 10-11-1672. Mogelijk is de 3 voor een 1 gelezen of andersom?.
 

 

Roelofje van Assema.

Zij wordt ook wel genoemd als kind van Hans Johannes, haar oom. Ditmoeten wij nog nagaan.
 

 

VIf.           Hans Johannes van Assema , zn. van Johannes Andries (Jetse) van Assema (Vb) [blz. ]  en Roelofje (Roeloffijn) Alberts Piters (Pierius),

                 geb. tussen 1630 en 1645, 

                 ovl. (ongeveer 39 jaar oud) tussen 1669 en 1671 Ouwsterhaule [FR],

                 relatie (1)

                 met Aaltje Gerloffsdr., 

                 ovl. circa 1665 Ouwsterhaule [FR].

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Jaicke Hanses van Assema,

                 geb. tussen 1646 en 1665, 

2.              Anthie Hanses van Assema,

                 geb. tussen 1646 en 1665 Ouwsterhaule [FR],

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) na 1714, volgt VIIg [blz. ].

 

Hans Johannes van Assema.

26-9-1666 in het authorisatieboek Doniawerstal en het weesboek alscurator over de voorkinderen van Hans Johannes Assema bij AaltjenGerloffs tekenen Hans zelf en zijn broer Roelof die gehuwd was metBarber Gerloffsdr. Hans en Roelof gaan tot scheiding van degemeenschappelijke goederen over. Hans is vermoedelijk een jongere broer van Roelof. In 1662 wordt doorHans en Rommert Assema de koop van een omgevallen windmolen, huis enbakkerij te Ouwsterhaule aangekocht. De naam Rommert komt verdernergens voor. Vermoedelijk is er in de akte een schrijffout gemaakten is dit Roelof. Enige jaren later heeft Hans geld nodig en bekendhij en zijn vrouw Bauck Popkes 400 Caroli guldens schuldig te zijnaan Roelofje Assema (akte 2-4-1667) Twee jaar later koopt hij metanderen te Oldeouwer, maar in 1671 is hij reeds overleden, want danwordt bij de verkoop van het land bij het Tjeukermeer vermeld dat deerven van hans van Assema naastliggers zijn. In 1666 blijkt zijn eerstevrouw overleden te zijn en is hij voor de tweede keer gehuwd. (bron:LHM van der Hoff).

Hans Johannes van Assema en Aaltje Gerloffsdr.

Authorisatieboek Doniawerstal & Weesboek: 26-9-1666: Hans van Assemavoor hemzelf en Roeloff (moeder van Hans) Assema als kurator over devoorkinderen van Hans van Assema bij Aaltjen Gerloffs: Anthie &Jackie Hanses.

 

                 Hans Johannes van Assema,

                 tr. (hoogstens 36 jaar oud) (2) circa 1666 Doniawerstal

                 met Baucke Popkes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIg.           Bernucke Obbedr. (Bennicke, Bennuke) Assema , dr. van Obbe Asses Assema (Ve) [blz. ]  en Taets Eerckedr. Haersma,

                 geb. tussen 1594 en 1599, 

                 Funeral op woensdag 1 december 1632 Leeuwarden [FR] In de Galileërkerk,

                 ovl. (hoogstens 37 jaar oud) op zondag 23 november 1631,

                 tr. (resp. hoogstens 17 en ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 1 december 1611

                 met Everardus (Evert) Boner , zn. van Albert Everts (Albertus Bonnerus) Boner en Jaycke Dircks,

                 geb. circa 1585, 

                 pensionaris Lw./raadshr Hof Fr/Advokaat hof van Friesland, 

                 Raadsheer geworden in het hof van Friesland op woensdag 12 april 1623, 

                 Begraven op vrijdag 8 april 1639 Leeuwarden [FR] Gallileërkerk,

                 ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op woensdag 30 maart 1639 Pastte in 1639 zijn testament nog aan.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Albert Boner,

                 geb. tussen 1611 en 1939,

                 ovl. (hoogstens 28 jaar oud) voor 1639 nog geen 15 jaar oud,

                 begr. Galileërkerk Leeuwarden [FR].

 

Bernucke Obbedr. (Bennicke, Bennuke) Assema.

Bernucke en Evert woonden op de Corfmakerstraat. Dit huis was eerder van haar vader. Obbe Asses Assema. Erentfeste seer voorsienige heere, oock besonders goede vrunden, D'heere Almachtig heeft verleden nacht ontrent een quartier na twalef uyren uyt desen jammerdale belieft te verlossen ende in zijn eeuwige Rijcke te halen Juffr.e Bennuke Assema huysvrou van den heere D.re Everd Boner Raed Ordinaris in den Hove van Friesland U.L. nichte. Twelck ick dan ter begeerte van deselve U.E. en L. bij desen wel hebbe willen ende sullen terstond adverteren; daerbenevens nochtans oock uyt zijne name vriendel. versoukende ten eynde U.E. en L. sich tegens den 1.en Decembr. naestcomende willen voegen, om 's morgens ten negen uyren voor de noen in het bestedigen van welgedachten U.E. ende L. nichtes lichame ter aerden na Christel. gebruycke haer den laesten eere mede te bewijsen. Des ons tot U.E. en L. verlatende bevele ick U.E. en L. t'samen ende elcx besonder met U.E. en L. familien in langsalige gesontheyd te bewaren. Uyt Leeuwarden desen 23.en Novembr. 1631. Ten versouke van de voorgenoumde mijn broeder de heere Boner, U.E. ende L. dienst- ende vruntwillige Joannes Saeckma [links onder:] Tot Butenpost: * De heere Tarquinius Boelens ende zijn huysfr.e * Pieter Boelens ende zijn huysfrouwe Tot Oostermeer: * Eerke Haersma ende zijn huysfrou * Binnert Haersma ende zijn huysfrou Tot Bergum: * Jelle Haersma ende zijn huysfrouwe Eestrum: * Aet Gaetzes de wedue van Sjoerd Boelens * D'secretaris Jurgien Fockes in de Drachten. Ende sal den leed aengediend worden in de Drachten: * Oetie, Haye ende Sake Hoecke zonen [achterop door van Breugel:] Saeckma p. 103 (staat ook op het internet, kopie van)

Everardus (Evert) Boner en Bernucke Obbedr. (Bennicke, Bennuke) Assema

Hadden geen kinderen. Bernucke vermaakt 15-7-1643 haar bezittingen(bron: LHM van der Hoff) In het archief van de familie Beaufort1556-1976, aanwezig in het Rijksarchief te Utrecht, is een akte vantoewijzing aan Everardus Boner en Bernu Assema van een huis inLeeuwarden afkomstig uit de veiling van de goederen van de kinderenvan Bartholomeus Waldorpher en Sybilla van den Bergh. Het document isvan 1628. (Toegangnr. R53,1982) Leeuwarden, huwelijken 1611 Vermelding: Ondertrouw in november 1611 Man : Everhardus Boner Vrouw : Bernuke Assema Opmerking : hij is advocaat voor het Hof van Friesland Gestandaardiseerde namen: EVERT en...... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1609-1617 Inventarisnr.: DTB 970 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar -------------------- Leeuwarden, huwelijken 1611 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 december 1611 Man : Everhardus Boner Vrouw : Bernuke Assema Gestandaardiseerde namen: EVERT en...... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1609-1617 Inventarisnr.: DTB 970 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar Na het overlijden van Everts zus Margarita Boner, werden haar 2 zoontjes bij hem in het gezin omgenomen rond 1623 aan de Corffmakerstraat.

 

Everardus (Evert) Boner.

Evert laat zich 15-12-1608 inschrijven als student te Heidelberg en 19 nov 1610 als advokaat ten hove van Friesland. In 1611 werd hij door de staten van Friesland voorgedragen aan de Staten-Generaal voorgedragen als commies-generaal der convooijen en licenten. Op 12 april 1623 is hij aangesteld als raadsheer te Hove. Hij is naast zijn vrouw begraven in de Galileërkerk te Leeuwarden.(bron: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)) Evert Boner doet zijn rechtenstudie in Leiden 1605, Marburg/Lahn1609, Heidelberl 1608, Bazel 1609. Evert overlijdt in 1638 en waspensionaris van Leeuwarden en raadsheer bij het hof van Friesland.(bron: LHM van der Hoff) Erentfeste, seer discrete, oock eerbare ende deugdsame, Alsoo het onsen heere God belieft heeft verleden nacht ontrent een quartiere na twalef uyre Juffr.e Bennuke Assema huysfrou van den heere D.e Everd Boner Raad Ordinaris in den Hove van Friesland na een langduirige sware cranckheyd uyt desen jammerdale in zijn eeuwige Rijcke te halen, hebbe ick ter begeerte van deselve mijn broeder U.L. daervan bij desen wel willen adverteren ofte den leed aencondigen, ende respectivel. mede uyt sijnen name te versouken om U.L. tegens den 1.en Decembr. naestcomende 's morgens ten negen uyren voor de noen alhier te vougen, ende bij den bestedinge van den lichame ter aerden na Christel. maniere welgedachten onsen suster den laesten eere te bewijsen. Ende mitsdien nu eyndigende bevele U.L. tsamen ende elcks besonders met uwe familien in de protectie des Almogenden. Uyt Leeuwarden desen 23en Novembr. 1631. U.L. goedwilliger neef ende vrund Joannes Saeckma [links boven:] betaelt [links onder:] Tot Doccum ter begraeffenisse te versoecken: * Jantien van Arum wedue van Boymer * Bauck van Arum wedue van Heteren De leed te aencondigen: * D'ontfang.r Jacob Jacobs met sijn huysfrou * Judith Jansdr. * Dirck Boymer * D'Cap.t Hobbema met sijn huysfrou * Jancke Ornia wedue van Hottinga Onder de clockslach van Leeuwarden: * Tiamcke Baerd wedue van Jelbe Jelbes * Tymen Jelbes met zijn huysfrou Rinsumageest: * Juffr.e Catharina van Walta wedue van Aernsma Oudkerck: * D'Ritmr. Walta met zijn huysfrou [door andere hand:] Deesen mij onderges. verthoondt J. Jacobs [achterop:] Jan Wolters [door van Breugel:] Boner p. 100 [door Evert Boner:] Funeralia uxoris meae piae memoriae 1631 [Op met speld aangehecht briefje:] Ick ondergeschr. attestere mits deezen dat Dowe Hendriicks mij ende mijn l. huisfrowe sampt kinderen heeft ângeseit den leed van de Juff. Bennuke Assema huysfrowe van den E. heere Boner. In kennisse mijn hand deezen 24 Novemb. 1631 Viglius Zuychemus ab Aytta In memoriam Evert Boner, 30-3-1639 glasinloodraam wapen Boner in Fries Museum Rouwbrief door de neven Sjoerd/Suffridus en Dirck/Theodorus Saeckma Erentpheste, achtbare, voorsienige heer, discrete heeren ende goede vrunden, Alsoo Godt den Heere belieft heeft den heere Evardus Boner mede Raedt ordinaris in den Hove van Frieslandt onsen L. broeder uyt desen jammerdale te halen ende wij als erfgen. van de meergenoemde heere Evardus Boner van meyninge zijn, het lichaam nae Christelijcke gebruyck den 8en Aprilis 1639, sijnde Maendach aencomende, ten twee uyre na noen ter aerden te besteden, hebben oversulcks U.E. ende L.het overlijden van denselven haeren broeder willen vercondigen ende den leed aen te dienen met dienstel. versouck U.E. gelieve tegen deselve tijt hier te verschijnen, het lijck te volgen ende hem denlaasten eere te bewijsen, waervan ons vruntschap sal geschieden. Ende sijt hiermede in schut des Almogende bevolen. Uyt Leuwarden den 30en Martii 1639. U.E. dienstwillige [eigenhandig:] Jurien van Vyerssen S. Saeckma. Evert en Bernucke woonden aan de Corffmakerstrate in Leeuwarden. Dit huis was eerder van Bernuckes vader Obbe Asses Assema. Later woonde hij aan de oostzijde van de Galileeer kerkstraat. (kopie testament).
 

Generatie VII

VIIa.          Jo(h)annes (Abrahamsz) van Assema , zn. van Abraham Tarquines van Assema (VIc) [blz. ]  en Susanna Coyer,

                 geb. circa 1687 Leeuwarden [FR]

                 Majoor-Chirurgijn Majoor-Chirurgijn onder het regiment van de Prince vanNassau-Dillenburgh. 

                 ovl. (minstens 40 jaar oud) tussen 1727 en 1803,

                 otr. op vrijdag 15 januari 1712 Leeuwarden [FR] Ondertrouw,

                 tr. (resp. ongeveer 25 en minstens 19 jaar oud) op vrijdag 29 januari 1712 Leeuwarden [FR]

                 met Catharina van der Geest,

                 geb. voor 1693, 

                 ovl. (minstens 34 jaar oud) tussen 1727 en 1803.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Jo(h)anna Cornelia (Catharina) van Assema,

                 geb. op woensdag 6 december 1713 Leeuwarden [FR],

                 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 5 september 1782 Leeuwarden [FR], volgt VIIIa [blz. ].

 

Jo(h)annes (Abrahamsz) van Assema.

Hij was chirurgijn-majoor in het Regiment van de Prins van Nassau-Dillenburg Leeuwarden overlijden/begraven tussen 1727 en 1803 Overleden: Joannes Assema In leven gehuwd met Catharina van der Geest Datum : tussen 1727 en 1803 Plaats : Leeuwarden Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: JOHANNES Partner: CATHARINA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, register van overledenen 1723-1803 Inventarisnr.: DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

Jo(h)annes (Abrahamsz) van Assema en Catharina van der Geest

Leeuwarden, huwelijken 1712 Vermelding: Ondertrouw op 15 januari 1712 Man : Johannes van Assema afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Catharina van der Geest afkomstig van Leeuwarden Opmerking : hij is chirurgijn-majoor Gestandaardiseerde namen: JOHANNES en CATHARINA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1811-1812 Inventarisnr.: DTB 916 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ---------------------------------- Leeuwarden, huwelijken 1712 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 januari 1712 Man : Johannes van Assema afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Catharina van der Geest afkomstig van Leeuwarden Opmerking : getrouwd op het stadhuis Gestandaardiseerde namen: JOHANNES en CATHARINA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1704-1713 Inventarisnr.: DTB 907 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Catharina van der Geest.

Leeuwarden overlijden/begraven tussen 1727 en 1803 Overleden: Catharina van der Geest In leven gehuwd met Joannis Assema Datum : tussen 1727 en 1803 Plaats : Leeuwarden Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: CATHARINA Partner: JOHANNES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, register van overledenen 1723-1803 Inventarisnr.: DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.
 

 

VIIb.          Franciscus Josephus (Abrahamsz) (Jos)(Frans) van Assema , zn. van Abraham Tarquines van Assema (VIc) [blz. ]  en Susanna Coyer,

                 geb. circa 1690 Leeuwarden [FR]

                 Chirurgijn te Leeuwarden, 

                 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1730 Leeuwarden [FR],

                 tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 16 jaar oud) op zondag 17 december 1713 Leeuwarden [FR] Westerkerk en RK Kerk Koornmarkt RK Statie Koornmarkt

                 met Wytske (Witske) Sipkes Douma/Dommula/Domna , dr. van Douma/Dommula/Domna en ,

                 geb. circa 1697, 

                 woonde te Leeuwarden, 

                 ovl. (ongeveer 101 jaar oud) in 1798 Leeuwarden [FR].

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Dionisius van Assema,

                 geb. circa maandag 12 november 1714,

                 ged. op maandag 12 november 1714 Leeuwarden [FR]

2.              Abraham Adrianus (Franciscusz.) van Assema,

                 geb. circa zaterdag 31 oktober 1716,

                 ged. op zaterdag 31 oktober 1716 Leeuwarden [FR] doopheffer opa Abrahamus van Assema

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (ongeveer 22 jaar oud) op vrijdag 17 juli 1739 Indonesia (er naar toe gevaren op fluitschip de Opperdoes).

3.              Cornelius Joannes van Assema,

                 geb. circa zondag 5 maart 1719,

                 ged. op zondag 5 maart 1719 Leeuwarden [FR]

4.              Sipke (Ciprianus) (Sijpke) Franciscusz. van Assema,

                 geb. op donderdag 4 februari 1723 Bolsward [FR],

                 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 31 juli 1798 Alkmaar [NH], volgt VIIIb [blz. ].

5.              Joannes Franciscus Ignatius van Assema,

                 geb. circa 1725 Bolsward [FR]

                 Presbyter RK Kerk, 

6.              Anne (Anna) van Assema,

                 geb. op dinsdag 10 januari 1730,

                 ged. op woensdag 11 januari 1730 Leeuwarden [FR]

7.              Susanna van Assema,

                 geb. tussen 1713 en 1730, 

 

Franciscus Josephus (Abrahamsz) (Jos)(Frans) van Assema.

Hij was chirurgijn te Leeuwarden Leeuwarden overlijden/begraven 1730 Overleden: Franciscus Joseph van Assema Datum : 28 januari 1730 Plaats : Leeuwarden Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: FRANS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. Parochie Nieuwestad Leeuwarden, register van overledenen 1748-1765 Inventarisnr.: DTB 1016 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

Franciscus Josephus (Abrahamsz) (Jos)(Frans) van Assema en Wytske (Witske) Sipkes Douma/Dommula/Domna

eeuwarden, huwelijken 1713 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 december 1713 Man : Franciscus Joseph van Assema afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Wytske Domna afkomstig van Leeuwarden Opmerking : getrouwd voor de Rooms Katholieke statie Over de Koornmarkt Gestandaardiseerde namen: FRANS en WIETSKE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden 1694-1812 Inventarisnr.: DTB 1018 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Wytske (Witske) Sipkes Douma/Dommula/Domna.

In 1743 is zij in Medemblik getuige bij een huwelijk en op 22-5-1746is zij als de weduwe van Assema getuige bij het huwelijk van haarzoon Zipke en Leuntie Jacobs.
 

Dionisius van Assema.

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1714 Dopeling: Dionisius Gedoopt op 12 november 1714 in Leeuwarden Zoon van Franciscus van Assema en Wyske Domna Doopheffer: Maria Domna Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : DIONISIUS Vader : FRANS ASSEMA Moeder : WISKJE DOMNA Doopheffer: MARIA DOMNA, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812 Inventarisnr. : DTB 1017 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Abraham Adrianus (Franciscusz.) van Assema.

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1716 Dopeling: Abraham Adrianus Gedoopt op 31 oktober 1716 in Leeuwarden Zoon van Franciscus van Assema en Wydske Domna Doopheffer: Abramus van Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ABRAHAM Vader : FRANS ASSEMA Moeder : WIETSKE DOMNA Doopheffer: ABRAHAM ASSEMA, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812 Inventarisnr. : DTB 1017 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar Abraham is Lanspassaat, een onderofficier, rang onder korporaal als hij op 31-1-1733 aanmonstert op de Opperdoes, een fluitschip van 600 ton, gebouwd in Hoorn. Hij vertrekt vanaf Texel met totaal 103mensen aan boord waarvan 50 soldaten. Van 5/2 tot 21/3 in 1733 is er een tussenstop in Falmouth (U.K.) van bijna 7 weken. Daarna komen ze op 13 augustus aan bij de Kaap (Zuid Afrika) en vertrekken weer op 9 september, na bijna een maand naar Batavia, waar ze uiteindelijk 25 november aankomen. Totaal gaan er onderweg 18 soldaten en 19 opvarenden dood. Abraham overlijdt op 17-7-1739 in Azië, Indonesië. De begunstigde van de schuld/maandbrief is zijn moeder Wietsia Domina (Wietske Domna) Gegevens van Abraham van Assema uit Leeuwaarden Datum indiensttreding: 31-01-1733 Datum uit dienst: 17-07-1739 Functie bij indiensttreding: Lanspassaat Reden uit dienst: Overleden Uitgevaren met het schip: Opperdoes Waar uit dienst: Azie Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja Begunstigde(n): Moeder: Wietsiana Domina Gegevens van de vaart Schip: Opperdoes Vertrek: 31-01-1733 Kamer: Hoorn Kaap: 13-08-1733 09-09-1733 Inventarisnummer: 14408 Folio: 126 Aankomst: 25-11-1733 Batavia.
 

Cornelius Joannes van Assema.

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1719 Dopeling: Cornelius Joannes Gedoopt op 5 maart 1719 in Leeuwarden Zoon van Franciscus van Assema en Wissia Domna Doopheffer: Joanna van Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : KORNELIS Vader : FRANS ASSEMA Moeder :... DOMNA Doopheffer: JOHANNA ASSEMA,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812 Inventarisnr. : DTB 1017 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Joannes Franciscus Ignatius van Assema.

Hij was peter bij de doop van Franciscus van Assema, de zoon van zijnbroer Sipke.
 

 

Anne (Anna) van Assema.

Leeuwarden, dopen, geboortejaar 1730, doopjaar 1730 Dopeling: Anna Geboren op 10 januari 1730 Gedoopt op 11 januari 1730 in Leeuwarden Kind van Franciscus Joseph Assema en Witsia Domna Doopheffer: Anna Domna, zuster van de moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ANNE of ANTJE Vader : FRANS JOSEFS ASSEMA Moeder :... DOMNA ANNE of ANTJE DOMNA, zuster van de moeder... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812 Inventarisnr. : DTB 1017 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

                 Wytske (Witske) Sipkes Douma/Dommula/Domna , dr. van Douma/Dommula/Domna en ,

                 relatie (2)

                 met Johannes van Laak

                 ovl. Leeuwarden [FR].

                 Uit deze relatie geen kinderen.

 

VIIc.          Tarquines Adrianes (Abrahamsz) (Tjerk) van Assema , zn. van Abraham Tarquines van Assema (VIc) [blz. ]  en Susanna Coyer,

                 geb. circa 1690 Leeuwarden [FR]

                 Medisch Doktor, 

                 tr. (ongeveer 30 jaar oud) (1) op zondag 15 september 1720 Leeuwarden [FR]

                 met Agnes de Besco

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Tarquines Adrianes (Abrahamsz) (Tjerk) van Assema.

Hij was medisch doktor. Promoveerde op 30-07-1710 te Leeuwarden met het proefschrift "De Dolore Colico" ("de koliek pijn").

Tarquines Adrianes (Abrahamsz) (Tjerk) van Assema en Agnes de Besco

Nageslacht van Tarquinus en Agnes de Besco is onbekend. Leeuwarden, huwelijken 1720 Vermelding: Ondertrouw op 30 augustus 1720 Man : Tarquinius Adrianus van Assema afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Agnus de Besco afkomstig van Leeuwarden Opmerking : hij is doctor medicinae Gestandaardiseerde namen: TJERK en AGNIETJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1713-1725 Inventarisnr.: DTB 908 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ============== Leeuwarden, huwelijken 1720 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 september 1720 Man : Tarquinius Adrianus van Assema afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Agnus de Besco afkomstig van Leeuwarden Opmerking : getrouwd in de Westerkerk Gestandaardiseerde namen: TJERK en AGNIETJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1714-1720 Inventarisnr.: DTB 987 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

                 Tarquines Adrianes (Abrahamsz) (Tjerk) van Assema,

                 tr. (ongeveer 23 jaar oud) (2) op vrijdag 17 maart 1713 Workum [FR]

                 met Anna Margareta (Antje) (Anna Maria) Forstenburg (Fortsenburg)(Fossenburgh).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Joanna van Assema,

                 geb. op dinsdag 6 augustus 1715 Workum [FR].

2.              Abraham van Assema,

                 geb. op vrijdag 14 mei 1717 Workum [FR],

                 ged. op vrijdag 14 mei 1717 Workum [FR].

                

                       

                       

 

Tarquines Adrianes (Abrahamsz) (Tjerk) van Assema en Anna Margareta (Antje) (Anna Maria) Forstenburg (Fortsenburg)(Fossenburgh)

Workum, huwelijken 1713 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 maart 1713 in Workum Man : Taquinius Assema Vrouw : Anna Margareta Fortsenburg Opmerking : doctor in de medicijnen Gestandaardiseerde namen:... en ANTJE... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: DTB 868 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ----------------------------------------- Workum, huwelijken 1713 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 maart 1713 in Workum Man : Tarquinus Adrianus van Assema Vrouw : Anna Margarita Fossenburgh Opmerking : doctor Gestandaardiseerde namen: TJERK en ANTJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Workum 1683-1761 Inventarisnr.: DTB 844 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar -------------------------------------------- Workum, huwelijken 1713 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 maart 1713 in Workum Man : Tarquinus Adrianus van Assema Vrouw : Anna Margarita Fossenburgh Opmerking : doctor Gestandaardiseerde namen: TJERK en ANTJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: DTB 868 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ----------------------------------------------------------------.

 

Joanna van Assema.

Workum, dopen, doopjaar 1715 Dopeling: Joanna Geboren in Workum Gedoopt op 6 augustus 1715 in Workum Dochter van Tarquinius Assema en Anna Maria Forstenburg Peter: Andreas Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JOHANNA Vader : TJERK ASSEMA Moeder : ANTJE... Peter : ANDRIES ASSEMA,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Abraham van Assema.

Workum, dopen, doopjaar 1717 Dopeling: Abraham Geboren in Workum Gedoopt op 14 mei 1717 in Workum Zoon van Tarquinius Assema en Anna Maria Forstenburg Peter: Abraham Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ABRAHAM Vader : TJERK ASSEMA Moeder : ANTJE... Peter : ABRAHAM ASSEMA,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

                 Tarquines Adrianes (Abrahamsz) (Tjerk) van Assema,

                 tr. (ongeveer 27 jaar oud) (3) op vrijdag 1 oktober 1717 Workum [FR]

                 met Anna Clases (Antje Klazes).

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Abraham Tjerks van Assema,

                 geb. op maandag 22 augustus 1718 Workum [FR],

                 ged. op maandag 22 augustus 1718 Workum [FR].

                

                       

                       

 

Tarquines Adrianes (Abrahamsz) (Tjerk) van Assema en Anna Clases (Antje Klazes)

Workum, huwelijken 1717 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 oktober 1717 in Workum Man : Tarquinius Assema afkomstig van Workum Vrouw : Anna Clases afkomstig van Workum Opmerking : doctor in de medicijnen Gestandaardiseerde namen: TJERK en ANTJE KLASES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Workum 1700-1734 Inventarisnr.: DTB 847 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Abraham Tjerks van Assema.

Workum, dopen, doopjaar 1718 Dopeling: Abraham Geboren in Workum Gedoopt op 22 augustus 1718 in Workum Zoon van Tjerk Assema en Anke Clases Meter: Johanna Maria Atsma Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ABRAHAM Vader : TJERK ASSEMA Moeder : ANTJE KLASES Meter : JOHANNA ATSMA, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

VIId.          Dominicus Abraham van Assema , zn. van Abraham Tarquines van Assema (VIc) [blz. ]  en Susanna Coyer,

                 geb. op woensdag 7 september 1707 Leeuwarden [FR],

                 ged. op woensdag 7 september 1707 Leeuwarden [FR]

                 ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1768 Graft [NH],

                 begr. Graft [NH] Dominicus werd in Graft "in de 4e klasse" ad F 3,- begraven,

                 otr. op maandag 23 december 1726 Steenwijk [OV],

                 tr. (19 jaar oud) op dinsdag 31 december 1726 Steenwijk [FR]

                 met Geertruid Fortuin , dr. van Jacobus Fortuin en Annichjen Jacobs,

                 geb. Steenwijk [FR]

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Abraham (Dominicusz.) van Assema,

                 geb. op maandag 15 augustus 1729 Steenwijk [FR],

                 ged. op maandag 15 augustus 1729 Steenwijk [FR] RK

2.              Johannes (Dominicus) van Assema,

                 geb. op vrijdag 11 januari 1732 Steenwijk [FR],

                 ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 20 april 1798 Graft [NH], volgt VIIIc [blz. ].

3.              Susanna (Suzanna) (Dominicusdr.) van Assema,

                 geb. op donderdag 24 juni 1734 Steenwijk [FR],

                 ged. op donderdag 24 juni 1734 Steenwijk [FR]

                 ovl. (46 jaar oud) op maandag 12 maart 1781 Graft [NH],

                 tr. (resp. 43 en minstens 17 jaar oud) op maandag 10 november 1777 Graft [NH] (getuige(n): Cornelis Coopman, Maria van der Aa, Johanna van Cleef)

                 Alternate Marriage Info op zondag 16 november 1777 De Rijp [NH] voor de kerk RK

                 met Hendrik Cappelhoff,

                 geb. voor 1760 Wetteringen‑DUITSLAND Munsterland

                 afkomstig van Munsterland, 

                 ovl. (minstens 37 jaar oud) na 1797. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Anna Lambertina (Dominicusdr.) van Assema,

                 geb. op zaterdag 26 oktober 1737 Steenwijk [FR],

                 ged. op zaterdag 26 oktober 1737 Steenwijk [FR] RK

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor maandag 26 februari 1742 Steenwijk [FR].

5.              Jacobus (Dominicusz.) van Assema,

                 geb. op woensdag 24 december 1738 Steenwijk [FR],

                 ged. op woensdag 24 december 1738 Steenwijk [FR] RK

                 ovl. (32 jaar oud) op dinsdag 23 april 1771 Wormerveer [NH],

                 begr. op dinsdag 23 april 1771 Graft [NH].

6.              Franciscus (Dominicusz.) van Assema,

                 geb. op maandag 26 februari 1742 Steenwijk [FR] Tweeling,

                 ged. op maandag 26 februari 1742 Steenwijk [FR] RK

7.              Anna Lambertina (Dominicusdr.) van Assema,

                 geb. op maandag 26 februari 1742 Steenwijk [FR] Tweeling,

                 ged. op maandag 26 februari 1742 Steenwijk [FR] RK

8.              Geertrui (Gertruy) (Dominicusdr.) van Assema,

                 geb. na 1743 Steenwijk [FR]

 

Dominicus Abraham van Assema.

De rumoeurige tijden aan het begin van de 18e eeuw heeft waarschijnlijk vele Friezen naar West-Friesland doen verhuizen. Dominiucus verhuisde waarschijnlijk in 1757, gezien de koopakte. In ieder geval moet dit na 1743 geweest zijn omdat toen een van zijn kinderen nog in Steenwijk gedoopt werd en voor de koop in 1757. In 1757 koopt hij een huis in Graft. In Graft woonde Dominiucus op de Regtestraat 195: "inv.nr.638360: Cornelis Baroen, Chirurgijn, verkoopt aan Dominus van Assema, mede chirurgijn, een huis en erf nr. 195, aan de Zuidzijde van de Regtestraat, beoosten de Kralingenbrug.Belend met Dirk Florisz. O Jan Voerman W.een gemene gang Z. Koopsom 175 gld." Bijzonder is dat dit huis een deel in de gang tussen de huizen van Jan Voerman en Pieter Blank van de Regtestraat tot de Vaarsloot, volgens opdracht aan Trijntje Willems d.d. 28-1-1702. Mede eigenaars zijn de kinderen van Grietje de Lange: Dirk Luits, Dirk Flores en Jan Voerman. De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 blz. 7, 26-4-1766; Jan Voerman (metselaar) verkocht aan Reinier Reine Hendriksz. (loodgieter) een huis en erf nr. 196, aan de Suidsijde van de Regtestraat Beoosten de Kralingbrug, belend met ten O. Dominicus van Assem, ten Z. een een gemeene gang liggende bij de haven of vaarsloot. Koopsom 350,- Bijz: Van 28-1-1702 en uitwijzen de opdracht van Trijntje Willems en volgens opdracht aan Joseph Jansz. van 19-4- 1698 behoord die bij dit van Assermaas en Dirk Florisses huis. Leeuwarden, dopen, doopjaar 1707 Dopeling: Dominicus Gedoopt op 7 september 1707 in Leeuwarden Zoon van Abraham Assema en Susanna Cogers Doopheffer: Franciscuc Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : DOMINICUS Vader : ABRAHAM ASSEMA Moeder : SUSANNA... Doopheffer:... ASSEMA,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812 Inventarisnr. : DTB 1017 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar In het zelfde jaar werd er nog iemand gedoopt met de vader van Dominicus als doopheffer, peter: Leeuwarden, dopen, doopjaar 1707 Dopeling: Dominicus Gedoopt op 31 december 1707 in Leeuwarden Zoon van Jacobus Clinenborg en Cornelia van Brassel Doopheffer: Abraham Assema Opm.: De tweede doopheffer is R.P. Theodora Jursma Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : DOMINICUS Vader : JAKOB... Moeder : KORNELISKE... Doopheffer: ABRAHAM ASSEMA,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812 Inventarisnr. : DTB 1017 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384: blz. 7, 26-4-1766; Jan Voerman (metselaar) verkocht aan Reinier Reine Hendriksz. (loodgieter) een huis en erf nr. 196, aan de Suidsijde van de Regtestraat Beoosten de Kralingbrug, belend (-naast) met ten O. Dominicus van Assem, ten Z. een een gemeene gang liggende bij de haven of vaarsloot. Koopsom 350,- En op blz. 25, 8-11-1766; Dominicus van Assema wonende in Graft, verkocht aan Reinier Reine Hendriksz, Mr. Loodgieter, een huis en erf nr. 195, aan de Regtestraat Suidsijde Beoosten de Kralingbrug, belend met ten O. Dirk Floriss, ten W. de koper en ten Z. een gemeene gang. Koopsom 440,-.
 

                

                       

                       

 

Dominicus Abraham van Assema en Geertruid Fortuin

                        Blijkens het ondertrouw- en trouwboek van de Gereformeerde Kerk teSteenwijk zijn aldaar 15-12-1726 voor de eerste maal geproclameerdDominicus van Assema, jongeman van Leeuwarden en Geertruid Fortuin,jonge dochter van Steenwijk. Dominicus en Geertruyd Fortuynnemen in 1729 een hypotheek op van 1000 caroliguldens voor de koopvan eenhuis nabij de markt te Steenwijk, waar ze reeds wonen. Devader van Geertruyd, Jacobus Fortuyn, bierbrouwer te Steenwijk, staatborg voor hen met als onderpand zijn huis, schuur en brouwerij aan deOnniger straat te Steenwijk. In 1732 verschijnt Dominicus voor hetgerecht; hij betaalt dan 6 gulden, 2 stuivers en 8 penningen bij eengerechtelijke verkoping aan Peter Wybes. In 1736 wordt Dominicus voorhet gerecht gedaagd door Jan van Battum, koopman te Amsterdam. Hetblijkt dat Jan van Battum aan Dominicus raapolie geleverd heeft. Dezeolie is volgens de overlegde rekening op 12-10-1731 afgezonden vanAmsterdam en nog niet betaald. De eiser vraagt Domincus teveroordelen tot betaling van de 56 caroliguldens salvo calculoinclusief interest en proceskosten. Het vonnis is conform de eis.Tussen 1742 en 1748 zal de familie Steenwijk verlaten hebben, wantbij de volkstelling van 1748 komt de naam Assema te Steenwijk nietmeer voor.(bron: LHM van der Hoff) Leeuwarden, huwelijken 1726 Vermelding: Ondertrouw op 7 december 1726 Man : Dominicus van Assema afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Geertruid Fortuins afkomstig van Steenwijk Gestandaardiseerde namen: DOMINICUS en GEERTRUIDA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1725-1739 Inventarisnr.: DTB 909 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar -------------------------------- Leeuwarden, huwelijken 1726 Vermelding: Attestatie afgegeven op 23 december 1726 Man : Dominicus van Assema afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Geertruid Fortuins afkomstig van Steenwijk Opmerking : met attestatie naar Steenwijk Gestandaardiseerde namen: DOMINICUS en GEERTRUIDA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1726-1731 Inventarisnr.: DTB 989 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

                  

                       

Hendrik Cappelhoff en Susanna (Suzanna) (Dominicusdr.) van Assema

Uit doopboek RA Haarlem nr. 23: 1771-1811 RK zijn er tot 1788 geen kinderen van Hendrik gevonden.

Susanna (Suzanna) (Dominicusdr.) van Assema.

Zij was meter bij de kinderen van Joannes.
 

Hendrik Cappelhoff.

Hij trouwt later (5-3-1797) met MARIA VAN LEEREUVELD, geb. Vianen,wonende Graft.
 

Jacobus (Dominicusz.) van Assema.

Jacobus was getuige bij het huwelijk van Joannes.
 

Franciscus (Dominicusz.) van Assema.

Tweeling.
 

Anna Lambertina (Dominicusdr.) van Assema.

Tweeling.
 

Geertrui (Gertruy) (Dominicusdr.) van Assema.

Zij was meter bij de kinderen van Joannes.
 

 

VIIe.          Johannes (Roelofs) van Assema , zn. van Roelof(jen) Johannes (=Rommert?) van Assema (VId) [blz. ]  en Barber Gerloffsdr. Jeens ???,

                 geb. in 1660 Oldeouwer [FR]

                 Boer/ontvanger/dorpsrechter Boer te Ouwsterhaule, ontvanger en dorpsrechter van Oldeouwer. 

                 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) in 1705 De Scharren,

                 tr. (ongeveer 20 jaar oud) (1) circa 1680

                 met Auckjen Koops

                 ovl. voor 1694 De Scharren.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Antie van Assema,

                 geb. circa 1680 Akkrum [FR]

                 tr. (ongeveer 20 jaar oud) op dinsdag 12 januari 1700 Doniawerstal

                 met Ymcke Jans,

                 geb. Akmarijp [FR]

                 Boer Voor 1714 boer te Akmarijp, vanaf 1714 te Snikzwaag en ca 1718 teTeroele. 

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Roelofje Johannes van Assema,

                 geb. circa 1680 Oldeouwer [FR]

                 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) circa 1730 Balk [FR],

                 tr. (ongeveer 36 jaar oud) op zaterdag 11 april 1716 Gaasterland

                 met Jan Hendriks Os,

                 geb. Gaasterland

                 Reference Number 422. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Johannes (Roelofs) van Assema.

Stemcohier nr.1 in 1698 eigenaar Johannes Assema en in 1708 DeuckeRensck Walles, weduwe. De eerste vermelding van Johannes stamt uit1672. Hij komt dan als minderjarige vmet zijn grootouders, ouders enbroer voor. In 1681 is hij al ontvanger van Oldeouwer, welk ambt hijin 1693 nog bekleedt. Bij het overlijden van zijn broer Rommert in1700 wordt Johannes als voole oom aangesteld als curator over denagelaten weeskinderen. Volgens de stemcohieren van 1698 is Johannes samen met zijn broer Rommert en met Tarquinius Schouwen en SjouckjeSchouwen voor de helft eigenaar van Broek stem nr. 5. Tevens is hij dan eigenaar van Ouwsterhaule stem 1 en voor de helft van stem 29 (in1640 was AlbertusSchouwen eigenaar van deze stem). In 1700(floreencohieren Weststellingwerf) is Johannes voor de helft eigenaarvan een deel van Oldetrije stem 30/31, groot zijnde 2.29.00 ha enbetiteld als 'Mrremade so hooy en weyland'. In Nijelamer is hij metde broer en zuster van zijn eerste vrouw, elk voor 1/3e deel,eigenaar van stem 28, een sate landts van de Schene to de Cuinder,groot 10.27.11 ha (eigenaar in1640 Anna Eyses cum liberorum) en metdezelfden ook eigenaar van Nijlamer stem 29, groot 3.91.00 ha,betiteld als een sate landts van de Schene tot de Uiterdijken. In1708 zijn de kinderen eigenaar van Ouwsterhaule stem 1, namelijk 4/6edeel de kinderen wijlen Johannes en Hencke Walles, voor 1/6e deelImcke Jans en voor 1/6e deel Roelofje Assema (bron: LHM van der Hoff).

Ymcke Jans en Antie van Assema

Doniawerstal, huwelijken 1700 Vermelding: Attestatie afgegeven op 12 januari 1700 Man : Ymcke Jans afkomstig van Akkrum Vrouw : Antie Assema afkomstig van Scharren Gestandaardiseerde namen: IEMKE JANS en ANTJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1665-1800 Inventarisnr.: DTB 209 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

Roelofje Johannes van Assema.

Jan Hendriks was een weduwnaar van Balk en leende in 1714 tweemaalgeld, te weten een bedrag van 100 caroliguldens en een van 50 c.g. In1727 heeft hij weer geld nodig. Samen met zijn vrouw ondertekenen zeeen akte voor een lening groot 872 c.g. op het gekochte huis en hofonder het dorp Harich. Wanneer hij in 1731 weer geld leent, wordtzijn vrouw niet meer vermeld. Zij is dan vermoedelijk reedsoverleden. Jan Hendriks is in 1731 burger te Balk. (bron: LHM van derHoff).
 

 

                 Johannes (Roelofs) van Assema,

                 tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) in 1690 Oldeouwer [FR]

                 met Rensck (Hencke, Deucke, Rensck) Walles

                 ovl. in 1714 De Scharren.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Andries van Assema,

                 geb. in 1695 De Scharren

2.              Yts van Assema,

                 geb. in 1701 De Scharren,

                 ovl. (minstens 50 jaar oud) na 1751 Oldeouwer [FR], volgt VIIId [blz. ].

3.              Geeske van Assema,

                 geb. in 1703 De Scharren,

                 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1755 St. Nicolaasga [FR], volgt VIIIe [blz. ].

4.              Johanneske van Assema,

                 geb. in 1705 De Scharren

                 ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1730.

 

VIIf.          Rommert (Roelofs) van Assema , zn. van Roelof(jen) Johannes (=Rommert?) van Assema (VId) [blz. ]  en Barber Gerloffsdr. Jeens ???,

                 geb. circa 1660 Ouwsterhaule [FR]

                 Gerechtelijk deurwaarder, 

                 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 19 juni 1700 Ouwsterhaule [FR],

                 tr. (ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 19 december 1693 Ouwsterhaule [FR]

                 met Ypck Ates

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Aukje Rommerts van Assema,

                 geb. in 1694 Ouwsterhaule [FR]

2.              Johannes Rommerts (Joannes) van Assema (Asma),

                 geb. in 1697 de Haule,

                 ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1749, volgt VIIIf [blz. ].

 

Rommert (Roelofs) van Assema.

In 1698 br.stem(+/-ha.) 9 en 10, eigenaar helft van stem 17 en 18 ente Broek 1/8 deel van stem 5. In aantekeningen van Tjeerd van der Zeeheet Rommert: Rommert Andries. Hij word daarom ook wel als kind vanAndries Johannes, zijn oom genoemd. We moeten dus nog nagaan watjuist is.
 

Rommert (Roelofs) van Assema en Ypck Ates

Doniawerstal, huwelijken 1693 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 december 1693 Man : Rommert Assema afkomstig van Ouwsterhaule Vrouw : Ypck Atis afkomstig van Ouwsterhaule Gestandaardiseerde namen: ROMMERT en IEPKJE ATES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1665-1800 Inventarisnr.: DTB 209 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Ypck Ates.

Ypck x2) Taecke Mircks.
 

 

                 Ypck Ates,

                 tr. (2) na 1700 Doniawerstal

                 met Taecke Mircks

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

                

                       

                       

 

Taecke Mircks en Ypck Ates

Dit huwelijk blijft kinderloos.

 

VIIg.          Anthie Hanses van Assema , dr. van Hans Johannes van Assema (VIf) [blz. ]  en Aaltje Gerloffsdr.,

                 geb. tussen 1646 en 1665 Ouwsterhaule [FR]

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) na 1714,

                 tr. (hoogstens 45 jaar oud) voor 1691

                 met Bartel Harmens

                 Kuiper te Echtenerbrug, 

                 ovl. circa 1691.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Hiltie Bartels,

                 geb. circa 1683, 

2.              Hans Bartels,

                 geb. circa 1685, 

3.              Aefke Bartels,

                 geb. circa 1687, 

4.              Harmen Bartels,

                 geb. circa 1689, 

 

Anthie Hanses van Assema.

In 1714 wordt Anthie weduwe van Bartel Harmsen, in leven kuiper teEchtenerbrug, vermeld in de inventaris van het sterfhuis van HenckeWalles, weduwe van Johannes Assema (bron: LHM van der Hoff).
 

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Jo(h)anna Cornelia (Catharina) van Assema , dr. van Jo(h)annes (Abrahamsz) van Assema (VIIa) [blz. ]  en Catharina van der Geest,

                 geb. op woensdag 6 december 1713 Leeuwarden [FR],

                 ged. op woensdag 6 december 1713 Oud-Katholieke Kerk. Doophefster was Joanna van der Geest

                 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 5 september 1782 Leeuwarden [FR],

                 tr. (resp. 29 en 38 jaar oud) op maandag 21 januari 1743 Leeuwarden [FR]

                 met Petrus Laurentius (Pierre) Metz (Mets),

                 geb. op maandag 24 november 1704 Leeuwarden [FR],

                 ged. op maandag 24 november 1704 Leeuwarden [FR]

                 Notaris/Dr./soldaat in 1750, 

                 ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 18 maart 1785 Leeuwarden [FR].

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Laurentius (Lourens) Metz (Mets),

                 geb. op woensdag 6 februari 1743 Leeuwarden [FR],

                 ged. op woensdag 6 februari 1743 Leeuwarden [FR].

2.              Joannes (Johannes) Metz (Mets),

                 geb. op zondag 19 juni 1746 Leeuwarden [FR],

                 ged. op zondag 19 juni 1746 Leeuwarden [FR],

                 ovl. (41 jaar oud) op maandag 25 februari 1788 Leeuwarden [FR],

                 begr. op maandag 3 maart 1788 Leeuwarden [FR],

                 tr. (resp. 33 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 3 oktober 1779 Gouda [ZH]

                 met Johanna Wijnanda Bezemer (Besemer) , dr. van Nicolaas Bezemer (Besemer) en Wijnanda van Breenen,

                 geb. circa 1754 Gouda [ZH],

                 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 3 maart 1830 Leeuwarden [FR]. Uit dit huwelijk 4 zonen.

3.              Fredericus (Freerk) Metz (Mets),

                 geb. circa woensdag 29 juli 1750 Leeuwarden [FR],

                 ged. op woensdag 29 juli 1750 Leeuwarden [FR].

4.              NN Metz (Mets),

                 geb. en ovl. op woensdag 7 juni 1752 Leeuwarden [FR].

 

Jo(h)anna Cornelia (Catharina) van Assema.

Deze Joanna moet wel een zeer nobel mens geweest zijn en veel indrukop andere mensen nagelaten hebben. In het begin van de 19e eeuw waser in Rome een pater Joannes Nic. Anth. Metz S.J. die zich doorgaansvan Assema Metz noemde vanwege zijn verering voor zijn grootmoeder. Deze studeerde te Leiden rechten en letteren en overleed 2-10-1841 teRome. De naam Metz komt ook voor in het voorgeslacht van kardinaal deJong. Leeuwarden, dopen, doopjaar 1713 Dopeling: Joanna Cornelia Gedoopt op 6 december 1713 in Leeuwarden Dochter van Joannes Assema en Catharina Geest Aanwezig: Joanna van der Geest Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JOHANNA Vader : JOHANNES ASSEMA Moeder : CATHARINA GEEST Aanwezige : JOHANNA GEEST Bron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, doop 1699-1804 Inventarisnr. : DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar ---------------------------------- Leeuwarden overlijden/begraven 1782 Overleden: Joanna van Assema, oud 68 jaar In leven gehuwd met Petrus Metz, niet Katholiek Datum : 5 september 1782 Plaats : Leeuwarden Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: JOHANNA Partner: PETRUS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, register van overledenen 1723-1803 Inventarisnr.: DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ------------------------------------- Leeuwarden overlijden/begraven tussen 1727 en 1803 Overleden: Joanna Cornelia Assema Datum : tussen 1727 en 1803 Plaats : Leeuwarden Opm. : De overledene is gedoopt op 06 december 1713 Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: JOHANNA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, register van overledenen 1723-1803 Inventarisnr.: DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ---------------------------------------------------.
 

Petrus Laurentius (Pierre) Metz (Mets) en Jo(h)anna Cornelia (Catharina) van Assema

Leeuwarden, huwelijken 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 januari 1743 Man : Petrus Metz afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Johanna Assema afkomstig van Leeuwarden Opmerking : getrouwd op het stadhuis Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1740-1751 Inventarisnr.: DTB 910 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar --------------------------- Leeuwarden, huwelijken 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 januari 1743 Man : Petrus Metz afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Johanna Assema afkomstig van Leeuwarden Opmerking : getrouwd voor de oud-Katholieke kerk (Jansenistenkerk) Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Oud-Roomse gemeente Leeuwarden 1699-1779 Inventarisnr.: DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Laurentius (Lourens) Metz (Mets).

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1743 Dopeling: Laurentius Gedoopt op 6 februari 1743 in Leeuwarden Zoon van Petrus Mets en Johanna Asma Aanwezig: Jesina Haersma Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : LOURENS Vader : PETRUS METS Moeder : JOHANNA ASSEMA Aanwezige : JOOSTJE HAARSMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, doop 1699-1804 Inventarisnr. : DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar -------------------------- Leeuwarden, dopen, doopjaar 1743 Dopeling: Laurentius Gedoopt op 6 februari 1743 in Leeuwarden Zoon van Petrus Mets en Johanna Asma Aanwezig: Jesina Haersma Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : LOURENS Vader : PETRUS METS Moeder : JOHANNA ASSEMA Aanwezige : JOOSTJE HAARSMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, doop 1699-1804 Inventarisnr. : DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Joannes (Johannes) Metz (Mets).

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1746 Dopeling: Joannes Gedoopt op 19 juni 1746 in Leeuwarden Kind van Petrus Metz en Johanna Asma Aanwezig: Jesina Haersma Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JOHANNES of JOHANNA Vader : PETRUS METS Moeder : JOHANNA ASSEMA Aanwezige : JOOSTJE HAARSMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, doop 1699-1804 Inventarisnr. : DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Fredericus (Freerk) Metz (Mets).

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1750 Dopeling: Fredericus Gedoopt op 29 juli 1750 in Leeuwarden Zoon van Petrus Metz, soldaat en Johanna Asma Aanwezig: Juliana Metz Opm.: De getuige is de weduwe van L. van Weerden Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : FREERK Vader : PETRUS METS Moeder : JOHANNA ASSEMA Aanwezige : JULIANA METS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Oud-Roomse gem. Leeuwarden, doop 1699-1804 Inventarisnr. : DTB 1015 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

VIIIb.         Sipke (Ciprianus) (Sijpke) Franciscusz. van Assema , zn. van Franciscus Josephus (Abrahamsz) (Jos)(Frans) van Assema (VIIb) [blz. ]  en Wytske (Witske) Sipkes Douma/Dommula/Domna,

                 geb. op donderdag 4 februari 1723 Bolsward [FR],

                 ged. Bolsward [FR] RK St. Martinuskerk. Meter Anke Mintes

                 Mr. Bakker in 1761,

                 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 31 juli 1798 Alkmaar [NH],

                 tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 22 mei 1746 De Rijp [NH]

                 met Leuntie Jacobs,

                 geb. circa 1726 De Rijp [NH]

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Marijtje van Assema,

                 geb. circa zaterdag 29 juni 1748 Graft [NH],

                 ged. op zaterdag 29 juni 1748 De Rijp [NH] Meter: Trijntje Huybrechts

                 ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1753 Graft [NH].

2.              Trijntje van Assema,

                 geb. circa 1754,

                 ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 19 december 1781 Krommenie [NH], volgt IXa [blz. ].

3.              Catharina van Assema,

                 geb. circa vrijdag 27 maart 1750 Graft [NH],

                 ged. op vrijdag 27 maart 1750 De Rijp [NH] Meter: Anna van Laak

                 ovl. (hoogstens 9 maanden oud) voor 1751.

4.              Catharina van Assema,

                 geb. circa dinsdag 23 november 1751 Graft [NH],

                 ged. op dinsdag 23 november 1751 De Rijp [NH] Meter: Anna van Laak

5.              Marijtje (Marijtie) van Assema,

                 geb. circa woensdag 26 september 1753 Graft [NH],

                 ged. op woensdag 26 september 1753 De Rijp [NH] Peter: Johannes Franciscus Ign. van Assema

6.              Franciscus Josephus van Assema,

                 geb. circa dinsdag 17 augustus 1756 Graft [NH],

                 ged. op dinsdag 17 augustus 1756 De Rijp [NH] Peter: presbyter RK Kerk Joh.Fr.Ign. van Assema

                 Binnen 2 weken overleden, 

                 ovl. (minder dan één jaar oud) circa maandag 30 augustus 1756,

                 begr. op maandag 30 augustus 1756 Graft [NH].

7.              Susanna van Assema,

                 geb. circa vrijdag 2 december 1757 Graft [NH],

                 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1803 Wormer [NH], volgt IXb [blz. ].

8.              Maria van Assema,

                 geb. op zondag 1 april 1759 Graft [NH], volgt IXc [blz. ].

9.              Joanna Maria van Assema,

                 geb. circa woensdag 11 november 1761 Graft [NH],

                 ged. op woensdag 11 november 1761 De Rijp [NH] RK

                 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1796 Alkmaar [NH],

                 tr. (ongeveer 33 jaar oud) op zondag 23 augustus 1795 Alkmaar [NH]

                 met Nicolaas (Klaas) van) Duijn (,

                 geb. Alkmaar [NH]

                Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Sipke (Ciprianus) (Sijpke) Franciscusz. van Assema.

Bolsward, dopen, doopjaar 1723 Dopeling: Sipke Gedoopt op 4 februari 1723 in Bolsward Kind van Frans Assema en Wietske Sipkes Getuige: Anke Mintes Opm.: Doopnaam Ciprianus, getuige in plaats van Antie Sipkes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : SIPKE of SIPKJE Vader : FRANS ASSEMA Moeder : WIETSKE SIPKES Getuige : ANNE of ANTJE MINSES, Sipke van Assema, huw. De Rijp 1746; zoon van Franciscus van Assema, huw. Leeuwarden 1713; zoon van Abrahamus van Asma (Langweer ca. 1651-Leeuwarden 1717); zoon van Tarquinus Assema, secretaris van Doniawerstal, ovl. Oldeouwer 1658; zoon van Andries Johannes Assema, grootgrondbezitter en bijzitter van Doniawerstal, ovl. Oldeouwer 1644; zoon van Johan Aesses, boer te Ouwsterhaule, huw. ca. 1565 [Hansen-1985, p 400-412; voor een groot deel ontleend aan het boekje 'Het geslacht Assema']. Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : DTB 152 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar In 1761 biedt Sipke zijn bakkerij te Sneek te koop aan (c). Hij is Mr. Bakker. Hij woont dan al in NH. Hij had in de Rijp ook een bakkerij, op de Regtestraat 148. In 1751, 30 oktober (14 nov. kerk) was Sijpke van Assema getuige bij het huwelijk van Gerbrand Crelisse de Leeuw en Nisse Jacops. De andere getuige was Claes Cornelisse. Ciprianus (Sijpke) Franciscusz van Assema, ged. te Bolsward 04 feb 1723, get. Anke Mintes inplaats van Antie Sipkes, zoon van Franciscus Josephus (Frans) van Assema en Wietske Sipkes Domna met: Leuntie Jacops 1) Marijtje van Assema, ged. te de Rijp 29 jun 1748 (religie: RK) 2) Catharina van Assema, ged. te de Rijp 27 mrt 1750 (religie: RK) 3) Catharina van Assema, ged. te de Rijp 23 nov 1751 (religie: RK) 4) Marijtje van Assema, ged. te de Rijp 26 sep 1753 (religie: RK) 5) Franciscus Josephus van Assema, ged. te de Rijp 17 aug 1756 (religie: RK) 6) Susanna van Assema, ged. te de Rijp 02 dec 1757 (religie: RK), begr. te Graft 14 mrt 1781 7) Maria van Assema, ged. te de Rijp 01 apr 1759 (religie: RK) 8) Johanna Maria van Assema, ged. te de Rijp 11 nov 1761 (religie: RK), ovl. te Alkmaar 13 feb 1796, testament gemaakt op 3-2-1796 te Alkmaar aktenummer 851-8 Notaris Michie l Johan de Lange Gehuwd te Alkmaar 09 aug 1795 met: Nicolaas van Duijn.

Sipke (Ciprianus) (Sijpke) Franciscusz. van Assema en Leuntie Jacobs

Getuige bij Sipke's huwelijk is zijn moeder Witske Douma weduwe vanAssema en Maerten Gregorius. Sipke woonde in Wijk aan Zee.

Marijtje van Assema.

Ongehuwd.
 

Catharina van Assema.

Ongehuwd.
 

Franciscus Josephus van Assema.

Met de dood van Franciscus die waarschijnlijk slechts enkele dagenoud is geworden houdt in mannelijke lijn het geslacht van FranciscusJoannes (Franciscus' opa) op, aangezien Franciscus verder alleen nogzusters had en aangenomen dat er naast Sipke (Franciscus' vader) geenmannelijke nazaten zijn gehuwd. Ongehuwd.
 

Joanna Maria van Assema.

3-2-1796 testament opgemaakt te Alkmaar akte 851-8 bij notaris Michiel Johan de Lange.
 

 

VIIIc.         Johannes (Dominicus) van Assema , zn. van Dominicus Abraham van Assema (VIId) [blz. ]  en Geertruid Fortuin,

                 geb. op vrijdag 11 januari 1732 Steenwijk [FR]

                 Schilder, 

                 ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 20 april 1798 Graft [NH],

                 tr. (resp. 32 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op zondag 6 januari 1765 De Rijp [NH]

                 met Jannetje Christiaans Kruijsgang , dr. van Christiaan Kruijsgang,

                 geb. circa 1745, 

                 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 16 juli 1779 Graft [NH],

                 begr. in juli 1779.

                 Uit dit huwelijk 15 kinderen:

1.              Dominicus van Assema,

                 geb. op woensdag 3 juli 1765 Graft [NH],

                 ovl. (72 jaar oud) op maandag 29 januari 1838 Schermerhorn [NH], volgt IXd [blz. ].

2.              Pietertje van Assema,

                 geb. op zaterdag 26 juli 1766 Graft [NH],

                 ged. op zaterdag 26 juli 1766 Meter: Pietertje Claas

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (37 dagen oud) in september 1766,

                 begr. op zaterdag 13 september 1766 De Rijp [NH].

3.              Abraham van Assema,

                 geb. op zondag 21 juni 1767 Graft [NH],

                 ged. Meter: Suzanna van Assema

                 ovl. (19 jaar oud) op zondag 17 december 1786 Graft [NH].

4.              Pietertje van Assema,

                 geb. op zaterdag 2 juli 1768 Graft [NH],

                 ged. Meter: Pietertje Claas

                 Ongehuwd, 

                 begr. op donderdag 13 oktober 1768 De Rijp [NH].

5.              Gertrui van Assema,

                 geb. op dinsdag 23 mei 1769 Graft [NH],

                 ged. Meter: Mejuffrouw Geerteu Fortuin

6.              Christiaan van Assema,

                 geb. op zondag 8 april 1770 Graft [NH],

                 ged. Meter: Pietertje Claas

7.              Jacobus van Assema,

                 geb. op zondag 26 mei 1771 Graft [NH],

                 ged. Meter: Geertruy van Assema

8.              Cornelius van Assema,

                 geb. op woensdag 22 april 1772 Graft [NH],

                 ged. Meter: Pietertje Claas

9.              Petrus van Assema,

                 geb. op maandag 16 augustus 1773 Graft [NH],

                 ged. Meter: Pieternella Claas

                 ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1776 Graft [NH].

10.            Maria van Assema,

                 geb. op dinsdag 16 augustus 1774 Graft [NH],

                 ged. Meter: Pietertje Claas

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (6 weken oud) op woensdag 28 september 1774 Graft [NH].

11.            Johannes (Jansz) (Jan,Joannes) van Assema,

                 geb. op zaterdag 8 juli 1775 Graft [NH],

                 ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 6 september 1833 Alkmaar [NH], volgt IXe [blz. ].

12.            Petrus van Assema,

                 geb. op zondag 23 juni 1776 Graft [NH],

                 ged. Maeter: Susanna van Assema

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (4 dagen oud) op donderdag 27 juni 1776 Graft [NH].

13.            Jacomijntje van Assema,

                 geb. op zaterdag 17 mei 1777 Graft [NH],

                 ged. Meter: Pietertje Claas

14.            Petrus van Assema,

                 geb. op donderdag 28 mei 1778 Graft [NH],

                 ged. Meter: Pietertje Claas

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 27 juli 1779 Graft [NH].

15.            Sebastianus van Assema,

                 geb. op woensdag 14 april 1779 Graft [NH],

                 ged. Peter: Joanna Gerbrands/meter: Bastiaan Lereant

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (3 maanden oud) op dinsdag 20 juli 1779 Graft [NH].

 

Johannes (Dominicus) van Assema.

Zekerheid met betrekking ten aanzien van zijn zusters Geertrui enSuzanna en zijn broer Jacobus moet nog worden vastgesteld.
 

Johannes (Dominicus) van Assema en Jannetje Christiaans Kruijsgang

Getuigen bij het huwelijk op 6-1-1765 waren Jacobus van Assema enDirk Cramer. Abusievelijk werden de namen van de Assema's geschrevenals Asma, in tegenstelling tot het ondertrouwboek.

 

Pietertje van Assema.

Bron: DTB de Rijp nr. 30.
 

 

                 Johannes (Dominicus) van Assema,

                 tr. (47 jaar oud) (2) op zaterdag 13 november 1779 Graft [NH]

                 met Grietje Jacobs Duives.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Jacobus van Assema,

                 geb. op woensdag 19 februari 1783 Graft [NH],

                 ged. op woensdag 19 februari 1783, 

 

VIIId.         Yts van Assema , dr. van Johannes (Roelofs) van Assema (VIIe) [blz. ]  en Rensck (Hencke, Deucke, Rensck) Walles,

                 geb. in 1701 De Scharren

                 ovl. (minstens 50 jaar oud) na 1751 Oldeouwer [FR],

                 tr. (ongeveer 31 jaar oud) op dinsdag 9 september 1732 Huisterheide

                 met Douwe Wieberens,

                 geb. Oldeouwer [FR]

                 ovl. voor 1740 Oldeouwer [FR].

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Akke Douwes Wieberens,

                 geb. circa 1733 Oldeouwer [FR]

 

Yts van Assema.

Yts wordt in de Quotisatie van 1748 vermeld als Douwe Wieberensweduwe, een eigenerfde boerin te Oldeouwer met een gezin bestaandeuit 2 volwassenen en een kind. Op grond van haar vermogenspositiebedraagt de aanslag 28-0-0. Volgens de speciecohieren van 1751bewoont Yts te Oldeouwer nr. 21. Ze verklaart geen 600 gulden tebezitten, noch dienstmaagd, noch kinderen van 18 jaar. Haar enigekind is Akke Douwes.(bron: LHM van der Hoff).
 

 

VIIIe.         Geeske van Assema , dr. van Johannes (Roelofs) van Assema (VIIe) [blz. ]  en Rensck (Hencke, Deucke, Rensck) Walles,

                 geb. in 1703 De Scharren

                 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1755 St. Nicolaasga [FR],

                 tr. (ongeveer 26 jaar oud) op zondag 16 januari 1729 St. Nicolaasga [FR]

                 met Johannes Hessel Asma

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Hincke Johannes Asma,

                 geb. in 1729, 

2.              Eysje Johannes Asma,

                 geb. in 1732, 

                 tr. (ongeveer 32 jaar oud) op zondag 12 februari 1764 Huisterheide

                 met Yke Sieberens

                Uit dit huwelijk 2 zonen.

3.              Andriesje Johannes Asma,

                 geb. in 1734, 

                 relatie

                 met Wybe Pyters,

                 geb. Teroele [FR]

4.              Johannes Johannes Asma,

                 geb. in 1736, 

5.              Tetje Johannes Asma,

                 geb. in 1739, 

                 Reference Number 1350.

6.              Aafke Johannes Asma,

                 geb. in 1744, 

                 Reference Number 1351,

                 tr. Wijckel [FR]

                 met Hendrik Willems

                Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Johannes Hessel Asma en Geeske van Assema

                        Nazaten van Geeske van Assema en Johannes Hessels nemen in 1811 denaam ASMA aan.

                   

Hendrik Willems en Aafke Johannes Asma

Hun huwelijk is kinderloos, maar de 2 broers van Hendrik Willems,Namle en Thomas en zijn zuster Antje met haar man Harmen Johannesnemen in 1811 allen de naam Asma aan. Ik neem aan dat in dit gevalhetgegeven dat de naam Asma via Aake Hessels in de familiekringbekend was, voor de familie voldoende reden was de naam voor degehele groep aan te nemen als familienaam.(bron: LHM van der Hoff).

 

Johannes Hessel Asma.

In 1761 is Geeske overleden en trouwt Johannes Hessel met BauckjeSietses. De goederen worden gescheiden tussen Johannes Hessel en de 6kinderen uit zijn eerste huwelijk.(bron: LHM van der Hoff) De nazaten van Johannes Hessel nemen in 1811 de.
 

 

                 Johannes Hessel Asma,

                 tr. (2) na 1761

                 met Bauckje Sietses

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIf.         Johannes Rommerts (Joannes) van Assema (Asma) , zn. van Rommert (Roelofs) van Assema (VIIf) [blz. ]  en Ypck Ates,

                 geb. in 1697 de Haule =Ouwsterhaule,

                 ged. doopboek parochie Follega (later de Lemmer)

                 Boer te Follega/Doniaga, 

                 ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1749,

                 tr. (ongeveer 26 jaar oud) op maandag 21 juni 1723 Huisterheide/St.Nicolaasg [FR]

                 met Reinskje Deddes (Rinnick, Reynsje, Renske) Bruinsma , dr. van Dedde Boockes Bruinsma en Riemcke Annes, 

                 Reference Number 319,

                 ovl. na 1737.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Rimmert van Assema,

                 geb. op donderdag 1 juni 1724 Doniaga [FR],

                 ged. Huisterheide

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1731.

2.              Ypke (Iepke) van Assema,

                 geb. op donderdag 22 augustus 1726 Follega [FR],

                 ged. op woensdag 28 augustus 1726 Lemmer [FR]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (ongeveer 1 jaar oud) circa 1728.

3.              Ypke (Iepke, Ipke) Johannes van Assema,

                 geb. op woensdag 18 februari 1728 Follega [FR], volgt IXf [blz. ].

4.              Schoutje (Foutke) (Scheltje) van Assema,

                 geb. op woensdag 2 maart 1729 Follega [FR],

                 ged. Lemmer [FR]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (ongeveer 9 maanden oud) circa 1730.

5.              Schoutje (Soutke) van Assema,

                 geb. op maandag 2 oktober 1730 Follega [FR],

                 ged. Lemmer [FR]

6.              Rommert Johanneszn (Rummert, Romert) (Joannis) van Assema,

                 geb. op donderdag 8 november 1731 Follega [FR], volgt IXg [blz. ].

7.              Andries (Andrys) van Assema,

                 geb. op dinsdag 15 maart 1735 Follega [FR],

                 ged. op dinsdag 15 maart 1735 Lemmer [FR]

8.              Renske (Rimcke, Riemkje, Remke) Johannes van Assema,

                 geb. op zaterdag 14 juni 1738 Follega [FR],

                 ovl. (66 jaar oud) op maandag 1 oktober 1804 Follega [FR], volgt IXh [blz. ].

 

Johannes Rommerts (Joannes) van Assema (Asma).

Johannes Rommerts van Assema koopt in 1723 plaats no. 8: lopende vande meer in de kleine bekken, onder Follega van Wypke Pieters en Dieuwke Jacobs voor 600 gulden. In 1724 woonde hij op een boerderijtje nabij Hooidammen. In 1748 is hij nog boer te Follega volgens de Quotisatieregisters. In 1725 kopen Johannes en Reinsck stemplaats nr. 8 te Follega. Zij gaan daar ook wonen, want volgens de floreenkohieren van 1728 is Johannes naast eigenaar ook gebruiker van de boerderij. Volgens de Quotisatie van 1748 is Johannes nog steeds boer te Follega. Zijn gezin telt dan 4 volwassenen en 1 kind. Die samenstelling levert hem een vermogensaanslag van 48-15-0 op Op 16 oktober 1725 kopen Johannes en Reinsck een sate met huis en schuur c.a. en 46 pm land te Follega (stem8 ) voor 600 cg. Van Wijpke Pijters en Dieuwke Jacobs. Waar zij zich dan vestigen. In 1749 telt de huishouding 4 personen boven en 1 kind onder de 12 jaar; de aanslag bedraagt 48 cg. En 15 st. (bronnen gen.jaarboek 1993 en 1999).
 

 

Ypke (Iepke) van Assema.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1726 Dopeling: Ypke Gedoopt op 22 augustus 1726 in Lemmer Kind van Joannes Asma en Reynsje Deddes Meter: Wyts Teckes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : IEPKE of IEPKJE Vader : JOHANNES ASSEMA Moeder :... DEDDES Meter : WIETSKE TEEKES,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Schoutje (Foutke) (Scheltje) van Assema.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1729 Dopeling: Schoutje Gedoopt op 4 maart 1729 in Lemmer Dochter van Joannes Asma en Reynsje Deddes Meter: Schoutje Deddes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : SCHELTJE Vader : JOHANNES ASSEMA Moeder :... DEDDES Meter : SCHELTJE DEDDES,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Schoutje (Soutke) van Assema.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1730 Dopeling: Soutke Gedoopt op 2 oktober 1730 in Lemmer Kind van Joannes Asma en Reynsje Deddes Meter: Hylyck Deddes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling :... Vader : JOHANNES ASSEMA Moeder :... DEDDES Meter :... DEDDES,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Andries (Andrys) van Assema.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1735 Dopeling: Andrys Gedoopt op 15 maart 1735 in Lemmer Zoon van Joannes Asma en Reynsje Deddes Peter: Walle Ottes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ANDRIES Vader : JOHANNES ASSEMA Moeder :... DEDDES Peter : WALLE OTTES,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Trijntje van Assema , dr. van Sipke (Ciprianus) (Sijpke) Franciscusz. van Assema (VIIIb) [blz. ]  en Leuntie Jacobs,

                 geb. circa 1754, 

                 Bakster, 

                 ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 19 december 1781 Krommenie [NH],

                 begr. op woensdag 21 november 1781 Krommenie [NH],

                 tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) (1) op maandag 28 maart 1774 Krommenie [NH]

                 met Willem van Daalhof,

                 geb. circa 1750 Krommenie [NH]

                 ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 30 september 1778 Krommenie [NH],

                 begr. op zaterdag 3 oktober 1778 Krommenie [NH].

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Joes Franciscus (Jan Willems) van Daalhof,

                 geb. circa woensdag 10 september 1777,

                 ged. op woensdag 10 september 1777 Krommeniedijk [NH] Meter: Susanna van Assema

                 ovl. (ongeveer 26 jaar oud) circa 1804,

                 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 13 maart 1803 Alkmaar [NH]

                 met Johanna (Anna) Alberts,

                 geb. circa 1782 Alkmaar [NH]

2.              Anthony Willems (Antonie Willem) van Daalhof,

                 geb. circa zaterdag 11 maart 1775 Krommenie [NH],

                 ged. op zaterdag 11 maart 1775 Krommeniedijk [NH] Meter: Anna de Lange

                 relatie

                 met Baligje Jans de Haan,

                 geb. circa 1771,

                 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) in 1813. Uit deze relatie geen kinderen.

 

Joes Franciscus (Jan Willems) van Daalhof en Johanna (Anna) Alberts

x waarschijnlijk met Johanna.

 

Joes Franciscus (Jan Willems) van Daalhof.

doopget.Susanna van Assema. Ondertrouwd 27 feb. 1803 te Alkmaar entrouwt 13 mrt. 1803 Nederlands Gereformeerd met Johanna Alberts, geb.te Alkmaar.
 

 

                 Trijntje van Assema,

                 tr. (resp. ongeveer 27 en 31 jaar oud) (2) op zaterdag 9 juni 1781 Krommenie [NH]

                 met Christoffel Spiering,

                 geb. op dinsdag 28 oktober 1749 Krommenie [NH]

                 Arbeider, 

                 Reference Number 913,

                 ovl. (77 jaar oud) op maandag 20 november 1826.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Christoffel Spiering en Trijntje van Assema

Huwelijkstoestemming: 9 Juni 1781, Krommenie. 3 Jm. en wed. van Krommenie. datum 24 juni 1781 Krommeniedijk Rooms katholiek.

 

IXb.           Susanna van Assema , dr. van Sipke (Ciprianus) (Sijpke) Franciscusz. van Assema (VIIIb) [blz. ]  en Leuntie Jacobs,

                 geb. circa vrijdag 2 december 1757 Graft [NH],

                 ged. op vrijdag 2 december 1757 De Rijp [NH] Peter: Joh.Fr. Ign. van Assema

                 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1803 Wormer [NH],

                 tr. (resp. ongeveer 26 en 24 jaar oud) op vrijdag 22 oktober 1784 Krommenie [NH]

                 met Adriaan Klaaszn de Leeuw , zn. van Claes Cornelisz. de Leeuw en Magdalena Ariaens Ploeger,

                 geb. op maandag 12 mei 1760 Wormer [NH],

                 ged. op maandag 12 mei 1760 Wormer [NH]

                 Broodbakker, 

                 ovl. (51 jaar oud) op woensdag 8 januari 1812 Wormer [NH].

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Klaas de Leeuw,

                 ged. op zondag 28 augustus 1785 Wormer [NH]

2.              Trijntje de Leeuw,

                 ged. op maandag 1 januari 1787 De Goorn [NH]

                 ovl. (hoogstens 15 jaar oud) voor 1803.

3.              Catharina (Kaatje) de Leeuw,

                 geb. op zondag 15 mei 1791 Avenhorn [NH],

                 ged. De Goorn [NH]

                 ovl. (41 jaar oud) op zaterdag 27 oktober 1832 Zaandam [NH],

                 tr. (resp. 19 en ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 7 december 1810 Zaandam [NH]

                 met Johannes (Jan) Sombroek , zn. van Dirk Sombroek en Aaltje Scholten,

                 ged. op maandag 18 juli 1791 Zaandam [NH]

                 Smid, 

                 ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op donderdag 6 april 1815 Zaandam [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Magdalena de Leeuw,

                 ged. op donderdag 3 april 1788 De Goorn [NH]

5.              Johannes Franciscus (Jan) de Leeuw,

                 ged. op maandag 6 juli 1789 De Goorn [NH]

6.              Johanna Franciscus de Leeuw,

                 ged. op zaterdag 7 juli 1792 Wormer [NH]

7.              Anna de Leeuw,

                 ged. op maandag 21 januari 1793 De Goorn [NH]

                 ovl. (hoogstens 9 jaar oud) voor 1803.

8.              Joanna Maria de Leeuw,

                 ged. op zondag 20 maart 1796 Wormer [NH]

 

                 Adriaan Klaaszn de Leeuw , zn. van Claes Cornelisz. de Leeuw en Magdalena Ariaens Ploeger,

                 tr. (minstens 42 jaar oud) (2) na 1803

                 met Magdalena Jans Visser

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXc.           Maria van Assema , dr. van Sipke (Ciprianus) (Sijpke) Franciscusz. van Assema (VIIIb) [blz. ]  en Leuntie Jacobs,

                 geb. op zondag 1 april 1759 Graft [NH],

                 ged. op zondag 1 april 1759 De Rijp [NH] Meter: Susanna van Assema

                 tr. (resp. 29 en ongeveer 34 jaar oud) op dinsdag 3 februari 1789 Alkmaar [NH]

                 met Anthony Buissink,

                 geb. circa 1755 Alkmaar [NH]

                 Uit dit huwelijk 8 zonen:

1.              Bernardus Buissink,

                 geb. circa maandag 3 november 1788,

                 ged. RK op maandag 3 november 1788 Alkmaar [NH]

2.              Johannes Franciscus Buissink,

                 geb. circa maandag 4 oktober 1790,

                 ged. RK op maandag 4 oktober 1790 Alkmaar [NH]

3.              Lucas Buissink,

                 geb. circa woensdag 5 september 1792,

                 ged. RK op woensdag 5 september 1792 Alkmaar [NH]

                 tr. (resp. hoogstens 19 en hoogstens 36 jaar oud) voor 1812

                 met Joanna Stikkel,

                 geb. op woensdag 12 juli 1775 Harlingen [FR]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Jacobus Buissink,

                 geb. op vrijdag 7 februari 1794 Alkmaar [NH],

                 ged. RK op vrijdag 7 februari 1794 Alkmaar [NH]

                 tr. (resp. 18 en 37 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1812 Groningen [GR]

                 met Joanna Stikkel. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Bernardus Mattheus Buissink,

                 geb. circa woensdag 23 september 1795,

                 ged. RK op woensdag 23 september 1795 Alkmaar [NH]

6.              Lucas Buissink,

                 geb. circa vrijdag 31 maart 1797,

                 ged. RK op vrijdag 31 maart 1797 Alkmaar [NH]

7.              Lucas Buissink,

                 geb. circa donderdag 15 mei 1800,

                 ged. RK op donderdag 15 mei 1800 Alkmaar [NH]

8.              Lucas Buissink,

                 geb. circa vrijdag 29 oktober 1802,

                 ged. RK op vrijdag 29 oktober 1802 Alkmaar [NH]

Lucas Buissink en Joanna Stikkel

                        Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Groninger Archieven Algemeen Gemeente: Groningen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 134 Datum: 25-08-1812 Bruidegom Jacobus Buissink Geboortedatum: 07-02-1794 Geboorteplaats: Alkmaar Bruid Joanna Stikkel Geboortedatum: 12-07-1775 Geboorteplaats: Harlingen Vader bruidegom Antoni Buissink Moeder bruidegom Maria van Assema Vader bruid Willem Stikkel Moeder bruid Anna Albes Nadere informatie beroep bruidegom: geelgieter; beroep vader bruidegom.: geelgieter; beroep vader bruid: kastelein; weduwe van Lucas Buissink.

                

Jacobus Buissink en Joanna Stikkel

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Groninger Archieven Algemeen Gemeente: Groningen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 134 Datum: 25-08-1812 Bruidegom Jacobus Buissink Geboortedatum: 07-02-1794 Geboorteplaats: Alkmaar Bruid Joanna Stikkel Geboortedatum: 12-07-1775 Geboorteplaats: Harlingen Vader bruidegom Antoni Buissink Moeder bruidegom Maria van Assema Vader bruid Willem Stikkel Moeder bruid Anna Albes Nadere informatie beroep bruidegom: geelgieter; beroep vader bruidegom.: geelgieter; beroep vader bruid: kastelein; weduwe van Lucas Buissink.

 

Anthony Buissink.

Hij was eerder gehuwd met MINA VAN SWANENBURG (o 26-101977 Alkmaar/ x9-11-1777 NG kerk) en met MARGARETHA HOLLEVELD (o 24-12-176 / x7-1-1787 NG kerk).
 

 

IXd.           Dominicus van Assema , zn. van Johannes (Dominicus) van Assema (VIIIc) [blz. ]  en Jannetje Christiaans Kruijsgang,

                 geb. op woensdag 3 juli 1765 Graft [NH],

                 ged. op woensdag 3 juli 1765 Meter: Gertruy van Asma

                 Dagloner, 

                 ovl. (72 jaar oud) op maandag 29 januari 1838 Schermerhorn [NH],

                 tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op zondag 19 januari 1794 Schermerhorn [NH]

                 met Geertje Jans Visser , dr. van Jan Visser en Maartje Arians Limmens,

                 geb. circa dinsdag 16 december 1766 De Beemster,

                 ged. op dinsdag 16 december 1766, 

                 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op woensdag 21 juli 1813 Schermerhorn [NH].

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Jan (Johannis) van Assema,

                 geb. op vrijdag 10 oktober 1794 Schermerhorn [NH],

                 ovl. (46 jaar oud) op dinsdag 2 maart 1841 Schermerhorn [NH], volgt Xa [blz. ].

2.              Johanna van Assema,

                 geb. op woensdag 6 januari 1796 Schermerhorn [NH],

                 ged. op donderdag 7 januari 1796 De Beemster

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (6 jaar oud) op donderdag 25 november 1802 Schermerhorn [NH].

3.              Maartje (Maria) van Assema,

                 geb. op zaterdag 11 februari 1797 Schermerhorn [NH], volgt Xb [blz. ].

4.              Cornelia (Neeltje) van Assema,

                 geb. op zondag 20 mei 1798 Schermerhorn [NH],

                 ged. op zondag 20 mei 1798 De Beemster

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 9 september 1800 Schermerhorn [NH].

5.              Suzanna van Assema,

                 geb. op zondag 27 juli 1800 Schermerhorn [NH],

                 ged. op zondag 27 juli 1800 De Beemster

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 5 september 1801 Schermerhorn [NH].

6.              Johannes (-is) van Assema,

                 geb. op zondag 21 maart 1802 Schermerhorn [NH],

                 ged. op zondag 21 maart 1802 De Beemster

                 ovl. (52 jaar oud) op zondag 27 augustus 1854 Schermerhorn [NH].

7.              Joanna van Assema,

                 geb. op maandag 11 april 1803 Schermerhorn [NH],

                 ged. op maandag 11 april 1803 De Beemster

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (10 maanden oud) op zaterdag 18 februari 1804 Schermerhorn [NH].

8.              Adrianus (Arie) van Assema,

                 geb. op vrijdag 14 september 1804 Schermerhorn [NH],

                 ged. op vrijdag 14 september 1804 De Beemster

                 Arbeider, 

                 ovl. (60 jaar oud) op zondag 20 november 1864 Schermerhorn [NH].

9.              Joanna (Jannetje) van Assema,

                 geb. op zondag 2 februari 1806 Schermerhorn [NH],

                 ged. op zondag 2 februari 1806 De Beemster

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (1 jaar oud) op woensdag 1 juli 1807 Schermerhorn [NH].

10.            Aaltje van Assema,

                 geb. op vrijdag 11 september 1807 Schermerhorn [NH],

                 ged. op vrijdag 11 september 1807 De Beemster

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (31 dagen oud) op maandag 12 oktober 1807 Schermerhorn [NH].

11.            Aaltje van Assema,

                 geb. op woensdag 22 augustus 1810 Schermerhorn [NH]

                 ovl. (52 jaar oud) op woensdag 15 juli 1863 Schermerhorn [NH].

 

Dominicus van Assema.

Meter bij doop: Geertrui van Assema.
 

Adrianus (Arie) van Assema.

Woonde Zuideinde 181 te Schermerhorn.
 

 

                 Dominicus van Assema,

                 tr. (resp. 48 en ongeveer 42 jaar oud) (2) op maandag 20 juni 1814 Schermerhorn [NH]

                 met Maartje Huysman , dr. van Pieter Lammerts Huysman en Lijsbet Pieters Kroon,

                 geb. in 1772 Hoogwoud [NH]

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Simon van Assema,

                 geb. op woensdag 27 augustus 1817 Schermerhorn [NH]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (4 maanden oud) op dinsdag 13 januari 1818 Schermerhorn [NH].

 

Dominicus van Assema en Maartje Huysman

Toen Dominicus met Maartje trouwde was zij 42 jaar oud Klaas Jonkergeboren te Hoogwoud. Getuigen bij het huwelijk van Maartje enDominicus: Jacob Dekker, 57 jaar; Jan Geleynis 55 jaar; Cornelis Plas55jaar en Willem Brinkman, 60 jaar.

 

Maartje Huysman.

Maartje Huysman was toen zij trouwde 42 jaar oud en weduwe van KlaasJonker geboren te Hoogwoud.
 

 

                 Maartje Huysman , dr. van Pieter Lammerts Huysman en Lijsbet Pieters Kroon,

                 tr. (minstens 58 jaar oud) (2) tussen 1830 en 1838

                 met Klaas Jonker,

                 geb. Hoogwoud [NH]

                 ovl. voor 1814.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Maartje Jonker,

                 geb. op donderdag 20 oktober 1808 Schermerhorn [NH],

                 ged. op donderdag 20 oktober 1808, 

                 ovl. (77 jaar oud) op donderdag 28 januari 1886 Schermerhorn [NH],

                 tr.

                 met Jan (Johannis) van Assema , zn. van Dominicus van Assema (IXd) [blz. ]  en Geertje Jans Visser (zie Xa [blz. ] ). Uit dit huwelijk 3 dochters.

  

Klaas Jonker en Maartje Huysman

                        Klopt iets niet !!!! Moet overleden zijn voor 1830 (zie zijn +) maarDominicus, Maartjes eerste man overleed pas in 1838. Uitzoeken!!!!!!!!!!!!!!.

                   

Jan (Johannis) van Assema en Maartje Jonker

Jan van Assema trouwde dus met de dochter van zijn tweede moederMaartje Huysman, die voordat ze met Jan's vader trouwde met KlaasJonker getrouwd was, waaruit Maartje Jonker geboren werd. Jan enMaartje waren dus geen halfbroer en -zusje, maar aangetrouwdhalfbroer en -zusje. Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 110 Gemeente: Schermerhorn Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 12-12-1830 Bruidegom Jan van Assema Leeftijd: 36 Geboorteplaats: Beemster Bruid Maartje Jonker Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Beemster Vader bruidegom Dominicus van Assema Moeder bruidegom Geertje Visser Vader bruid Nicolaas Jonker Moeder bruid Maartje Huisman Nadere informatie beroep bg.: dagloner; beroep vader bg.: dagloner.

 

IXe.           Johannes (Jansz) (Jan,Joannes) van Assema , zn. van Johannes (Dominicus) van Assema (VIIIc) [blz. ]  en Jannetje Christiaans Kruijsgang,

                 geb. op zaterdag 8 juli 1775 Graft [NH] Geboren op 't Noordeinde,

                 ged. op zaterdag 8 juli 1775 Graft [NH]

                 Sjouwerman, 

                 ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 6 september 1833 Alkmaar [NH],

                 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) in 1800

                 met Sara Johanna Timmer,

                 geb. circa 1775, 

                 wonende in 't Nieuwland, 

                 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op maandag 2 december 1811 Alkmaar [NH].

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Johannes Petrus van Assema,

                 geb. op woensdag 5 oktober 1803 Alkmaar [NH],

                 ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 18 september 1857 Wormerveer [NH], volgt Xc [blz. ].

2.              Henricus van Assema,

                 geb. circa zondag 30 maart 1806,

                 ged. op zondag 30 maart 1806 Alkmaar [NH] Doopget.: Hefsten Elisabeth Krom

                 onwettig kind/ongehuwd, 

                 ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op vrijdag 20 januari 1809 Alkmaar [NH],

                 begr. op zaterdag 21 januari 1809 Alkmaar [NH].

3.              Hendrik Petrus van Assema,

                 geb. op woensdag 14 juni 1809 Alkmaar [NH]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor woensdag 3 april 1811 Alkmaar [NH],

                 begr. op woensdag 3 april 1811 Alkmaar [NH].

4.              van Assema,

                 geb. en ovl. op donderdag 21 november 1811 Alkmaar [NH]

                 Doodgeboren tweeling, 

                 begr. op vrijdag 22 november 1811 Alkmaar [NH].

5.              van Assema,

                 geb. en ovl. op donderdag 21 november 1811 Alkmaar [NH]

                 Doodgeboren tweeling, 

                 begr. op vrijdag 22 november 1811 Alkmaar [NH].

 

Johannes (Jansz) (Jan,Joannes) van Assema.

Johannes woonde in 1833 op de Voormeer te Alkmaar.

Johannes (Jansz) (Jan,Joannes) van Assema en Sara Johanna Timmer

Het gezin Assema-Timmer woonde in 1807 in wijk D nr. 30 en in 1811 inhet groot Nieuwland (in Alkmaar).

 

                 Johannes (Jansz) (Jan,Joannes) van Assema,

                 tr. (resp. 39 en ongeveer 45 jaar oud) (2) op zondag 9 april 1815 Alkmaar [NH]

                 met Cornelia (Neeltje) van Duijn , dr. van Arie Arents Duin en Barber Arents,

                 geb. circa vrijdag 9 maart 1770 Bergen,

                 ged. op vrijdag 9 maart 1770, 

                 wed.v.Albrink en Gerrit Veen, 

                 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zondag 27 februari 1848.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Adrianus Sebastiaan (Bastiaan) van Assema,

                 geb. op vrijdag 27 mei 1814 Alkmaar [NH]

                 Schippersknecht/Fuselier/Militair (frans legionair), 

                 ovl. (35 jaar oud) op dinsdag 30 oktober 1849 Sidi bel Abbes ‑ Algerije Stadsarchief Alkmaarinv.nr.407 (bij B&W ingekomen stukken) densterfacte van den in Africa overleden militair A. Assema. nr. vanorde 512 (24-7-1850) datum brief 22-7-1850 nr.41/4971. Overleden inhospitaal van Sidi bel abbes in Algiers aan cholera om 3 uur 'smorgens.

Johannes (Jansz) (Jan,Joannes) van Assema en Cornelia (Neeltje) van Duijn

Cornelia van Duyn was toen zij met Johannes trouwde 35 jaar. Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 4 Gemeente: Alkmaar Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 37 Datum: 09-04-1815 Bruidegom Joannes van Assema Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Noordeind Bruid Cornelia van Duijn Leeftijd: 35 Geboorteplaats: Bergen Vader bruidegom Johannes van Assema Moeder bruidegom Jannetje Christiaans Vader bruid Arie van Duijn Moeder bruid Barber Arients Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep bruid: werkster; weduwnaar van Sara Timmers; weduwe van Gerrit Veen.

Cornelia (Neeltje) van Duijn.

Cornelia van Duyn was toen zij met Joannes trouwde reeds weduwe vanGerrit Veen,# 30-7-1810 kerkhof Grote kerk, en eerder nog van JanAl(le)brink. In 1822 toen zij 51 was had zij volgens hetvolkstellingsregister de volgende kinderen: uit het huwelijk met JanAl(le)brink: 1. Elisabeth Albrink * ca 1808 Alkmaar (16 jaar); uithet huwelijk met Gerrit Veen: 2. Willem Veen * 1810 Alkmaar (11 jaar)~ 18-5-1810 te Alkmaar met doophefster Engeltje Schooneman; uit hethuwelijk met Johannes van Assema 3. Adrianus Sebastiaan Asma (=vanAssema) zie verder in de stamboom van de Assema's. Bovenstaandepersonen woonde toen (1822) allen in wijk A Geest 491.Verder hebbenwe ook nog een Sophia Albrink * ca 1801 Alkmaar + 27-12-1845 Alkmaar.Zij was gehuwd met Gerardus Zweekhorst * ca 1791 van beroep bier enwijnwerker.
 

Adrianus Sebastiaan (Bastiaan) van Assema.

Stadsarchief Alkmaar inv.nr.1902: alfabetische naamlijst vaningeschrevene voor de nationale militie lichting 1833: volgnr.2; nr.op inschrijvingsregister: 54. hij had lotingsnr. 114. In deomschrijvingvan hem staat: lengte 1 el, 7 palmen, 2 duimen, 9strepen; wonende bij zijn ouders; zelf ter inschrijving gegeven. Wasfuselier bij de 4e compagnie van het 1e bataillon van het 1e regimentvan het vreemde legioen, ingeschriven onder nr. 9379. Omschrijvingvan hem: aangezicht: smal; voorhoofd rond; ogen blauw; neus spits;mond gewoon; kin rond; haar blond; wenkbrauwen blond.(kopie aanwezig).
 

 

                 Cornelia (Neeltje) van Duijn , dr. van Arie Arents Duin en Barber Arents,

                 tr. (hoogstens 37 jaar oud) (1) voor 1808

                 met Jan Albertz. Allebrink,

                 geb. Uitgeest [NH]

                 ovl. voor 1809.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Elisabeth Allebrink,

                 geb. circa 1808, 

 

                 Cornelia (Neeltje) van Duijn,

                 tr. (ongeveer 39 jaar oud) (2) op zondag 20 augustus 1809

                 met Gerrit Veen,

                 geb. Opperdoes [NH]

                 ovl. voor 1815.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Willem Veen,

                 geb. circa vrijdag 18 mei 1810,

                 ged. op vrijdag 18 mei 1810 Alkmaar [NH] Doophefster: Engeltje Schooneman

 

IXf.            Ypke (Iepke, Ipke) Johannes van Assema , dr. van Johannes Rommerts (Joannes) van Assema (Asma) (VIIIf) [blz. ]  en Reinskje Deddes (Rinnick, Reynsje, Renske) Bruinsma,

                 geb. op woensdag 18 februari 1728 Follega [FR],

                 ged. Lemmer [FR]

                 tr. (resp. 29 en minstens 18 jaar oud) op zondag 29 januari 1758 Lemmer [FR]

                 met Cornelis (Kornelis) Ankes, Anckles Arends,

                 geb. voor 1740, 

 

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Anke (Anschanus) Anckles Ankes,

                 geb. circa vrijdag 5 juni 1761 Lemmer [FR],

                 ged. op vrijdag 5 juni 1761 Lemmer [FR] Doopnaam "Anschanus".

2.              Rensk (Rinske) Kornelis Arends,

                 geb. circa zaterdag 23 oktober 1762 Follega [FR].

3.              Ankle (Annacletus) Arends,

                 geb. circa zaterdag 25 januari 1766 Oosterzee [FR],

                 ged. op zaterdag 25 januari 1766 Oosterzee [FR] Doopnaam "Annacletus".

4.              Meike Arends,

                 geb. circa vrijdag 15 mei 1767 Oosterzee [FR],

                 ged. op vrijdag 15 mei 1767 Oosterzee [FR] Doopnaam "Meike".

Ypke (Iepke, Ipke) Johannes van Assema.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1728 Dopeling: Ypke Gedoopt op 18 februari 1728 in Lemmer Kind van Joannes Asma en Reynsje Deddes Meter: Wicke Teckes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : IEPKE of IEPKJE Vader : JOHANNES ASSEMA Moeder :... DEDDES Meter : WIKJE TEEKES,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Anke (Anschanus) Anckles Ankes.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1761 Dopeling: Anke Gedoopt op 5 juni 1761 in Lemmer Zoon van Cornelis Ankes en Ipke Johannes Assema Peter: Johannes Assema Opm.: Doopnaam is Anschanus Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ANNE Vader : KORNELIS ARENDS Moeder : IEPKJE JOHANNES ASSEMA Peter : JOHANNES ASSEMA, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Rensk (Rinske) Kornelis Arends.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1762 Dopeling: Rensk Gedoopt op 23 oktober 1762 in Follega Dochter van Cornelis Ankes en Ipke Johannes Assema Meter: Remke Johannes Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : RINSKE Vader : KORNELIS ARENDS Moeder : IEPKJE JOHANNES ASSEMA Meter : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Ankle (Annacletus) Arends.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1766 Dopeling: Ankle Gedoopt op 25 januari 1766 in Oosterzee Kind van Cornelis Ankes en Ipke Johannes Assema Peter: Lubbert Johannes Opm.: Doopnaam is Annacletus Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling :... Vader : KORNELIS ARENDS Moeder : IEPKJE JOHANNES ASSEMA Peter : LUBBERT JOHANNES,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Meike Arends.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1767 Dopeling: Meike Gedoopt op 15 mei 1767 in Oosterzee Dochter van Cornelis Ankes en Ipke Johannes Assema Meter: Gertje Gerritz Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : MEIKE Vader : KORNELIS ARENDS Moeder : IEPKJE JOHANNES ASSEMA Meter : GEERTJE GERRITS, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

IXg.           Rommert Johanneszn (Rummert, Romert) (Joannis) van Assema , zn. van Johannes Rommerts (Joannes) van Assema (Asma) (VIIIf) [blz. ]  en Reinskje Deddes (Rinnick, Reynsje, Renske) Bruinsma,

                 geb. op donderdag 8 november 1731 Follega [FR],

                 ged. op donderdag 8 november 1731 Lemmer [FR] als Rummert

                 tr. (30 jaar oud) (1) op maandag 26 april 1762 Lemmer [FR]

                 met Gertje Gerrits (Stallemeijer)

                 ovl. voor 1779 Follega [FR].

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Rommert Johanneszn (Rummert, Romert) (Joannis) van Assema.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1731 Dopeling: Rummert Gedoopt op 8 november 1731 in Lemmer Zoon van Joannes Asma en Reynsje Deddes Peter: Rouwe Deddes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ROMMERT Vader : JOHANNES ASSEMA Moeder :... DEDDES Peter : ROUKE DEDDES,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Rommert Johanneszn (Rummert, Romert) (Joannis) van Assema en Gertje Gerrits (Stallemeijer)

Geen kinderen Lemsterland, huwelijken 1762 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 april 1762 in Lemmer Man : Romert Assema Vrouw : Gertje Gerritz Opmerking : getuigen: Elisabeth Stalmeyer, Nanke Hibrans en Gerrit Stallemeyer Gestandaardiseerde namen: ROMMERT en GEERTJE GERRITS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Lemmer (voorheen Follega) 1719-1811 Inventarisnr.: DTB 497 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

                 Rommert Johanneszn (Rummert, Romert) (Joannis) van Assema,

                 tr. (resp. 47 en 36 jaar oud) (2) op maandag 23 augustus 1779 Lemmer [FR]

                 met Klaaske Femmes (Claske Femmes) de Lange , dr. van Femme de Lange en Annietje Cleisses (Antje Cleyses),

                 geb. op vrijdag 12 april 1743 Oosterzee [FR]

                 ovl. (69 jaar oud) op zondag 10 januari 1813 Lemsterland.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Johannes (Joannes) Rommerts van Assema,

                 geb. op zaterdag 31 maart 1781 Follega [FR],

                 ged. op zaterdag 31 maart 1781 Lemmer [FR] Doopnaam "Joannes"

2.              Rensk Rommerts (Rinske) van Assema,

                 geb. op vrijdag 6 februari 1784 Follega [FR],

                 ovl. (27 jaar oud) op zaterdag 24 augustus 1811 Lemmer [FR], volgt Xd [blz. ].

 Rommert Johanneszn (Rummert, Romert) (Joannis) van Assema en Klaaske Femmes (Claske Femmes) de Lange

Lemsterland, huwelijken 1779 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 augustus 1779 in Lemmer Man : Romert Joannis Assema afkomstig van Lemmer Vrouw : Klaaske Femmes de Langen Opmerking : getuigen: Elisabeth Stalmeyer en Femme Andrees de Langen Gestandaardiseerde namen: ROMMERT JOHANNES en KLAASKE FEMMES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Lemmer (voorheen Follega) 1719-1811 Inventarisnr.: DTB 497 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar.

 

Johannes (Joannes) Rommerts van Assema.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1781 Dopeling: Joannes Gedoopt op 31 maart 1781 in Follega Zoon van Romert Joannis Assema en Claske Femmes de Lange Peter: Andrees Femmes de Lange Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JOHANNES Vader : ROMMERT JOHANNES ASSEMA Moeder : KLAASKE FEMMES LANGE Peter : ANDRIES FEMMES LANGE, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

IXh.           Renske (Rimcke, Riemkje, Remke) Johannes van Assema , dr. van Johannes Rommerts (Joannes) van Assema (Asma) (VIIIf) [blz. ]  en Reinskje Deddes (Rinnick, Reynsje, Renske) Bruinsma,

                 geb. op zaterdag 14 juni 1738 Follega [FR],

                 ged. op zaterdag 14 juni 1738 Lemmer [FR] Als "Rimcke"

                 ovl. (66 jaar oud) op maandag 1 oktober 1804 Follega [FR],

                 tr. (resp. 20 en ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 2 september 1758 Lemmer [FR]

                 met Lubbert Johannes Lubberts/Asma , zn. van Jan Lubberts en Jacobje Jacobs,

                 geb. circa zondag 15 oktober 1724 Follega [FR],

                 ged. op zondag 15 oktober 1724 Lemmer [FR]

                 neemt naam Asma aan (v.vrouw), 

                 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op woensdag 23 maart 1808 Follega [FR].

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Renske Lubberts (Renildis, Rinske) Assema (van Asma),

                 geb. op zaterdag 1 september 1759 Follega [FR],

                 ged. op zaterdag 1 september 1759 Follega [FR] Doopnaam "Renildis" Assema

                 ovl. (77 jaar oud) op maandag 24 april 1837 Workum [FR],

                 tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1780 Lemmer [FR]

                 met Andries Femmes de Lange , zn. van Femme de Lange en Annietje Cleisses (Antje Cleyses),

                 geb. op dinsdag 11 februari 1749 Follega [FR]

                 ovl. (44 jaar oud) op vrijdag 8 maart 1793 Lemmer [FR]. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

2.              Joan (Jan, Johannes) Lubberts van Asma/Asma,

                 geb. op zaterdag 21 maart 1761 Follega [FR],

                 ged. op zaterdag 21 maart 1761 Follega [FR] Doopnaam "Joan"

                 ovl. (55 jaar oud) op dinsdag 26 november 1816 Follega [FR],

                 tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) op zondag 23 mei 1790 Lemmer [FR]

                 met Wytske Jans Aukes,

                 geb. op maandag 10 februari 1766 Meer

                 ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 18 oktober 1839 Doniawerstal. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3.              Jo(h)annes Lubberts van Asma,

                 geb. op zaterdag 2 april 1763 Follega [FR],

                 ged. op zaterdag 2 april 1763 Follega [FR] Doopnaam "Joannes"

4.              Jacob(je) Lubberts (Jakob) van Asma,

                 geb. op zaterdag 28 juni 1766 Follega [FR],

                 ged. op zaterdag 28 juni 1766 Follega [FR] Doopnaam "Jacob"

5.              Japikje Lubberts (Jabigjen) van Asma,

                 geb. op dinsdag 6 december 1768 Follega [FR],

                 ged. op dinsdag 6 december 1768 Follega [FR]

                 ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1807 St. Maartensbrug [NH],

                 tr. (22 jaar oud) op vrijdag 26 augustus 1791 Lemmer [FR]

                 met Klaas Douwes Zwaga

                 Reference Number 554. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Andries Lubberts (Andrees) van Asma,

                 geb. op maandag 30 januari 1775 Follega [FR],

                 ged. op maandag 30 januari 1775 Follega (LEM), Lemsterland (Fr) Doopnaam "Andrees"

                 Reference Number 455,

                 ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1777 Follega [FR].

7.              Andries Lubberts van Asma,

                 geb. op woensdag 8 januari 1777 Follega [FR],

                 ged. op woensdag 8 januari 1777 Follega [FR] Doopnaam "Andrees"

8.              Broer Lubberts van Asma,

                 geb. in 1785 Follega [FR]

9.              Wobbigje Lubberts (Wopkje, Walburgis) van Asma/Asma,

                 geb. circa maandag 3 februari 1772 Follega (LEM), Lemsterland (Fr),

                 ged. op maandag 3 februari 1772 Follega [FR] Doopnaam "Walburgis" Roepnaam "Wopke"

                 landbouwer, 

                 Oosterzee (LEM), 

                 Eesterga (LEM), 

                 Swichum (LWL), 

                 Reference Number, 

                 Mother tussen 1797 en 1801, 

                 Bride op zondag 8 oktober 1797, 

                 Mother tussen 1802 en 1810, 

                 Bride op zondag 12 september 1802,

                 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op maandag 14 oktober 1839 Leeuwarderadeel [FR],

                 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op zondag 8 oktober 1797 Lemmer [FR]

                 met Sibbele Ybes (Sible, Sibbe) Hottinga,

                 geb. circa zaterdag 11 november 1769,

                 ged. op zaterdag 11 november 1769 Follega (LEM), Lemsterland (Fr)

                 Eesterga (LEM), 

                 Father tussen 1797 en 1801, 

                 Groom op zondag 8 oktober 1797,

                 ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zondag 27 juli 1800 Oosterzee (LEM), Lemsterland (Fr). Uit dit huwelijk 3 kinderen,

                 relatie (2)

                 met Siebe Gosses van der Heide,

                 geb. onder Joure (HAS), Haskerland (Fr),

                 ged. op donderdag 9 januari 1766 St Nicolaasga op de Heide (DON), Doniawerstal (Fr

                 boer uit Swichum, 

                 Oosterzee (LEM), 

                 Eesterga (LEM), 

                 Swichum (LWL), 

                 Reference Number, 

                 Dopeling op donderdag 9 januari 1766, 

                 Father tussen 1802 en 1810, 

                 Bruidegom op zondag 12 september 1802,

                 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op maandag 14 september 1829 Leeuwarderadeel [FR]. Uit deze relatie 4 kinderen.

10.            Willibrord (Willebrordus) Lubberts Lubberts/Asma,

                 geb. op woensdag 9 november 1785 Follega [FR],

                 ged. op woensdag 9 november 1785 Follega [FR] Doopnaam "Willebrordus".

 

Renske (Rimcke, Riemkje, Remke) Johannes van Assema.

De man van Renske's dochter neemt de naam van Assema aan. Lemsterland, dopen, doopjaar 1738 Dopeling: Rimcke Gedoopt op 14 juni 1738 in Follega Kind van Joannes Asma en Reynsje Deddes Meter: Seyne Deddes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : REMKE of RIEMKJE Vader : JOHANNES ASSEMA Moeder :... DEDDES Meter : SEINE DEDDES,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

Lubbert Johannes Lubberts/Asma en Renske (Rimcke, Riemkje, Remke) Johannes van Assema

Bij haar huwelijk zijn haar broer Rommert Johanneszn van Assema enNanke Hillebarandsdr. de getuigen. 2 jaar na hun trouwen kopen zeplaats no.8: lopende van de meer in de kleine Brekken onder Follegavan Wypke Pieters en Dieuwke Jacobs voor 600 gulden. In 1811 nemen devolgende kinderen de naam van Asma aan: Andries Lubberts teRosterhaule, Johannes Lubberts te Lemmer en Rinske Lubberts teEesterga. Jan Lubberts neemt alleen de naam Asma aan.

 

Lubbert Johannes Lubberts/Asma.

Zijn vrouw heette van Assema en daarom heeft hij besloten de naamAsma als achternaam aan te nemen. Deze tak loopt dus verder onder deachternaam Asma maar dit is dus via de vrouwelijke lijn familie.
 

 

Renske Lubberts (Renildis, Rinske) Assema (van Asma).

Lemsterland, dopen, doopjaar 1759 Dopeling: Renske Gedoopt op 1 september 1759 in Follega Dochter van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Peter: Ipken Johannes Assema Opm.: Doopnaam is Renildis Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : RINSKE Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Peter : IEPKJE JOHANNES ASSEMA, Renske Lubberts van Asma, Mirns 1811; zoon van Lubbert Joannes & Renske Johannes Assema, huw. Lemmer 1758; dochter van Johannes Rommerts Assema, huw. Huisterheide 1723; zoon van Rommert Assema, boer te Ouwsterhaule 1698, huw. Doniawerstal 1693; kleinzoon van Johannes Andries Assema, boer te Oldeouwer op Assemastate 1640; zoon van Andries Johannes Assema, ovl. Oldeouwer 1640; zoon van Johannes Aesses, in 1555 ingezetene van Oldeouwer; zoon van Asse Obbes, te Oldeouwer in 1501 [L.H.M. van der Hoff, 'Kwartierstaat Van der Hoff', in: Genealogysk Jierboekje (1986), p 47]. Fout diehierin zat is dat Renske als man aangewezen wordt. Zij was een vrouw. Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Joan (Jan, Johannes) Lubberts van Asma/Asma.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1761 Dopeling: Joan Gedoopt op 21 maart 1761 in Follega Zoon van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Peter: Auke Albers Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JOHANNES Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Peter : AUKE ALBERTS, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Jo(h)annes Lubberts van Asma.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1763 Dopeling: Joannes Gedoopt op 2 april 1763 in Follega Zoon van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Peter: Romert Joannes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JOHANNES Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Peter : ROMMERT JOHANNES, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Jacob(je) Lubberts (Jakob) van Asma.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1766 Dopeling: Jacob Gedoopt op 28 juni 1766 in Follega Zoon van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Peter: Cornelis Aukes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Peter : KORNELIS AUKES, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Japikje Lubberts (Jabigjen) van Asma.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1768 Dopeling: Jabigjen Gedoopt op 6 december 1768 in Follega Dochter van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Meter: Gertjen Gerrits Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling :... Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Meter : GEERTJE GERRITS,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Andries Lubberts (Andrees) van Asma.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1775 Dopeling: Andrees Gedoopt op 30 januari 1775 in Follega Zoon van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Peter: Romert Joannis Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ANDRIES Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Peter : ROMMERT JOHANNES ASSEMA, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Andries Lubberts van Asma.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1777 Dopeling: Andrees Gedoopt op 8 januari 1777 in Follega Zoon van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Peter: Romert Johannes Assema Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ANDRIES Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Peter : ROMMERT JOHANNES ASSEMA, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Wobbigje Lubberts (Wopkje, Walburgis) van Asma/Asma.

Zij is een voorouder van de familie van der zee, welke weer familie is van de Terpstra's. De naam Wobbigje komt van Lubberts zuster. Lemsterland, dopen, doopjaar 1772 Dopeling: Wobbigjen Gedoopt op 3 februari 1772 in Follega Dochter van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Meter: Marike Aukes Opm.: Doopnaam is Walburgis Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : WOPKJE Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Meter : MARIA AUKES, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Willibrord (Willebrordus) Lubberts Lubberts/Asma.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1785 Dopeling: Willebrordus Gedoopt op 9 november 1785 in Follega Zoon van Lubbert Johannes en Remke Joannes Assema Peter: Andrees Femmes de Lange Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : WILLIBRORD Vader : LUBBERT JOHANNES Moeder : RIEMKJE JOHANNES ASSEMA Peter : ANDRIES FEMMES LANGE, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Generatie X

 

 

Xa.            Jan (Johannis) van Assema , zn. van Dominicus van Assema (IXd) [blz. ]  en Geertje Jans Visser,

                 geb. op vrijdag 10 oktober 1794 Schermerhorn [NH],

                 ged. op vrijdag 10 oktober 1794 De Beemster

                 Metselaar,   Dagloner, 

                 ovl. (46 jaar oud) op dinsdag 2 maart 1841 Schermerhorn [NH],

                 tr. (resp. 36 en 22 jaar oud) op zondag 12 december 1830 Schermerhorn [NH]

                 met Maartje Jonker , dr. van Klaas Jonker en Maartje Huysman (zie IXd [blz. ] ).

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Geertje (Geertruida) van Assema (van Asma),

                 geb. op zaterdag 19 januari 1833 Schermerhorn [NH],

                 ovl. (56 jaar oud) op donderdag 14 maart 1889 Beemster [NH], volgt XIa [blz. ].

2.              Maria (Marie) van Assema,

                 geb. op vrijdag 8 mei 1835 Schermerhorn [NH],

                 ovl. (58 jaar oud) op zondag 11 februari 1894 Schermerhorn [NH], volgt XIb [blz. ].

3.              Johanna (Jantje) van Assema,

                 geb. op zondag 8 april 1838 Schermerhorn [NH],

                 ovl. (42 jaar oud) op woensdag 26 mei 1880 Wognum/Wadway, volgt XIc [blz. ].

 

Jan (Johannis) van Assema.

Jan is een zoon van Dominicus van Assema en Geertje Visser. Jan isgehuwd met de dochter van zijn 2e moeder, Maartje Huysman, weduwe vanKlaas Jonker. Dominicus was dus vader van Jan en stiefvader enschoonvader van Maartje Jonker. Maartje Huysman was dus moeder vanMaartje Jonker en stiefmoeder en schoonmoeder van Jan van Assema.

Maartje Jonker.

Maartje Jonker is een dochter van Klaas Jonker en Maartje Huysman.Toen Klaas was overleden is Maartje Huysman met Dominicus van Assemagetrouwd (Jan's vader en Maartje Jonker's echtgenoot). Dominicus wasreeds eerder getrouwd geweest met Geertje Visser, waaruit Jan geborenwerd.
 

 

Xb.            Maartje (Maria) van Assema , dr. van Dominicus van Assema (IXd) [blz. ]  en Geertje Jans Visser,

                 geb. op zaterdag 11 februari 1797 Schermerhorn [NH],

                 ged. op zaterdag 11 februari 1797 De Beemster

                 Dienstmeid, 

                

                 een dochter:

1.              Geertje van Assema,

                 geb. op zondag 6 mei 1821 Schermerhorn [NH]

                 ongehuwd/vader onbekend, 

                 ovl. (6 weken oud) op maandag 18 juni 1821.

 

Geertje van Assema.

Zij heet van Assema, daar haar vader onbekend is.
 

 

                 Maartje (Maria) van Assema,

                 tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1822 Schermerhorn [NH] Trouwget.: Dominicus van Assema, 56 jaar, hekelaar; Cornelis deGraaf, 41 jaar, kleermaker; Jacob Hofland en Jacob Leurs. Bruid enBruidegom konden niet schrijven

                 met Adelbertus (Aldert) Lampe , zn. van Albert Lampe en Geertruyda Besteman,

                 geb. op zaterdag 17 oktober 1795 Hoorn

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Albert Lampe,

                 geb. op vrijdag 13 februari 1824 Hoorn,

                 tr. (hoogstens 31 jaar oud) (1) voor 1856

                 met Betje Noordberg,

                 ovl. voor 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen,

                 tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (2) op donderdag 16 oktober 1856 Buiksloot [NH]

                 met Sophia Frederica Wilhelmina Porsius , dr. van Jacob Porsius en Clasina Mulder,

                 geb. op vrijdag 16 april 1830 Ransdorp [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Gerardus Lamp(e),

                 geb. in 1835 Hoorn,

                 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 21 januari 1859 Hoorn

                 met Elisabeth Kievit , dr. van Gerrit Kievit en Elisabeth Bos,

                 geb. in 1840 Hoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Dominicus Lampe,

                 geb. op zaterdag 2 oktober 1830 Hoorn,

                 ovl. (72 jaar oud) op zondag 5 april 1903 Hoorn,

                 relatie

                 met Christina Johanna Wagemaker , dr. van Joannis Wagemaker en Anna Mak,

                 geb. op vrijdag 23 maart 1832 Hoorn,

                 ovl. (64 jaar oud) op maandag 1 juni 1896 Hoorn. Uit deze relatie geen kinderen.

 

Adelbertus (Aldert) Lampe en Maartje (Maria) van Assema

                        Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 110 Gemeente: Schermerhorn Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 12-01-1822 Bruidegom Adelbertus Lampe Geboortedatum: 17-10-1795 Geboorteplaats: Hoorn Bruid Maartje van Assema Geboortedatum: 11-02-1797 Geboorteplaats: (Schermerhorn) Vader bruidegom Albert Lampe Moeder bruidegom Geertruijda Besteman Vader bruid Dominicus van Assema Moeder bruid Geertje Visser Nadere informatie beroep vader bg.: timmerman; beroep vader bd.: metselaar.

                       

                       

Gerardus Lamp(e) en Elisabeth Kievit

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 59 Gemeente: Hoorn Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 21-01-1859 Bruidegom Gerardus Lamp Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Hoorn Bruid Elisabeth Kievoet Leeftijd: 19 Geboorteplaats: Hoorn Vader bruidegom Aldert Lamp Moeder bruidegom Maria van Assema Vader bruid Gerrit Kievoet Moeder bruid Elisabeth Bos Nadere informatie beroep bg.: gruttersknecht; beroep vader bg.: arbeider; beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.: ventster.

 

Xc.            Johannes Petrus van Assema , zn. van Johannes (Jansz) (Jan,Joannes) van Assema (IXe) [blz. ]  en Sara Johanna Timmer,

                 geb. op woensdag 5 oktober 1803 Alkmaar [NH]

                 Turfdrager, 

                 Werkman in 1843,

                 ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 18 september 1857 Wormerveer [NH],

                 tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) (1) op zondag 16 november 1828 Wormerveer [NH] Niesje was 34 jaar toen zij trouwde. Trouwget.: Hendrik Pette, 56jaar, dienaar politie; Pieter Hoog, 28 jaar; Jacob van Elst, 69 jaar,verver; Hendrik Bruyn, 34 jaar, olieslager wonende te Jisp

                 met Niesje Schouten , dr. van Hendrik Schouten en Neeltje de Jager,

                 geb. op donderdag 27 februari 1794 Wormerveer [NH]

                 ovl. (48 jaar oud) op zondag 13 november 1842 Wormerveer [NH],

                 begr. in 1842.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Sara Johanna van Assema,

                 geb. op vrijdag 19 augustus 1831 Wormerveer [NH], volgt XId [blz. ].

2.              Hendrik van Assema,

                 geb. op maandag 28 oktober 1833 Wormerveer [NH]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (3 jaar oud) op donderdag 7 september 1837 Wormerveer [NH].

3.              Neeltje van Assema,

                 geb. op maandag 28 oktober 1833 Wormerveer [NH]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (6 maanden oud) op maandag 26 mei 1834 Wormerveer [NH].

 

                 Johannes Petrus van Assema,

                 tr. (resp. 39 en 27 jaar oud) (2) op zondag 6 augustus 1843 Wormerveer [NH] BS T358/I358.147/akte 14. Hij 39, zij 27 jaar. Hij weduwnaar van Niesje Schouten

                 met Anna Westrik , dr. van Theodorus Johannesz. (Dirk) Westrik en Johanna Cornelisdr. (Jannetje) Visser,

                 geb. op zaterdag 13 januari 1816 Edam [NH]

                 Dienstbode, 

                 ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 20 april 1875 Beverwijk [NH].

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Henricus Johannes (Hendrik) van Assema,

                 geb. op donderdag 19 september 1844 Wormerveer [NH],

                 ovl. (61 jaar oud) op zondag 2 september 1906 Wormerveer [NH], volgt XIe [blz. ].

2.              Johanna van Assema,

                 geb. op donderdag 25 december 1845 Wormerveer [NH]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 9 maart 1847 Wormerveer [NH].

3.              Cornelis van Assema,

                 geb. op donderdag 25 december 1845 Wormerveer [NH]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 25 december 1846 Wormerveer [NH].

4.              Johannes Cornelis van Assema,

                 geb. op maandag 6 maart 1848 Wormerveer [NH]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (16 dagen oud) op woensdag 22 maart 1848 Wormerveer [NH].

5.              Johannes Antonius van Assema,

                 geb. op woensdag 27 juni 1849 Alkmaar [NH],

                 ovl. (37 jaar oud) op vrijdag 21 januari 1887 Beverwijk [NH], volgt XIf [blz. ].

6.              Johanna van Assema,

                 geb. op vrijdag 27 december 1850 Wormerveer [NH]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (11 jaar oud) op zaterdag 22 maart 1862 Wormerveer [NH].

7.              Maria Laurentina van Assema,

                 geb. op donderdag 2 december 1852 Wormerveer [NH], volgt XIg [blz. ].

8.              Klasina Hermina (Klazina) van Assema,

                 geb. op donderdag 15 februari 1855 Wormerveer [NH],

                 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 31 januari 1924 Wormer [NH], volgt XIh [blz. ].

Johannes Petrus van Assema en Anna Westrik

Anna was 27 jaar toen zij trouwde. Trouwget.: Barend Vet, 35 jaar;Jan Boekes, 39 jaar; Antonie Westrik, 31 jaar, broodbakker won.Wormer, broer van de bruid; Klaas de Boer. Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.147 Gemeente: Wormerveer Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 06-08-1843 Bruidegom Johannes Petrus van Alssema Leeftijd: 39 Geboorteplaats: - Bruid Anna Westrik Leeftijd: 27 Geboorteplaats: - Vader bruidegom Johannes van Alssema Moeder bruidegom Sara Johanna Timmer Vader bruid Dirk Westrik Moeder bruid Jannetje Visser Nadere informatie beroep Bg.: werkman; beroep Bd.: dienstbode; beroep vader Bd.: schilder; weduwnaar van Niesje Schouten.

 

Anna Westrik.

Anna Westrik was een dochter van schilder Dirk Westrik uit Edam enJannetje Visser (bij huwelijk Anna en Johannes reeds overleden). Annawas 28-8-1873 getuige bij het huwelijk van haar dochter KlasinaHermina met Bernardus Johannes Dijkman Dulkes en is dus na deze datumoverleden. Zij had waarschijnlijk een broer die Antony Westrik heetteen die geboren was in 1809, daar deze ook getuige was bij hethuwelijk van Anna's dochter Klasina en op die datum (28-8-1873) 64jaar oud was.
 

 

                 Anna Westrik , dr. van Theodorus Johannesz. (Dirk) Westrik en Johanna Cornelisdr. (Jannetje) Visser,

                 tr. (resp. 43 en 56 jaar oud) (2) op zondag 20 november 1859 Wormerveer [NH] BS T358/I358.147/akte 25. Hij 56, zij 43. Beide eerder gehuwd geweest en echtgenoten overleden

                 met Bernardus Spekman , zn. van Gerrit Spekman en Neeltje Woerdeman,

                 geb. op zondag 24 juli 1803 Wormerveer [NH]

                 Slager, 

                 As-ophaalder in 1859,

                 ovl. (minstens 68 jaar oud) tussen 1872 en 1875.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

                

                       

                       

 

Bernardus Spekman en Anna Westrik

Huw.get.: Gerrit van den Engh, 59 jaar; Klaas de Wit, 29 jaar;Cornelis Sint, 36 jaar; Hendrik de Vries, 35 jaar, allen goedebekenden. Bernardus was eerder gehuwd geweest (x29 nov. 1835 teWormerveer) met Godefrida Rijkhof (geb. juli 1809 te Wormerveer,overl. 10 dec. 1857). Zij was dochter van Jan Rijkhof en NeeltjeStielemans. Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.147 Gemeente: Wormerveer Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 25 Datum: 20-11-1859 Bruidegom Bernardus Spekman Leeftijd: 56 Geboorteplaats: Wormerveer Bruid Anna Westrik Leeftijd: 43 Geboorteplaats: Edam Vader bruidegom Gerrit Spekman Moeder bruidegom Neeltje Woerdeman Vader bruid Dirk Westrik Moeder bruid Jannetje Visser Nadere informatie beroep Bg.: as-ophaalder; weduwnaar van Godefrida Rijkhof; weduwe van Johannes Petrus van Assema.

 

Xd.            Rensk Rommerts (Rinske) van Assema , dr. van Rommert Johanneszn (Rummert, Romert) (Joannis) van Assema (IXg) [blz. ]  en Klaaske Femmes (Claske Femmes) de Lange,

                 geb. op vrijdag 6 februari 1784 Follega [FR],

                 ged. op vrijdag 6 februari 1784 Lemmer [FR] Doopnaam "Rensk"

                 ovl. (27 jaar oud) op zaterdag 24 augustus 1811 Lemmer [FR],

                 tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) op zondag 15 mei 1803 Lemmer [FR]

                 met Nolcke Meinses (Nolke Meinses) Molenaar , zn. van Meinse Nolkes Molenaar en Trijntje Pieters,

                 geb. op zondag 10 augustus 1777 Teroele [FR]

                 ovl. (44 jaar oud) op maandag 17 december 1821 Lemmer [FR].

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Rommert (Rumoldus) Nolkes Molenaar,

                 geb. circa zondag 20 mei 1804 Lemmer [FR],

                 ged. op zondag 20 mei 1804 Lemmer [FR] Doopnaam "Rumoldus".

2.              Meinse Nolkes Molenaar,

                 geb. op vrijdag 20 september 1805 Lemmer [FR],

                 ged. op vrijdag 20 september 1805 Lemmer [FR]

                 Architect,

                 ovl. (77 jaar oud) op donderdag 31 mei 1883 Sneek [FR],

                 tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op zondag 20 juni 1830 Sneek [FR]

                 met Anna Danielsdr. Straatsma,

                 geb. op woensdag 17 augustus 1808 Sneek [FR],

                 ovl. (55 jaar oud) op woensdag 10 augustus 1864 Sneek [FR]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Rommert Nolkes Molenaar,

                 geb. op maandag 2 maart 1807,

                 ged. op dinsdag 10 maart 1807 Follega [FR],

                 tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) op woensdag 5 augustus 1835 Doniawerstal

                 met Arentje Jansdr. de Vries,

                 geb. op vrijdag 23 september 1808 Rohel [FR],

                 ged. op zondag 10 maart 1811 Follega [FR],

                 ovl. (50 jaar oud) op woensdag 29 december 1858 Sneek [FR]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Pieter Nolkes (Piter) Molenaar,

                 geb. circa vrijdag 3 november 1809 Lemmer [FR],

                 ged. op vrijdag 3 november 1809 Lemmer [FR] Doopnaam "Piter".

 

Rensk Rommerts (Rinske) van Assema.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1784 Dopeling: Rensk Gedoopt op 6 februari 1784 in Follega Dochter van Romert Joannis Assema en Claske Femmes de Lange Meter: Trintje Femmes de Lange Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : RINSKE Vader : ROMMERT JOHANNES ASSEMA Moeder : KLAASKE FEMMES LANGE Meter : TRIJNTJE FEMMES LANGE, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

                

                       

                       

 

Meinse Nolkes Molenaar en Anna Danielsdr. Straatsma

                        Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren. (1) Regina Molenaar geb. 06-06-1831 Sneek (2) Fronica " " 22-03-1834 ", ovl. 27-04-1834 Sneek J.ovl. (3) Fronica " " 10-03-1835 " (4) Catharina " " 24-01-1838 " (5) Maria " " 06-09-1841 ".

                       

                       

Rommert Nolkes Molenaar en Arentje Jansdr. de Vries

Uit het 1 ste huwelijk zijn 6 kinderen geboren. (volgens het Jierboekje) (1) Nolke Molenaar Geb. 02-05-1836 Doniawerstal / St. Nicolaasga. (2) Grietje Molenaar Geb. 12-10-1838 Sneek. (3) Jan Molenaar Geb. 06-11-1843 Sneek  Jan Molenaar is op 27-08-1868 verhuist van Sneek naar Amsterdam (4) Meinse Molenaar Geb. 14-02-1847 Sneek. ambtshalve uit het -- bevolkinsregister geschrapt (5) Regina Molenaar Geb. 05-07-1850 Sneek. verder onbekend. (6) Minke Molenaar Geb. 05-03-1854 Sneek. verder onbekend.

 

Rommert (Rumoldus) Nolkes Molenaar.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1804 Dopeling: Rumoldus Gedoopt op 20 mei 1804 in Lemmer Kind van Nolke Meinses en Reinske Rommerts Asma Peter: Johannes Rommerts Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling :... Vader : NOLKE MINSES Moeder : RINSKE ROMMERTS ASSEMA Peter : JOHANNES ROMMERTS,... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Meinse Nolkes Molenaar.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1805 Dopeling: Meinse Gedoopt op 20 september 1805 in Lemmer Kind van Nolke Meinses en Reinske Rommerts Asma Peter: Jetze Meinses Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : MINSE of MINKE Vader : NOLKE MINSES Moeder : RINSKE ROMMERTS ASSEMA Peter : JETSE MINSES, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Rommert Nolkes Molenaar.

2. DE HUWELIJK: ANNA MARIA HERGAARDEN Geb. 30-05-1815 Kuinre R.k. Getr. 10-05-1868 Sneek Ovl. 08-05-1889 74 jaar. Opmerking; Anna Maria Hergaarden (weduwe van Geert Janszn. Hottinga), en dochter van, Sytze Hergaarden en van Jansdr. Tadema. Lemsterland, dopen, doopjaar 1807 Dopeling: Rommert Gedoopt op 10 maart 1807 in Lemmer Zoon van Nolke Meinses en Reinske Rommerts Asma Peter: Joannes Rommers Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ROMMERT Vader : NOLKE MINSES Moeder : RINSKE ROMMERTS ASSEMA Peter : JOHANNES ROMMERTS, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

Pieter Nolkes (Piter) Molenaar.

Lemsterland, dopen, doopjaar 1809 Dopeling: Piter Gedoopt op 3 november 1809 in Lemmer Kind van Nolke Meinses en Reinske Rommerts Asma Opm.: Meter is vaders zuster Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : PIETER of PIETJE Vader : NOLKE MINSES Moeder : RINSKE ROMMERTS ASSEMA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Lemmer (voorheen Follega), doop 1717-1811 Inventarisnr. : DTB 497 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar.
 

 

                 Nolcke Meinses (Nolke Meinses) Molenaar , zn. van Meinse Nolkes Molenaar en Trijntje Pieters,

                 tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) (2) op vrijdag 7 januari 1814 Woudsend [FR]

                 met Marijke Wijtzes Konijn,

                 geb. op donderdag 14 oktober 1784 Woudsend [FR],

                 ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 1 september 1854.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Generatie XI

XIa.           Geertje (Geertruida) van Assema (van Asma) , dr. van Jan (Johannis) van Assema (Xa) [blz. ]  en Maartje Jonker,

                 geb. op zaterdag 19 januari 1833 Schermerhorn [NH]

                 ovl. (56 jaar oud) op donderdag 14 maart 1889 Beemster [NH],

                 begr. op maandag 18 maart 1889 Beemster [NH],

                 tr. (resp. 23 en ongeveer 40 jaar oud) op dinsdag 24 juni 1856 Schermerhorn [NH]

                 met Johan Hendrik Florentijn (Johan Heinrich Florentius) Meijer , zn. van Johan Hendrik Meijer en Bernardina Heeger,

                 ged. op vrijdag 27 oktober 1815 Mettingen

                 Kramer, 

                 Kastelein, 

                 ovl. (minstens 73 jaar oud) na 1889.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Bernardina Meijer,

                 geb. op dinsdag 31 maart 1857 De Beemster

2.              Margaretha Meijer,

                 geb. op woensdag 17 november 1858 De Beemster

3.              Fronika Meijer,

                 geb. op zondag 12 oktober 1862 De Beemster

4.              Johanna Sophia Meijer,

                 geb. op zondag 13 november 1864, 

5.              Johan Hendrik Meijer,

                 geb. op woensdag 8 augustus 1866 De Beemster

                 Timmerman, Caféhouder, 

                 ovl. (67 jaar oud) op maandag 5 februari 1934 Purmerend [NH],

                 tr. (beiden 20 jaar oud) (1) op donderdag 3 februari 1887 Purmerend [NH]

                 met Trijntje Pelder,

                 geb. op dinsdag 20 maart 1866 Purmerend [NH],

                 ovl. (56 jaar oud) op woensdag 27 september 1922. Uit dit huwelijk een zoon,

                 tr. (minstens 55 jaar oud) (2) na 1922

                 met Maria Berkhout. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Maria Sophia Meijer,

                 geb. op zondag 16 augustus 1868 De Beemster

7.              Johannis Meijer,

                 geb. op vrijdag 12 september 1873 De Beemster

   

Johan Hendrik Florentijn (Johan Heinrich Florentius) Meijer en Geertje (Geertruida) van Assema (van Asma)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 110 Gemeente: Schermerhorn Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 7 Datum: 24-06-1856 Bruidegom Johan Hendrik Florentijn Meijer Leeftijd: 40 Geboorteplaats: Mettingen Bruid Geertje van Assema Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Schermerhorn Vader bruidegom Johan Hendrik Meijer Moeder bruidegom Bernardina Heeger Vader bruid Jan van Assema Moeder bruid Maartje Jonker Nadere informatie beroep bg.: kramer; beroep moeder bd.: kraamster.

 

Johan Hendrik Florentijn (Johan Heinrich Florentius) Meijer.

Woonde in 1862 Jisperweg C85 te Wormer.
 

 

XIb.           Maria (Marie) van Assema , dr. van Jan (Johannis) van Assema (Xa) [blz. ]  en Maartje Jonker,

                 geb. op vrijdag 8 mei 1835 Schermerhorn [NH],

                 ovl. (58 jaar oud) op zondag 11 februari 1894 Schermerhorn [NH],

                 tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1864 Schermerhorn [NH]

                 met Willem Brinkman , zn. van Pieter Brinkman en Cornelisje Dekker,

                 geb. op woensdag 26 mei 1830 Schermerhorn [NH]

                 Dagloner, 

                 Schippersknecht, 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cornelia Brinkman,

                 geb. op maandag 11 december 1865 Schermerhorn [NH]

                 ovl. (44 jaar oud) op woensdag 20 april 1910 Amsterdam [NH],

                 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op donderdag 15 september 1892 Schermerhorn [NH]

                 met Wouter Heesterbeek,

                 geb. op vrijdag 27 december 1867 Ursem [NH]

                 Kleermaker,

                 ovl. (61 jaar oud) op donderdag 27 juni 1929 Amsterdam [NH]. Uit dit huwelijk een dochter.

2.              Jan Brinkman,

                 geb. op zaterdag 14 februari 1874 Schermerhorn [NH]

Willem Brinkman en Maria (Marie) van Assema

Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 110 Gemeente: Schermerhorn Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 04-06-1864 Bruidegom Willem Brinkman Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Schermerhorn Bruid Maria van Assema Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Schermerhorn Vader bruidegom Pieter Brinkman Moeder bruidegom Cornelisje Dekker Vader bruid Jan van Assema Moeder bruid Maartje Jonker Nadere informatie beroep bg.: schippersknecht; beroep bruid: naaister; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bd.: ventster.

 

XIc.           Johanna (Jantje) van Assema , dr. van Jan (Johannis) van Assema (Xa) [blz. ]  en Maartje Jonker,

                 geb. op zondag 8 april 1838 Schermerhorn [NH],

                 RK, 

                 Naaister wonende kerkbuurt 112, 

                 ovl. (42 jaar oud) op woensdag 26 mei 1880 Wognum/Wadway,

                 tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) op donderdag 5 mei 1864 Schermerhorn [NH]

                 met Gerardus Schmidt,

                 geb. op zondag 2 maart 1834 Bussum [NH]

                 Kleermaker, 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Henricus Schmidt,

                 geb. op zondag 5 maart 1865 Wognum/Wadway,              RK,                   Ongehuwd, 

                 ovl. (2 dagen oud) op dinsdag 7 maart 1865 Wognum [NH].

2.              Henricus Schmidt,

                 geb. op zaterdag 27 oktober 1866 Wognum/Wadway

3.              Johannes Schmidt,

                 geb. op maandag 29 juni 1868 Wognum/Wadway

4.              Franciscus Schmidt,

                 geb. op donderdag 9 maart 1871 Wognum/Wadway

5.              Elisabeth Schmidt,

                 geb. op woensdag 3 maart 1875 Wognum/Wadway

6.              Floris Schmidt,

                 geb. op woensdag 21 februari 1877 Wognum/Wadway,

7.              Albertus Schmidt,

                 geb. op vrijdag 18 oktober 1878 Wognum/Wadway

                 

Gerardus Schmidt en Johanna (Jantje) van Assema

B.S. Wognum inv.nr.8 blz.101: dag van inschrijving 16-9-1862, vorigewoonplaats Schermerhorn. Dag van inschrijving 4-6-1864.

 

XId.           Sara Johanna van Assema , dr. van Johannes Petrus van Assema (Xc) [blz. ]  en Niesje Schouten,

                 geb. op vrijdag 19 augustus 1831 Wormerveer [NH]

                 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1853

                 met Frederik Kooiman,

                 geb. op zondag 25 oktober 1829 Wormerveer [NH]

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Engelbertus Kooiman,

                 geb. op zaterdag 29 april 1854 Wormerveer [NH]

2.              Catharina Kooiman,

                 geb. op vrijdag 20 juni 1856 Purmerland [NH]

3.              Johannis Kooiman,

                 geb. op zaterdag 24 augustus 1861 Wormer [NH]

Frederik Kooiman.

Vertrok op 1 apr. 1861 uit Buiksloot naar Wormer.
 

XIe.           Henricus Johannes (Hendrik) van Assema , zn. van Johannes Petrus van Assema (Xc) [blz. ]  en Anna Westrik,

                 geb. op donderdag 19 september 1844 Wormerveer [NH]

                 Olieslager/ los werkman, 

                 ovl. (61 jaar oud) op zondag 2 september 1906 Wormerveer [NH],

                 begr. op woensdag 5 september 1906 Wormerveer [NH] Bidprentje,

                 tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op zondag 10 oktober 1869 Krommenie [NH]

                 met Jannetje Mol , dr. van Guurtje Mol,

                 geb. op maandag 14 april 1845 Krommenie [NH]

                 ovl. (56 jaar oud) op woensdag 11 december 1901 Wormerveer [NH].

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Johannes (Joannes,Johannis) van Assema,

                 geb. op woensdag 2 februari 1870 Wormerveer [NH],

                 ovl. (90 jaar oud) op donderdag 6 oktober 1960 Haarlem [NH], volgt XIIa [blz. ].

2.              Joanna (Jannetje) van Assema,

                 geb. op zondag 5 januari 1873 Wormerveer [NH],

                 ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 28 april 1951 De Rijp [NH], volgt XIIb [blz. ].

3.              Anna van Assema,

                 geb. op maandag 8 november 1875 Wormerveer [NH]

                 Ongehuwd, 

                 Reference Number 123,

                 ovl. (54 jaar oud) op woensdag 27 augustus 1930 Purmerend [NH],

                 begr. op zaterdag 30 augustus 1930 Purmerend [NH] Bidprentje.

4.              Guurtje van Assema,

                 geb. op vrijdag 13 december 1878 Wormerveer [NH],

                 ovl. (ongeveer 35 jaar oud) circa 1914 Purmerend [NH], volgt XIIc [blz. ].

5.              Bernard(us) (Berus, Ben) van Assema,

                 geb. op maandag 3 juli 1882 Wormerveer [NH],

                 ovl. (90 jaar oud) op dinsdag 14 november 1972 Purmerend [NH], volgt XIId [blz. ].

6.              Fredericus (Frederik) van Assema,

                 geb. op vrijdag 5 november 1886 Wormerveer [NH],

                 ovl. (84 jaar oud) op woensdag 3 maart 1971 Wormerveer [NH], volgt XIIe [blz. ].

7.              Hendrik (Henricus) van Assema,

                 geb. op vrijdag 18 april 1890 Wormerveer [NH]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (18 jaar oud) op woensdag 31 maart 1909 Wormerveer [NH] 18 jaar,

                 begr. op zaterdag 3 april 1909 Wormerveer [NH] Bidprentje.

 Henricus Johannes (Hendrik) van Assema en Jannetje Mol

Getuige bij het huwelijk was Bernardus Spekman, de 2e man van Hendrik's moeder Anna Westrik, nadat Hendriks vader in 1857 overledenwas. Hij was slagter en 67 jaar oud. Verder waren getuigen Mutthijs Zonneveld, 49 jaar, smid; Cornelis Mol, 41 jaar, neef van de bruid;Jacob Garsijn, 39 jaar. Guurtje kan niet schrijven (moeder vanJannetje) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.69 Gemeente: Krommenie Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 18 Datum: 10-10-1869 Bruidegom Hendrik van Assema Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Wormerveer Bruid Jannetje Mol Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Krommenie Vader bruidegom Johannes Petrus van Assema Moeder bruidegom Anna Westrik Vader bruid NN NN Moeder bruid Guurtje Mol Nadere informatie beroep Bg.: arbeider.

Jannetje Mol.

Zij was een onwettige dochter van Guurtje Mol, die later met JacobBoon trouwde.
 

Anna van Assema.

Volgens het bevolkingsregister uit het archief van Zaanstad vertrektzij 5-6-1907 van Wormerveer naar Loosduinen (fiche 113).
 

Hendrik (Henricus) van Assema.

Overledene Hendrik van Assema, 18 Vader Hendrik van Assema Moeder Jannetje Mol Plaats Haarlemmerliede en Spaarnwoude Datum overlijden 31-03-1909 (Wormerveer) Bronverwijzing Kennemerland Haarlemmerliede en Spaarnwoude190916.
 

XIf.            Johannes Antonius van Assema , zn. van Johannes Petrus van Assema (Xc) [blz. ]  en Anna Westrik,

                 geb. op woensdag 27 juni 1849 Alkmaar [NH]

                 Arbeider, 

                 ovl. (37 jaar oud) op vrijdag 21 januari 1887 Beverwijk [NH],

                 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op zondag 7 mei 1876 Edam [NH]

                 met Maartje Vestering , dr. van Arie (Adriaan) Vestering en Elizabet(h) (Lijsbet) de Groot,

                 geb. op zondag 23 november 1851 Wijde Wormer [NH]

                 Boerendochter, 

                 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 18 januari 1929 Beverwijk [NH],

                 begr. op dinsdag 22 januari 1929 Beverwijk [NH] RK Kerkhof van St. Agatha. Bidprentje.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Elisabeth van Assema,

                 geb. op dinsdag 23 oktober 1877 Wormerveer [NH]

                 Ongehuwd, 

                 Reference Number 127,

                 ovl. (1 jaar oud) op woensdag 18 december 1878 Beverwijk [NH] 13 maanden.

2.              Johannes Petrus van Assema,

                 geb. op zaterdag 19 juni 1880 Beverwijk [NH],

                 ovl. (84 jaar oud) op woensdag 9 september 1964 Beverwijk [NH], volgt XIIf [blz. ].

3.              Petronella Elisabeth van Assema,

                 geb. op dinsdag 2 mei 1882 Beverwijk [NH],

                 ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 7 april 1944 Beverwijk [NH], volgt XIIg [blz. ].

4.              Anna van Assema,

                 geb. op dinsdag 22 augustus 1876 Wijk aan Zee en Duin,

                 ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 22 april 1941 Beverwijk [NH], volgt XIIh [blz. ].

5.              Johanna Clazina (Sien) (Alias "dove Sien") van Assema,

                 geb. op donderdag 14 april 1887 Beverwijk [NH], volgt XIIi [blz. ].

6.              Geertruida Maria (Trui) van Assema,

                 geb. op zondag 2 maart 1884 Beverwijk [NH],

                 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 22 april 1950 Velsen, volgt XIIj [blz. ].

7.              Adrianus van Assema,

                 geb. op zondag 20 september 1885 Beverwijk [NH]

                 Reference Number 460,

                 ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 31 oktober 1941 Velsen Verdronken in de sluizen van Ymuiden.

 

Johannes Antonius van Assema.

Overledene Johannes van Assema, 37 Vader Johannes van Assema Moeder Anna Westerik Partner Maartje Vestering Plaats Beverwijk Datum overlijden 21-01-1887 (Beverwijk) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk18875.

Johannes Antonius van Assema en Maartje Vestering

Het nageslacht van Johannes en Maartje vinden we in Beverwijk. Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 36 Gemeente: Edam Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 25 Datum: 07-05-1876 Bruidegom Johannes van Assema Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Wormerveer Bruid Maartje Vestering  Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Wijde Wormer Vader bruidegom Johannes Petrus van Assema Moeder bruidegom Anna Westrik Vader bruid Arie Vestering Moeder bruid Elizabet de Groot Nadere informatie beroep bg.: arbeider Zij woonden aan de Patersweg te Beverwijk.

Elisabeth van Assema.

Kind Elisabeth van Assema Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Geboortedatum 23-10-1877 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk1877123 ------------------------ Overledene Elisabeth van Assema, 13 mnd. Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Datum overlijden 18-12-1878 (Beverwijk) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk1878134.

Adrianus van Assema.

Kind Adrianus van Assema Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Geboortedatum 20-09-1885 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk1885124 ------------------------------------------------------------------------------ Overledene Adrianus van Assema, 56 Vader Adrianus van Assema Moeder Maria Vestering Plaats Velsen Datum overlijden 31-10-1941 (Velsen) Opmerkingen Wonend in Beverwijk. Bronverwijzing Kennemerland Velsen1941373.
 

XIg.           Maria Laurentina van Assema , dr. van Johannes Petrus van Assema (Xc) [blz. ]  en Anna Westrik,

                 geb. op donderdag 2 december 1852 Wormerveer [NH]

                 tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 9 november 1876 Haarlemmermeer

                 met Jo(h)annes Antonius Hendrikus Lipmann , zn. van Albertus Lipmann en Jeltje Annes Fabrijk,

                 geb. circa 1854, 

                 Machinist Machinist te Santpoort, 

                 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zaterdag 13 april 1929 Haarlem [NH],

                 begr. op woensdag 17 april 1929 Haarlem [NH].

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Clasina Laurentina Lipmann,

                 geb. op donderdag 17 maart 1881 Velsen,

                 tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 24 juni 1909 Velsen

                 met Hendrik de Winter , zn. van Hendrik de Winter en Johanna van der Weijden,

                 geb. circa 1884 Leiden [ZH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Anna Maria Lipmann,

                 geb. op zaterdag 21 juli 1877 Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

                 tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) op donderdag 26 augustus 1897 Velsen

                 met Johannes Petrus Huijbens , zn. van Gerardus Huijbens en Anna Maria Böhm,

                 geb. in 1873 Velsen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Jeltje Annes Lipmann,

                 geb. op zaterdag 1 februari 1879 Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

                 tr. (resp. 22 en ongeveer 28 jaar oud) op donderdag 22 augustus 1901 Velsen

                 met Paulus Oorthuijsen , zn. van Jan Oorthuijsen en Petronella van Meurs,

                 geb. in 1873 Velsen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Johannes Petrus Lipmann,

                 geb. op zaterdag 24 februari 1883 Velsen,

                 tr. (24 jaar oud) op donderdag 13 februari 1908 Velsen

                 met Catharina Henderika Nieuwenhuijzen , dr. van Willem Kasper Nieuwenhuijzen en Sara Maria van der Heijden,

                 geb. Amsterdam [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Bernardus Petrus Lipmann,

                 geb. op zaterdag 8 oktober 1887 Velsen,

                 tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 8 mei 1912 Haarlem [NH]

                 met Johanna Maria Schoonderbeek , dr. van Jacobus Schoonderbeek en Elisabeth Hoevenaars,

                 geb. in 1886 Amsterdam [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Maria Laurentina Lipmann,

                 geb. op maandag 11 december 1893 Velsen,

                 tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1917 Velsen

                 met Simon Dekker , zn. van Pieter Dekker en Johanna Smit,

                 geb. in 1891 Bloemendaal. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Johanna Antonia Hendrika Lipmann,

                 geb. op woensdag 6 mei 1896 Velsen,

                 tr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 28 oktober 1915 Velsen

                 met Martinus van den Berg , zn. van Jan Cornelis van den Berg en Carolina Jansen,

                 geb. in 1893 Haarlem [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Albertus Johannes Lipmann,

                 geb. in 1876 Zaandam [NH],

                 tr. (ongeveer 32 jaar oud) op woensdag 19 augustus 1908 Delft [ZH]

                 met Johanna Gesina Wichard , dr. van Jan Wichard en Jeanne Gosina Lampink,

                 geb. Nordharn‑Duitsland. Uit dit huwelijk geen kinderen.

9.              Henderika Lipmann,

                 geb. in 1885 Velsen,

                 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 4 februari 1920 Heemstede [NH]

                 met Johannes Schoonderbeek , zn. van Jacobus Schoonderbeek en Elisabeth Hoevenaars,

                 geb. in 1894 Haarlem [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Jo(h)annes Antonius Hendrikus Lipmann en Maria Laurentina van Assema

                        Bruidegom Johannes Antonius Hendricus Lipmann Amsterdam 23 Vader Albertus Lipmann Moeder Jeltje Annes Fabrijk Bruid Maria Laurentina van Assema Wormerveer 23 Vader Johannes Petrus van Assema Moeder Anna Westrik Plaats Haarlemmermeer Huwelijksdatum 09-11-1876 Opmerkingen Erk.1 kind Bronverwijzing Kennemerland Haarlemmermeer187699 Dit ene erkende kind moet Albertus Johannes Lipmann zijn, geboren in 1876 (32 jaar in 1908 bij huwelijk).

                   

Hendrik de Winter en Clasina Laurentina Lipmann

                        Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.127 Gemeente: Velsen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 57 Datum: 24-06-1909 Bruidegom Hendrik de Winter Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Leiden Bruid Clasina Laurentina Lipmann Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Velsen Vader bruidegom Hendrik de Winter Moeder bruidegom Johanna van der Weijden Vader bruid Johannes Antonius Hendrikus Lipmann Moeder bruid Maria Laurentina van Assema Nadere informatie beroep Bg.: broodbakker; beroep Bd.: naaister; beroep vader Bg.: broodbakker; beroep vader Bd.: machinist -------------------------------- Bruidegom Hendrik de Winter Leiden 25 Vader Hendrik de Winter Moeder Johanna van der Weijden Bruid Clasina Laurentina Lipmann Velsen 28 Vader Johannes Antonius Hendrikus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Velsen Huwelijksdatum 24-06-1909 Bronverwijzing Kennemerland Velsen190957.

                

Johannes Petrus Huijbens en Anna Maria Lipmann

                        Bruidegom Johannes Petrus Huijbens Velsen 24 Vader Gerardus Huijbens Moeder Anna Maria Böhm Bruid Anna Maria Lipmann Haarlemmerliede 20 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Velsen Huwelijksdatum 26-08-1897 Bronverwijzing Kennemerland Velsen189735.

                     

Paulus Oorthuijsen en Jeltje Annes Lipmann

                        Bruidegom Paulus Oorthuijsen Velsen 28 Vader Jan Oorthuijsen Moeder Petronella van Meurs Bruid Jeltje Annes Lipmann Haarlemmerliede en Spaarnwoude 22 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Velsen Huwelijksdatum 22-08-1901 Bronverwijzing Kennemerland Velsen190151.

                    

Johannes Petrus Lipmann en Catharina Henderika Nieuwenhuijzen

                        Bruidegom Johannes Petrus Lipmann Velsen 24 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Bruid Catharina Hendrika Nieuwenhuijzen Amsterdam 33 Vader Willem Kasper Nieuwenhuijzen Moeder Sara Maria van der Heijden Plaats Velsen Huwelijksdatum 13-02-1908 Bronverwijzing Kennemerland Velsen19086.

                  

Albertus Johannes Lipmann en Johanna Gesina Wichard

                        Bruidegom Albertus Johannes Lipmann Zaandam 32 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmmann Moeder Maria Laurentina van Assema Bruid Johanna Gesina Wichard Nordharn (Duitschland) 31 Vader Jan Wichard Moeder Jeanne Gosina Lampink Plaats Delft Huwelijksdatum 19-08-1908 Bronverwijzing Delft1908142.

    

Johannes Schoonderbeek en Henderika Lipmann

Bruidegom Johannes Schoonderbeek Haarlem 26 Vader Jacobus Schoonderbeek Moeder Elisabeth Hoevenaars Bruid Henderika Lipmann Velsen 35 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentia van Assema Plaats Heemstede Huwelijksdatum 04-02-1920 Bronverwijzing Kennemerland Heemstede192011.

Clasina Laurentina Lipmann.

Kind Clasina Laurentina Lipmann Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Velsen Geboortedatum 17-03-1881 Bronverwijzing Kennemerland Velsen188154.
 

Anna Maria Lipmann.

Kind Anna Maria Lipmann Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Haarlemmerliede en Spaarnwoude Geboortedatum 21-07-1877 Bronverwijzing Kennemerland Haarlemmerliede en Spaarnwoude1877.
 

Jeltje Annes Lipmann.

Kind Jeltje Annes Lipmann Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Haarlemmerliede en Spaarnwoude Geboortedatum 01-02-1879 Bronverwijzing Kennemerland Haarlemmerliede en Spaarnwoude1879.
 

Johannes Petrus Lipmann.

Kind Johannes Petrus Lipmann Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Velsen Geboortedatum 24-02-1883 Bronverwijzing Kennemerland Velsen188343.
 

Catharina Henderika Nieuwenhuijzen.

Bruidegom Johannes Petrus Lipmann Velsen 24 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Bruid Catharina Hendrika Nieuwenhuijzen Amsterdam 33 Vader Willem Kasper Nieuwenhuijzen Moeder Sara Maria van der Heijden Plaats Velsen Huwelijksdatum 13-02-1908.
 

Bernardus Petrus Lipmann.

Kind Bernardus Petrus Lipmann Vader Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Velsen Geboortedatum 08-10-1887 Bronverwijzing Kennemerland Velsen1887197.
 

Johanna Maria Schoonderbeek.

Bruidegom Bernardus Petrus Lipmann Velsen 24 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentina van Assema Bruid Johanna Maria Schoonderbeek Amsterdam 26 Vader Jacobus Schoonderbeek Moeder Elisabeth Hoevenaars Plaats Haarlem Huwelijksdatum 08-05-1912 Bronverwijzing Kennemerland Haarlem1912150.
 

Maria Laurentina Lipmann.

Kind Maria Laurentina Lipmann Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentia van Assema Plaats Velsen Geboortedatum 11-12-1893 Bronverwijzing Kennemerland Velsen1893273.
 

Simon Dekker.

ruidegom Simon Dekker Bloemendaal 26 Vader Pieter Dekker Moeder Johanna Smit Bruid Maria Laurentina Lipmann Velsen 23 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmann Moeder Maria Laurentia van Assema Plaats Velsen Huwelijksdatum 16-08-1917 Bronverwijzing Kennemerland Velsen1917112.
 

 

Martinus van den Berg.

Bruidegom Martinus van den Berg Haarlem 22 Vader Jan Cornelis van den Berg Moeder Carolina Jansen Bruid Johanna Antonia Hendrika Lipman Velsen 19 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipman Moeder Maria Laurentina van Assema Plaats Velsen Huwelijksdatum 28-10-1915 Bronverwijzing Kennemerland Velsen1915127.
 

Johanna Gesina Wichard.

Bruidegom Albertus Johannes Lipmann Zaandam 32 Vader Johannes Antonius Hendricus Lipmmann Moeder Maria Laurentina van Assema Bruid Johanna Gesina Wichard Nordharn (Duitschland) 31 Vader Jan Wichard Moeder Jeanne Gosina Lampink Plaats Delft Huwelijksdatum 19-08-1908 Bronverwijzing Delft1908142.
 

XIh.           Klasina Hermina (Klazina) van Assema , dr. van Johannes Petrus van Assema (Xc) [blz. ]  en Anna Westrik,

                 geb. op donderdag 15 februari 1855 Wormerveer [NH]

                 Dienstbode, 

                 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 31 januari 1924 Wormer [NH],

                 tr. (resp. 18 en 29 jaar oud) (1) op donderdag 28 augustus 1873 Beverwijk [NH]

                 met Bernardus Johannes Dijkman Dulkes , zn. van Pieter Jansz. Dijkman Dulkes en Hendrika Elisabeth Kotkers,

                 geb. op zondag 14 juli 1844 Beverwijk [NH]

                 Arbeider, 

                 ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 20 december 1910 Beverwijk [NH].

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Petrus Johannes Dijkman Dulkes,

                 geb. op donderdag 4 juni 1874 Beverwijk [NH]

                 ovl. (74 jaar oud) op zondag 20 februari 1949 Velsen,

                 tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op maandag 11 juni 1900 Joure [FR] (c)

                 met Berber (Bertha) Bosma , dr. van Jan Harmen (Johannes Harmens) Bosma en Yda Theodora (Yda Dirks) Monsma,

                 geb. op maandag 5 maart 1877 Joure [FR]

                 ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 11 september 1956 Beverwijk [NH]. Uit dit huwelijk 3 zonen.

 

Bernardus Johannes Dijkman Dulkes en Klasina Hermina (Klazina) van Assema

                        Op de huwelijksdatum was Bernardus 29jaar oud en Klasina 18. Eenleeftijdsverschil dus van 11 jaar. Getuigen bij het huwelijk waren:Anna Westrik (moeder van Klasina); Hendrik van Assema, 28 jaar,olieslager (broer van Klasina); Johannes Antonius, 24 jaar, arbeider(broer van Klasina) en Antony Westrik, 64 jaar, bakker, wonende teWormer (oom van Klasina) en Nicolaas Böhm, behuwd-broeder van debruidegom (zwager dus). Bruidegom Bernardus Johannes Dijkman Dulkes Beverwijk 29 Vader Pieter Jans Dijkman Dulkes Moeder Hendrika Elisabeth Kotkers Bruid Klasina Hermina van Assema Wormerveer 18 Vader Johannes Petrus van Assema Moeder Anna Westrik Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 28-08-1873.

                      

Petrus Johannes Dijkman Dulkes en Berber (Bertha) Bosma

Huwelijksakte Haskerland, 1900 Man : Petrus Johannes Dijkman Dulkes, oud 26 jaar, geboren te Beverwijk, provincie Noord-Holland Ouders: Bernardus Johannes Dijkman Dulkes en Klazina van Assema Vrouw : Berber Bosma, oud 23 jaar, geboren te Joure Ouders: Johannes Harmens Bosma en Yda Dirks Monsma Datum : 11 juni 1900, akte nr. 43.

Bernardus Johannes Dijkman Dulkes.

Overledene Bernardus Johannes Dijkman Dulkes, 66 Vader Pieter Jantz Dijkman Dulkes Moeder Hendrika Elisabeth Kotkers Partner Klasina Hermina van Assema Plaats Beverwijk Datum overlijden 20-12-1910 (Beverwijk) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk191098.
 

Petrus Johannes Dijkman Dulkes.

Kind Petrus Johannes Dijkman Dulkes Vader Bernardus Johannes Dijkman Dulkes Moeder Klazina van Assema Plaats Beverwijk Geboortedatum 04-06-1874 ----------------------------------------------------------- Overledene Petrus Johannes Dijkman Dulkes, 74 Vader Bernardus Johannes Dijkman Dulkes Moeder Klazina Assema Partner Berber Bosma Plaats Beverwijk Datum overlijden 20-02-1949 (Velsen) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk194955.
 

                 Klasina Hermina (Klazina) van Assema,

                 tr. (resp. 57 en 63 jaar oud) (2) op donderdag 9 mei 1912 Beverwijk [NH]

                 met Nicolaas Bank , zn. van Cornelis Bank en Grietje Bont,

                 geb. op zaterdag 24 juni 1848 Westzaan [NH]

                ovl. (89 jaar oud) op donderdag 9 december 1937 Wormer [NH].

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Nicolaas Bank en Klasina Hermina (Klazina) van Assema

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 13 Datum: 09-05-1912 Bruidegom Klaas Bank Leeftijd: 64 Geboorteplaats: Westzaan Bruid Klasina Hermina van Assema Leeftijd: 57 Geboorteplaats: Wormerveer Vader bruidegom Cornelis Bank Moeder bruidegom Grietje Bont Vader bruid Johannes Petrus van Assema Moeder bruid Anna Westrik Nadere informatie beroep Bg.: fabrieksarbeider; weduwnaar van Agatha Kerssens; weduwe van Bernardus Johann. Dijkman Dulkes ---------------------------------------------------- Bruidegom Klaas Bank Westzaan 64 Vader Cornelis Bank Moeder Grietje Bont Bruid Klasina Hermina van Assema Wormerveer 57 Vader Johannes Petrus van Assema Moeder Anna Westrik Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 09-05-1912 Opmerkingen Wn. Agatha Kerssens. Wd. Bernardus Johann. Dijkman Dulkes. Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk191213.

 

                 Nicolaas Bank , zn. van Cornelis Bank en Grietje Bont,

                 tr. (hoogstens 63 jaar oud) (2) voor 1912

                 met Agatha Kerssens,

                 ovl. voor 1912.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Generatie XII

 

XIIa.          Johannes (Joannes,Johannis) van Assema , zn. van Henricus Johannes (Hendrik) van Assema (XIe) [blz. ]  en Jannetje Mol,

                 geb. op woensdag 2 februari 1870 Wormerveer [NH],

                 RK, 

                 Magazijnbediende/fortwachter, 

                 ovl. (90 jaar oud) op donderdag 6 oktober 1960 Haarlem [NH],

                 begr. op maandag 10 oktober 1960 Haarlem [NH] RK Kerkhof St. Barbara. Bidprentje,

                 tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) op zaterdag 1 april 1893 Wormerveer [NH] Huw.get.: Klaas Kok, 42 jaar, arbeider te Krommenie; Klaas de Wit, 43jaar, tabakkerver te Krommenie; Johannes Antonius Hendricus Lipman,41 jaar, machinist te Santpoort, alle 3 ooms van de bruid, enJohannes Sierhuis, 43 jaar, arbeider te Wormerveer. Jan Koeman enTrijntje de Wit (ouders van Afra) konden beide niet schrijven

                 met Afra (Aafje,Aaltje) Koeman , dr. van Jan Koeman en Trijntje de Wit,

                 geb. op dinsdag 20 februari 1872 Wormerveer [NH]

                 ovl. (60 jaar oud) op dinsdag 25 oktober 1932 Haarlem [NH],

                 begr. op zaterdag 29 oktober 1932 Haarlem [NH] RK Kerkhof St. Barbara. Bidprentje.

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Hendrik van Assema,

                 geb. op dinsdag 14 augustus 1894 Wormerveer [NH],

                 ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 31 maart 1978 Haarlem [NH], volgt XIIIa [blz. ].

2.              Joannes (Jan) van Assema,

                 geb. op zaterdag 28 maart 1896 De Beemster,

                 ovl. (74 jaar oud) op zondag 20 december 1970 Haarlem [NH], volgt XIIIb [blz. ].

3.              Bernardus (Ben) van Assema,

                 geb. op woensdag 29 september 1897 De Beemster,

                 ovl. (90 jaar oud) op maandag 6 juni 1988 Haarlem [NH], volgt XIIIc [blz. ].

4.              Gerardus Johannes van Assema,

                 geb. op dinsdag 19 september 1899 De Beemster,

                 ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 22 januari 1982 Haarlem [NH], volgt XIIId [blz. ].

5.              Jannigje (Jannetje) van Assema,

                 geb. op maandag 13 januari 1902 De Beemster

                 ongehuwd, 

                 ovl. (2 jaar oud) op donderdag 2 juni 1904 De Beemster.

6.              Johannis (Joop) van Assema,

                 geb. op zondag 17 juli 1904 De Beemster,

                 ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 29 juli 1983 Haarlemmerliede [NH], volgt XIIIe [blz. ].

7.              Bartholomeus Fredericus (Bart) van Assema,

                 geb. op dinsdag 19 maart 1907 De Beemster,

                 ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 13 februari 1973 Haarlem [NH], volgt XIIIf [blz. ].

8.              Fredericus Josephus van Assema,

                 geb. op dinsdag 28 januari 1908 Haarlemmerliede [NH],

                 ged. op dinsdag 28 januari 1908 Doopget.: Gerardus Molenaar en Maria Christina

                 ongehuwd, 

                 ovl. (1 jaar oud) op zondag 27 juni 1909 Penningsveer,

                 begr. op woensdag 30 juni 1909 Haarlemmerliede [NH].

9.              Johanna Catharina van Assema,

                 geb. op donderdag 11 november 1909 Haarlemmerliede [NH],

                 ovl. (80 jaar oud) op woensdag 4 juli 1990 Zaandam [NH], volgt XIIIg [blz. ].

10.            Frederik (Josje) van Assema,

                 geb. tussen 1909 en 1914, 

11.            Catharina van Assema,

                 geb. op donderdag 14 september 1911 Haarlemmerliede [NH],

                 ovl. (minstens 71 jaar oud) na 1983, volgt XIIIh [blz. ].

12.            Afra Maria van Assema,

                 geb. op zaterdag 12 december 1914 Haarlemmerliede [NH], volgt XIIIi [blz. ].

13.            Anthonius Marinus (Anton) van Assema,

                 geb. op zaterdag 19 augustus 1916 Haarlemmerliede [NH], volgt XIIIj [blz. ].

 

Johannes (Joannes,Johannis) van Assema.

Fortwachter Van Assema Van ca. 1908 tot ca. 1932 was Johannes van Assema (*2-2-1870 te Haarlem) de fortwachter van het Fort bij Penningsveer. Hij overleed op 6 oktober 1960 in Haarlem.

Johannes (Joannes,Johannis) van Assema en Afra (Aafje,Aaltje) Koeman

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.147 Gemeente: Wormerveer Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 01-04-1894 Bruidegom Johannes van Assema Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Wormerveer Bruid Aafje Koeman Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Wormerveer Vader bruidegom Hendrik van Assema Moeder bruidegom Jannetje Mol Vader bruid Jan Koeman Moeder bruid Trijntje de Wit Nadere informatie beroep Bg.: fabrieksarbeider; beroep vader Bg.: werkman; beroep vader Bd.: werkman.

Afra (Aafje,Aaltje) Koeman.

Afra had een broer Baart Koeman * 1886 + 11-9-1977 Krommenie #14-9-1977 Wormerveer begr.pl. Noord X Maartje Nielen +voor 1977.Kinderen: mw. T. Koeman X de Roo; hr. S. Koeman X G. Dannerbauer; mw.Chr.Koeman X JJ van Wijngaarden. Afra had ook een zus Grietje X ??van Keulen. Kinderen: Jo van Keulen. In deze tak Koeman horen ook debekende voetballers Erwin en Ronald Koeman.*****APARTEKWARTIERSTAAT*****.
 

Fredericus Josephus van Assema.

Overledene Fredericus Jozephus van Assema, 1 Vader Johannis van Assema Moeder Aafje Koeman Plaats Haarlemmerliede en Spaarnwoude Datum overlijden 27-06-1909 (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) Bronverwijzing Kennemerland Haarlemmerliede en Spaarnwoude190929.
 

                 Johannes (Joannes,Johannis) van Assema,

                 tr. (resp. 63 en 50 jaar oud) (2) op dinsdag 30 januari 1934 Leidsendam

                 met Evalina Maria van 't Noordeinde,

                 geb. op donderdag 22 november 1883 Cocksdorp

                 Pastoorsmeid, 

                  ovl. (71 jaar oud) op donderdag 1 september 1955 Haarlem [NH],

                 begr. op maandag 5 september 1955 Haarlem [NH] RK Kerkhof St. Barbara. Bidprentje.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XIIb.          Joanna (Jannetje) van Assema , dr. van Henricus Johannes (Hendrik) van Assema (XIe) [blz. ]  en Jannetje Mol,

                 geb. op zondag 5 januari 1873 Wormerveer [NH]

                 ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 28 april 1951 De Rijp [NH],

                 begr. op dinsdag 1 mei 1951 Sint Bonifatius parochie, Rechtestraat De Rijp [NH] St. Bonifaciuskerkhof,

                

                 een dochter:

1.              Sientje,

                 geb. op dinsdag 11 april 1893 Wormerveer [NH]

                 ovl. (22 dagen oud) op woensdag 3 mei 1893 Wormerveer [NH].

 

                 Joanna (Jannetje) van Assema,

                 tr. (resp. 21 en 34 jaar oud) op zondag 13 mei 1894 Wormerveer [NH]

                 met Johannes Sierhuis , zn. van Hendrik Sierhuis en Geertje Happe,

                 geb. op dinsdag 20 maart 1860 Wormer [NH]

                 Olieslager, 

                 Reference Number 456,

                 ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 25 augustus 1945 De Rijp [NH],

                 begr. op dinsdag 28 augustus 1945 Sint Bonifatius parochie, Rechtestraat De Rijp [NH] St. Bonifaciuskerkhof. Bidprentje.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Hendrik Sierhuis,

                 geb. op zaterdag 5 januari 1895 Wormerveer [NH]

                 Arbeider, 

                 Machinist, 

                 ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 16 juni 1973 Knollendam [NH],

                 begr. op maandag 18 juni 1973 Wormerveer [NH],

                 tr. (beiden 26 jaar oud) op woensdag 27 april 1921

                 met Wilhelmina Grandiek,

                 geb. op zondag 15 juli 1894 Wormer [NH]

                 ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 13 mei 1960 Zaandam [NH],

                 begr. op dinsdag 17 mei 1960 Wormer [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Johanna Geertruida Sierhuis,

                 geb. op maandag 25 januari 1897 Wormerveer [NH]

                 ovl. (91 jaar oud) op maandag 14 maart 1988,

                 begr. Sint Bonifatius parochie, Rechtestraat De Rijp [NH],

                 tr. (beiden 24 jaar oud) op dinsdag 28 juni 1921 Wormerveer [NH]

                 met Gerben (Andriesz.) de Jong , zn. van Andries de Jong en Eva Dirksdr. Nibbering,

                 geb. op dinsdag 30 maart 1897 De Beemster

                 ovl. (91 jaar oud) op zondag 24 juli 1988,

                 begr. Bij Anna. Op hetzelfde kerkhof als zijn vrouw's ouders ook De Rijp [NH]. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

3.              Johannes Bernardus Sierhuis,

                 geb. op vrijdag 23 maart 1906 Wormerveer [NH]

                 Tweeling, 

4.              Anna Geertruida Sierhuis,

                 geb. op vrijdag 23 maart 1906 Wormerveer [NH]

                 Tweeling, 

                 ovl. (83 jaar oud) op donderdag 23 november 1989,

                 begr. Bij haar ouders begraven De Rijp [NH].

 

Anna Geertruida Sierhuis.

Bij begraven geen partner gemeld. Begraven bij haar ouders.
 

XIIc.          Guurtje van Assema , dr. van Henricus Johannes (Hendrik) van Assema (XIe) [blz. ]  en Jannetje Mol,

                 geb. op vrijdag 13 december 1878 Wormerveer [NH]

                 ovl. (ongeveer 35 jaar oud) circa 1914 Purmerend [NH],

                 tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op zaterdag 18 september 1909 Purmerend [NH] Huw.Get.: Johannes Hendricus Greuter, 38 jaar; Jacob Greuter, 34jaar; Arie Greuter, 30 jaar en Frederik van Assema, 22 jaar

                 met Cornelis Greuter , zn. van Johannes Hendricus Greuter en Antje Gerrits,

                 geb. op woensdag 27 februari 1884 Wijdewormer [NH]

                 Stalknecht, 

                 ovl. (76 jaar oud) op woensdag 17 augustus 1960 Purmerend [NH],

                 begr. op zaterdag 20 augustus 1960 Purmerend [NH].

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Hendricus Joannes Greuter,

                 geb. op maandag 30 mei 1910 Purmerend [NH]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (17 jaar oud) op donderdag 23 februari 1928 Purmerend [NH],

                 begr. op maandag 27 februari 1928 Purmerend [NH].

2.              Johannes Bernardus (Joop) Greuter,

                 geb. op zondag 13 april 1913 Purmerend [NH]

                 ovl. (76 jaar oud) op woensdag 28 februari 1990 Purmerend [NH],

                 begr. in 1990,

                 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) op donderdag 17 juni 1937 Purmerend [NH]

                 met Elisabeth Anna Schouw,

                 geb. op woensdag 19 november 1913 Purmerend [NH]

                  ovl. (43 jaar oud) op zondag 23 juni 1957 Ederveen [GE] gem. Ede. Uit dit huwelijk geen kinderen,

                 tr. (resp. 47 en 39 jaar oud) (2) op woensdag 20 april 1960 Purmerend [NH]

                 met Margaretha Maria Reurs,

                 geb. op maandag 17 januari 1921 Landsmeer [NH]

                 ovl. (73 jaar oud) op zondag 12 juni 1994 Purmerend [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Jacobus Josephus Greuter,

                 geb. op dinsdag 24 maart 1914 Purmerend [NH]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (7 jaar oud) op vrijdag 19 augustus 1921 Purmerend [NH].

4.              Bernardus Josephus (Ben) Greuter,

                 geb. op dinsdag 24 maart 1914 Purmerend [NH]

                 ovl. (70 jaar oud) op donderdag 21 februari 1985 Purmerend [NH],

                 tr. (resp. 38 en 33 jaar oud) op donderdag 10 juli 1952 Purmerend [NH]

                 met Emelda Verdurmen,

                 geb. op zondag 15 juni 1919 Zeeland

                Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Cornelis Greuter , zn. van Johannes Hendricus Greuter en Antje Gerrits,

                 tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) circa 1915

                 met Henrica Neuteboom,

                 RK, 

                 ovl. op dinsdag 18 juli 1944 Purmerend [NH],

                 begr. op vrijdag 21 juli 1944 Purmerend [NH].

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XIId.          Bernard(us) (Berus, Ben) van Assema , zn. van Henricus Johannes (Hendrik) van Assema (XIe) [blz. ]  en Jannetje Mol,

                 geb. op maandag 3 juli 1882 Wormerveer [NH]

                 Blikslager/Verpleger, 

                 ovl. (90 jaar oud) op dinsdag 14 november 1972 Purmerend [NH],

                 begr. op zaterdag 18 november 1972 Purmerend [NH] RK Kerkhof H. Nicolaas. Bidprentje,

                 tr. (resp. 38 en 25 jaar oud) op donderdag 7 april 1921 Purmerend [NH]

                 met Alida Petronella Maria Roet , dr. van Jan Roet en Alida (Aaltje) Alles,

                 geb. op maandag 2 september 1895 De Beemster

                 ovl. (42 jaar oud) op maandag 20 december 1937 Purmerend [NH],

                 begr. op woensdag 22 december 1937 Purmerend [NH] Bidprentje.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Henricus (Henk) van Assema,

                 geb. op woensdag 14 december 1921 Purmerend [NH],            RK,                  Ongehuwd, 

                 ovl. (21 jaar oud) op dinsdag 19 januari 1943 Purmerend [NH],

                 begr. op vrijdag 22 januari 1943 Purmerend [NH] Bidprentje.

2.              Johannes (Jan) van Assema,

                 geb. op zaterdag 13 oktober 1923 Purmerend [NH],                                   Ongehuwd, 

                 ovl. (21 jaar oud) op maandag 18 december 1944 Hamburg [Duitsland] In de tweede wereldoorlog te werk gesteld in Duitsland en bezwekenaan de slechte omstandigheden Concentratiekamp Neuendamme (WOII),

                 begr. Bidprentje.

3.              Jo van Assema,

                 geb. op dinsdag 20 oktober 1925 Purmerend [NH]

                 relatie

                 met Nicolaas Mes

                 Uit deze relatie geen kinderen.

4.              Anna Maria (Annie) van Assema,

                 geb. op donderdag 28 april 1927 Purmerend [NH]

                 relatie

                 met Hendrikus van Braam

                 Uit deze relatie geen kinderen.

5.              Geertruda Maria (Truus) van Assema,

                 geb. op vrijdag 22 juni 1928 Purmerend [NH]

                 tr. (28 jaar oud) op maandag 26 november 1956 Purmerend [NH]

                 met Johannes (Han) de Haas

                 Geen kinderen, 

                Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Bernardus (Ben) van Assema,

                 geb. op zaterdag 5 april 1930 Purmerend [NH], volgt XIIIk [blz. ].

7.              Simon (Siem) van Assema,

                 geb. op zondag 19 april 1931 Purmerend [NH],

                 ovl. (73 jaar oud) op maandag 22 november 2004 Nijmegen [GE], volgt XIIIl [blz. ].

8.              Catharina Maria (Tiny) van Assema,

                 geb. op donderdag 29 december 1932 Purmerend [NH], volgt XIIIm [blz. ].

9.              Fredericus Ant(h)onius (Fred) van Assema,

                 geb. op dinsdag 3 april 1934 Purmerend [NH],

                 ovl. (58 jaar oud) op zaterdag 20 maart 1993 Alkmaar [NH], volgt XIIIn [blz. ].

10.            Alida Maria (Alie) van Assema,

                 geb. op zaterdag 18 mei 1935 Purmerend [NH], volgt XIIIo [blz. ].

11.            Corry van Assema,

                 geb. en ovl. op maandag 20 december 1937 Purmerend [NH]

                 begr. op woensdag 22 december 1937 Purmerend [NH].

 

Bernard(us) (Berus, Ben) van Assema.

Volgens het bevolkingsregister uit het archief van Zaanstad vertrek thij 7-12-1905 naar 's-Hertogenbosch als krankzinnigenverpleger en ging hij 20-7-1907 terug naar Wormerveer en vertok 24-9-1907 naarWarmond (fiche 113) Hij woont later in Purmerend.
                

Bernard(us) (Berus, Ben) van Assema en Alida Petronella Maria Roet

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 101 Gemeente: Purmerend Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 07-04-1921 Bruidegom Bernardus van Assema Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Wormerveer Bruid Alida Roet Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Beemster Vader bruidegom Hendrik van Assema Moeder bruidegom Jannetje Mol Vader bruid Jan Roet Moeder bruid Aaltje Alles Nadere informatie beroep bg.: gemeente arbeider.

 

XIIe.          Fredericus (Frederik) van Assema , zn. van Henricus Johannes (Hendrik) van Assema (XIe) [blz. ]  en Jannetje Mol,

                 geb. op vrijdag 5 november 1886 Wormerveer [NH]

                 Bedrijfsleider Wessanen Meelfabriek, 

                 ovl. (84 jaar oud) op woensdag 3 maart 1971 Wormerveer [NH] Huise d'acht Staten, wandelweg 65 te Wormerveer (bejaardentehuis),

                 begr. op zaterdag 6 maart 1971 Wormerveer [NH] Begraafplaats Noord T2 nr.14 2diep kennisgeving 36/550. Overl.bericht,

                 tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (1) op donderdag 16 mei 1907 Jisp [NH] (copie trouwboekje). Huw. Get.: Johannes van Assema (voogd), JohannesSierhuis (toeziend voogd); Hendrik de Wit, veldwachter, 43 jaar;Roelof Groot, 34 jaar, broodbakker; Jan Veldhuis, 36 kaar, zwager vande bruid en Cornelis Schaak, broer, 27 jaar

                 met Gertrudis (Geertje) Schaak , dr. van Jan Schaak en Trijntje Gorter,

                 geb. op maandag 8 augustus 1887 Jisp [NH]

                 Reference Number 772,

                 ovl. (36 jaar oud) op donderdag 7 augustus 1924 Amsterdam [NH],

                 begr. op maandag 11 augustus 1924 Wormer [NH] Bidprentje.

                 Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1.              Henricus (Hendrik) van Assema,

                 geb. op woensdag 25 september 1907 Wormerveer [NH], volgt XIIIp [blz. ].

2.              Trijntje van Assema,

                 geb. op zondag 26 juli 1908 Wormer [NH], volgt XIIIq [blz. ].

3.              Johanna Xervariana (Jo) van Assema,

                 geb. op dinsdag 22 juni 1909 Wormer [NH],

                 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 4 november 1976 Wormerveer [NH], volgt XIIIr [blz. ].

4.              Johannes Stephanus (Jan) van Assema,

                 geb. op vrijdag 2 september 1910 Wormer [NH],

                 ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 14 november 1980 Wormer [NH], volgt XIIIs [blz. ].

5.              Anna Geertruida van Assema,

                 geb. op woensdag 13 maart 1912 Wormer [NH]

                 Ongehuwd, 

                 Reference Number 949,

                 ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 2 februari 1915 Wormer [NH].

6.              Agatha (Ga) van Assema,

                 geb. op donderdag 3 april 1913 Wormer [NH],

                 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 28 augustus 1990 Uitgeest [NH], volgt XIIIt [blz. ].

7.              Frederikus Josephus (Freek) van Assema,

                 geb. op zaterdag 9 mei 1914 Wormer [NH],

                 ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 5 november 1983 Assendelft [NH], volgt XIIIu [blz. ].

8.              Cornelis Bernardus (Cor) van Assema,

                 geb. op woensdag 23 juni 1915 Wormer [NH],

                 ovl. (48 jaar oud) op woensdag 11 december 1963 Uitgeest [NH], volgt XIIIv [blz. ].

9.              Anna Geertruida van Assema,

                 geb. op zaterdag 10 juni 1916 Wormer [NH]

                 Ongehuwd, 

                 ovl. (8 maanden oud) op woensdag 14 februari 1917 Wormer [NH].

10.            Gertrudis Klasina (Gre) van Assema,

                 geb. op dinsdag 10 juli 1917 Wormer [NH],

                 ovl. (28 jaar oud) op zondag 14 oktober 1945 Wormerveer [NH], volgt XIIIw [blz. ].

11.            Klazina Hermina (Clasien) van Assema,

                 geb. op maandag 4 november 1918 Wormer [NH], volgt XIIIx [blz. ].

12.            Anna Geertruida (Annie) van Assema,

                 geb. op maandag 1 maart 1920 Wormer [NH],

                 ovl. (23 jaar oud) op woensdag 5 januari 1944 Zaandam [NH], volgt XIIIy [blz. ].

13.            Bernardus Johannes (Ben) van Assema,

                 geb. op zaterdag 11 mei 1921 Wormer [NH],

                 ovl. (68 jaar oud) op woensdag 1 november 1989 Wormerveer [NH], volgt XIIIz [blz. ].

14.            Anthonius Franciscus (Antoon,Toon) van Assema,

                 geb. op maandag 12 juni 1922 Wormer [NH],

                 ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 17 november 2007 Wormer [NH], volgt XIIIaa [blz. ].

15.            Wilhelmina Margaretha van Assema,

                 geb. op zondag 10 juni 1923 Wormer [NH]

                 ongehuwd, 

                 ovl. (één dag oud) op maandag 11 juni 1923 Wormer [NH].

16.            Levenloos (vrl.) van Assema,

                 geb. en ovl. op donderdag 7 augustus 1924 Amsterdam [NH]

                 Gelijk met moeder overleden, 

                 Reference Number 952.

 

Fredericus (Frederik) van Assema.

Frederik vertrekt 12-5-1908 van Wormerveer naar Wormer(bevolkingsreg.fische 113/archief Zaanstad).
         

Fredericus (Frederik) van Assema en Gertrudis (Geertje) Schaak

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.63 Gemeente: Jisp Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 16-05-1907 Bruidegom Frederik van Assema Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Wormerveer Bruid Geertje Schaak Leeftijd: 19 Geboorteplaats: Jisp Vader bruidegom Hendrik van Assema Moeder bruidegom Jannetje Mol Vader bruid Jan Schaak Moeder bruid Trijntje Gorter Nadere informatie beroep Bg.: fabrieksarbeider; beroep vader Bd.: arbeider.

 

                 Fredericus (Frederik) van Assema,

                 tr. (resp. 47 en 37 jaar oud) (2) op woensdag 7 februari 1934 Haarlem [NH]

                 met Wilhelmina Jansen,

                 geb. op dinsdag 17 maart 1896 Utrecht [UT]

                 ovl. (67 jaar oud) op woensdag 22 mei 1963 Wormerveer [NH],

                 begr. op zaterdag 25 mei 1963 Wormerveer [NH] Begraafplaats Noord klasse 4 nr.114 1 diep. Bidprentje&overl.bericht.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Maria Margaretha Wilhelmina (Rie) van Assema,

                 geb. op vrijdag 17 mei 1935 Wormer [NH], volgt XIIIab

2.              Johannes Gerardus (Jan) van Assema,

                 geb. op woensdag 1 juni 1938 Wormer [NH], volgt XIIIac

 

                 Fredericus (Frederik) van Assema,

                

                relatie (3)

                 met .

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Gerard Kaagman,

                 geb. tussen 1924 en 1934.

2.              Rie Kaagman,

                 relatie

                 met De Leeuw. Uit deze relatie geen kinderen.

 

Fredericus (Frederik) van Assema en

Fredericus had tussen zijn 2 huwelijken door een relatie met zijn buurvrouw, die reeds getrouwd was. Hij heeft hier 2 buitenechtelijke kinderen die de naam van de buurvrouws man kregen: Kaagman. Een DNA test heeft uitgewezen dat zij daadwerkelijk kinderen van Frederikus waren. Eigenlijk zijn dit dus ook van Assema's, alleen niet in naam meer.

 

XIIf.           Johannes Petrus van Assema , zn. van Johannes Antonius van Assema (XIf) [blz. ]  en Maartje Vestering,

                 geb. op zaterdag 19 juni 1880 Beverwijk [NH] Wormerveer of Beverwijk ??,

                 ged. op maandag 21 juni 1880, 

                 Schilder te Beverwijk, 

                 ovl. (84 jaar oud) op woensdag 9 september 1964 Beverwijk [NH],

                 tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op donderdag 26 oktober 1905 Beverwijk [NH] Huw. Get.: Cornelis van der Laan, 31 jaar, kastelein te Beverwijk;Willem van Zutphen, 26 jaar, besteller, wonende Wijk aan Zww, broer;Cornelis de Wit, 43 jaar, arbeider, wonende Wijk aan Zee; JohannesPetrus Böhm, 28 jaar, spoorwegbeambte, wonende te Velsen

                 met Johanna van Zutphen , dr. van Jacobus Pieter van Zutphen en Johanna Hendrica (Hendrika) Duijn,

                 geb. op woensdag 24 mei 1882 Beverwijk [NH]

                 ovl. (52 jaar oud) op zaterdag 15 september 1934 Velsen.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Maria Johanna Hendrica "Marie" van Assema,

                 geb. op donderdag 7 juni 1906 Beverwijk [NH]

                 Reference Number 131,

                 ovl. (93 jaar oud) op maandag 26 juli 1999,

                 tr. Beverwijk [NH]

                 met Bruun (Bruin) van Beek , zn. van Pieter van Beek en Martha Huurdeman,

                 geb. op zaterdag 8 maart 1902 Velsen

                 Schoenmaker won. Driehuis, 

                 Reference Number 132,

                 ovl. (91 jaar oud) op donderdag 24 juni 1993 Driehuis [NH]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Jacobus Johannes Petrus "Jaap" van Assema,

                 geb. op zaterdag 11 mei 1907 Beverwijk [NH],

                 ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 23 februari 1991 Heerhugowaard [NH], volgt XIIIad [blz. ].

3.              Hendrica Maria Johanna "Riek" van Assema,

                 geb. op donderdag 7 mei 1908 Beverwijk [NH],

                 ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 30 juli 1991 Beverwijk [NH], volgt XIIIae [blz. ].

4.              Petronella Alida Johanna "Nel" van Assema,

                 geb. op maandag 29 november 1909 Beverwijk [NH]

                 Reference Number 142,

                 relatie

                 met Jaap Kroon

                 Reference Number 491. Uit deze relatie geen kinderen.

5.              Geertruida Maria Johanna "Truus" van Assema,

                 geb. op donderdag 8 juni 1911 Beverwijk [NH]

                 Ongehuwd, 

                 Reference Number 137.

6.              Johannes Anthonius "Joop" van Assema,

                 geb. op zondag 4 augustus 1912 Beverwijk [NH],

                 ovl. (46 jaar oud) op woensdag 24 juni 1959 Zaandam [NH], volgt XIIIaf [blz. ].

7.              Margaretha Johanna "Gre" van Assema,

                 geb. op zaterdag 1 augustus 1914 Beverwijk [NH]

                 Ongehuwd, 

                 Reference Number 143.

8.              Anthonius M. "Toon" van Assema,

                 geb. op zondag 17 november 1918 Beverwijk [NH],

                 ovl. (76 jaar oud) op donderdag 17 augustus 1995 Beverwijk [NH], volgt XIIIag [blz. ].

9.              Adrianus (Arie) van Assema,

                 geb. op zondag 11 december 1921 Beverwijk [NH],

                 ovl. (72 jaar oud) op zondag 9 januari 1994 Beverwijk [NH], volgt XIIIah [blz. ].

10.            Johanna (An, Anna) van Assema,

                 geb. op maandag 7 mei 1923 Beverwijk [NH],

                 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 19 februari 1999 Beverwijk [NH], volgt XIIIai [blz. ].

 

Johannes Petrus van Assema.

Kind Johannes Petrus van Assema Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Geboortedatum 19-06-1880 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk188081.
            

 

Johannes Petrus van Assema en Johanna van Zutphen

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 42 Datum: 26-10-1905 Bruidegom Johannes Petrus van Assema Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Beverwijk Bruid Johanna van Zutphen  Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Beverwijk Vader bruidegom Johannes van Assema Moeder bruidegom Maartje Vestering Vader bruid Jocobus Pieter van Zutphen Moeder bruid Hendrika Duijn Nadere informatie beroep Bg.: schilder; beroep vader Bd.: groentekoopman Huw. Get.: Cornelis van der Laan, 31 jaar, kastelein te Beverwijk;Willem van Zutphen, 26 jaar, besteller, wonende Wijk aan Zee, broer;Cornelis de Wit, 43 jaar, arbeider, wonende Wijk aan Zee; JohannesPetrus Böhm, 28 jaar, spoorwegbeambte, wonende te Velsen. ------------------------------------- Bruidegom Johannes Petrus van Assema Beverwijk 25 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Bruid Johanna van Zutphen Beverwijk 23 Vader Jocobus Pieter van Zutphen Moeder Hendrika Duijn Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 26-10-1905 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk190542.

 

Johanna van Zutphen.

Overledene Johanna van Zutphen, 52 Vader Jacobus Pieter van Zutphen Moeder Hendrika Duijn Partner Johannes Petrus van Assema Plaats Velsen Datum overlijden 15-09-1934 (Velsen) Bronverwijzing Kennemerland Velsen1934259 --------------------------------------- Overledene Johanna van Zutphen, 52 Vader Jacobus Pieter van Zutphen Moeder Hendrika Duijn Partner Johannes Petrus van Assema Plaats Beverwijk Datum overlijden 15-09-1934 (Velsen) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk193472.
 

 

Margaretha Johanna "Gre" van Assema.

Adres: Visserslaan 20 Alkmaar. tel.:072-129414.
 

 

XIIg.          Petronella Elisabeth van Assema , dr. van Johannes Antonius van Assema (XIf) [blz. ]  en Maartje Vestering,

                 geb. op dinsdag 2 mei 1882 Beverwijk [NH]

                 Reference Number 130,

                 ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 7 april 1944 Beverwijk [NH],

                 begr. op woensdag 12 april 1944 Beverwijk [NH] RK Kerkhof van St. Agatha. Bidprentje,

                 tr. (resp. 30 en ongeveer 40 jaar oud) (1) op donderdag 6 juni 1912 Beverwijk [NH]

                 met Gerardus (Geurt, Geert) van Dijk , zn. van Jan van Dijk en Willemina Vonk,

                 geb. in 1872 Rhenen [UT]

                 Reference Number 336,

                 ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1912.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Petronella Elisabeth van Assema.

Kind Petronella Elisabeth van Assema Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Geboortedatum 02-05-1882 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk1882137 ---------------------------------------------------------------------------- Overledene Petronella Elisabeth van Assema, 61 Vader Johannes Assema Moeder Maartje Vestering Partner Geert van Dijk Plaats Beverwijk Datum overlijden 07-04-1944 (Beverwijk) Opmerkingen Gescheiden van Cornelis Kroon Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk194495.

Gerardus (Geurt, Geert) van Dijk en Petronella Elisabeth van Assema

Hadden kinderen: nog onbekend Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 06-06-1912 Bruidegom Geurt van Dijk Leeftijd: 40 Geboorteplaats: Rhenen Bruid Petronella Elisabeth van Assema Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Beverwijk Vader bruidegom Jan van Dijk Moeder bruidegom Willemina Vonk Vader bruid Johannes van Assema Moeder bruid Maartje Vestering Nadere informatie beroep Bg.: sigarenmaker; beroep vader Bg.: tuinman; bruidegom gescheiden van Jannetje Roos; bruid gescheiden van Cornelis Kroon ---------------------------------- Bruidegom Geurt van Dijk Rhenen 40 Vader Jan van Dijk Moeder Willemina Vonk Bruid Petronella Elisabeth van Assema Beverwijk 29 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 06-06-1912 Opmerkingen Bg. Gs. van Jannetje Roos. Bd. Gs. van Cornelis Kroon. Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk191221.

 

                 Gerardus (Geurt, Geert) van Dijk , zn. van Jan van Dijk en Willemina Vonk,

                

                 Separation voor 1912 relatie (2)

                 met Jannetje Roos.

                 Uit deze relatie geen kinderen.

 

                 Petronella Elisabeth van Assema,

                 tr. (resp. 20 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op donderdag 30 oktober 1902 Beverwijk [NH]

                 Separation op woensdag 3 maart 1909 Scheiding

                 met Cornelis Kroon , zn. van Jacob Kroon en Guurtje Ridder,

                 geb. in 1876 Assendelft [NH],

                 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1940 's‑Gravendeel [ZH].

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jacob Kroon.

2.              Maria (Marie) Kroon,

                 geb. Beverwijk [NH].

 

Cornelis Kroon en Petronella Elisabeth van Assema

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands ArchiefAlgemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 47 Datum: 30-10-1902 Bruidegom Cornelis Kroon  Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Assendelft Bruid Petronella Elisabeth van Assema Leeftijd: 19 Geboorteplaats: Beverwijk Vader bruidegom Jacob Kroon  Moeder bruidegom Guurtje Ridder Vader bruid Johannes van Assema Moeder bruid Maartje Vestering Nadere informatie beroep Bg.: timmerman; beroep vader Bg.: timmerman Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 06-06-1912 Bruidegom Geurt van Dijk Leeftijd: 40 Geboorteplaats: Rhenen Bruid Petronella Elisabeth van Assema Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Beverwijk Vader bruidegom Jan van Dijk Moeder bruidegom Willemina Vonk Vader bruid Johannes van Assema Moeder bruid Maartje Vestering Nadere informatie beroep Bg.: sigarenmaker; beroep vader Bg.: tuinman; bruidegom gescheiden van Jannetje Roos; bruid gescheiden van Cornelis Kroon ------------------------------------------------ Bruidegom Cornelis Kroon Assendelft 25 Vader Jacob Kroon Moeder Guurtje Ridder Bruid Petronella Elisabeth van Assema Beverwijk 19 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 30-10-1902 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk190247 www.digitalestamboom.nl ------------------------------------------- Bruidegom Cornelis Kroon Bruid Petronella Elisabeth van Assema Plaats Beverwijk Datum echtscheiding 03-03-1909 Opmerkingen Gt. Beverwijk 30-10-1902. Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk190909.

 

XIIh.          Anna van Assema , dr. van Johannes Antonius van Assema (XIf) en Maartje Vestering,

                 geb. op dinsdag 22 augustus 1876 Wijk aan Zee en Duin

                 Reference Number 457,

                 ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 22 april 1941 Beverwijk [NH] 64 jaar,

                 tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) op donderdag 28 mei 1903 Beverwijk [NH]

                 met Barend Assendelft , zn. van Klaas Assendelft en Aagje Bakkum,

                 geb. op woensdag 5 augustus 1874 Wijk aan Zee en Duin

                 Reference Number 461.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maria Johanna Assendelft,

                 geb. in juli 1906 Beverwijk [NH],

                 ovl. (3 maanden oud) op zondag 7 oktober 1906 Beverwijk [NH].

2.              Maria Johanna Assendelft,

                 geb. in augustus 1908 Beverwijk [NH],

                 ovl. (6 weken oud) op dinsdag 15 september 1908 Beverwijk [NH] 5 weken oud.

3.              Nicolaas Johannes Assendelft,

                 geb. in november 1912 Beverwijk [NH],

                 ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 10 januari 1913 Beverwijk [NH] 2 maanden oud.

4.              Nicolaas Johannes Assendelft,

                 geb. in 1915 Beverwijk [NH],

                 ovl. (ongeveer 13 jaar oud) op donderdag 20 december 1928 Velsen 13 jaar oud.

 

Anna van Assema.

Kind Anna van Assema Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Wijk aan Zee Geboortedatum 22-08-1876 ----------------------------------------------- Overledene Anna van Assema, 64 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Partner Barend Assendelft Plaats Beverwijk Datum overlijden 22-04-1941 (Beverwijk) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk194183.

Barend Assendelft en Anna van Assema

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 24 Datum: 28-05-1903 Bruidegom Barend Assendelft Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Wijk aan Zee en Duin Bruid Anna van Assema Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Wijk aan Zee en Duin Vader bruidegom Klaas Assendelft Moeder bruidegom Aagje Bakkum Vader bruid Johannes van Assema Moeder bruid Maartje Vestering Nadere informatie beroep Bg.: arbeider ------------------------------- Bruidegom Barend Assendelft Wijk aan Zee en Duin 28 Vader Klaas Assendelft Moeder Aagje Bakkum Bruid Anna van Assema Wijk aan Zee en Duin 26 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 28-05-1903 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk190324.

Barend Assendelft.

wonende te Beverwijk.

Maria Johanna Assendelft.

Overledene Maria Johanna Assendelft, 3 mnd Vader Barend Assendelft Moeder Anna van Assema Plaats Beverwijk Datum overlijden 07-10-1906 (Beverwijk) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk190675.
 

Maria Johanna Assendelft.

Overledene Maria Johanna Assendelft, 5 wkn Vader Barend Assendelft Moeder Anna van Assema Plaats Beverwijk Datum overlijden 15-09-1908 (Beverwijk) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk190865.

Nicolaas Johannes Assendelft.

Overledene Nicolaas Johannes Assendelft, 2 mnd Vader Barend Assendelft Moeder Anna van Assema Plaats Beverwijk Datum overlijden 10-01-1913 (Beverwijk) Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk19131.

Nicolaas Johannes Assendelft.

verledene Nicolaas Johannes Assendelft, 13 Vader Barend Assendelft Moeder Anna van Assema Plaats Velsen Datum overlijden 20-12-1928 (Velsen) Bronverwijzing Kennemerland Velsen1928287.
 

 

XIIi.           Johanna Clazina (Sien) (Alias "dove Sien") van Assema , dr. van Johannes Antonius van Assema (XIf) [blz. ]  en Maartje Vestering,

                 geb. op donderdag 14 april 1887 Beverwijk [NH] Haar vader was toen zij geboren werd reeds overleden (op 21-1-1887)

                 Reference Number 458,

                 tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 20 oktober 1910 Beverwijk [NH]

                 met Johannes (Fop) van der Pol , zn. van Johannes van der Pol en Wilhelmina de Jong,

                 geb. in 1885 's‑Gravenhage [ZH]

                 Reference Number 462.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Johannes Anthonius (Jan) van der Pol,

                 geb. op vrijdag 23 februari 1912 Velsen,

                 ovl. (80 jaar oud) op woensdag 20 mei 1992 Velsen,

                 relatie

                 met Emma Constantia van den Braber,

                 geb. op dinsdag 19 december 1911 Velsen,

                 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 4 december 1984 Ijmuiden [NH]. Uit deze relatie geen kinderen.

 

Johanna Clazina (Sien) (Alias "dove Sien") van Assema.

Kind Johanna Klasina van Assema Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Geboortedatum 14-04-1887 Opmerkingen vader overleden 21 januari 1887 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk188757.
                

 

Johannes (Fop) van der Pol en Johanna Clazina (Sien) (Alias "dove Sien") van Assema

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 24 Datum: 20-10-1910 Bruidegom Fop van der Pol Leeftijd: 25 Geboorteplaats: 's-Gravenhage Bruid Johanna Klasina van Assema Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Beverwijk Vader bruidegom Johannes van der Pol Moeder bruidegom Wilhelmina de Jong Vader bruid Johannes van Assema Moeder bruid Maartje Vestering Nadere informatie beroep Bg.: varensgezel; beroep vader Bg.: mandenmaker ------------------------------------------ Bruidegom Fop van der Pol 's-Gravenhage 25 Vader Johannes van der Pol Moeder Wilhelmina de Jong Bruid Johanna Klasina van Assema Beverwijk 23 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 20-10-1910 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk191024.

 

Johannes (Fop) van der Pol.

Bruidegom Fop van der Pol 's-Gravenhage 25 Vader Johannes van der Pol Moeder Wilhelmina de Jong Bruid Johanna Klasina van Assema Beverwijk 23 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 20-10-1910 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk191024.
 

 

XIIj.           Geertruida Maria (Trui) van Assema , dr. van Johannes Antonius van Assema (XIf) [blz. ]  en Maartje Vestering,

                 geb. op zondag 2 maart 1884 Beverwijk [NH]

                 Reference Number 459,

                 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 22 april 1950 Velsen,

                 tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1906 Beverwijk [NH] Huw.get.: Johannes Petrus van Assema, 30 jaar, schilder; DirkVerheiden, 38 jaar, broer; Krijn Verheiden, 41 jaar, broer

                 met Dirk Theodorus (Theodorus) Verheiden , zn. van Dirk Verheiden en Christin Maalman,

                 geb. circa 1879, 

                 Arbeider, 

                 Reference Number 490.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Maria Johanna Verheiden,

                 geb. op woensdag 10 juni 1903 Bij huwelijk als kind vermeld. Voor huwelijk ouders geboren,

                 tr. (resp. 18 en ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 10 november 1921 Beverwijk [NH]

                 met Jacobus Leonardus Min , zn. van Johannes Min en Aaltje Vink,

                 geb. in 1899 Velsen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Geertruida Maria (Trui) van Assema.

Kind Geertruida Maria van Assema Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Geboortedatum 02-03-1884 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk188433 ------------------------------------------------------------------------ Overledene Geertruida Maria van Assema, 66 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Partner Theodorus Verheiden Plaats Velsen Datum overlijden 22-04-1950 (Velsen) Bronverwijzing Kennemerland Velsen1950108.
         

 

Dirk Theodorus (Theodorus) Verheiden en Geertruida Maria (Trui) van Assema

                        Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 40 Datum: 16-08-1906 Bruidegom Theodorus Verheiden Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Beverwijk Bruid Geertruida Maria van Assema Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Beverwijk Vader bruidegom Dirk Verheiden Moeder bruidegom Christina Maalman Vader bruid Johannes van Assema Moeder bruid Maartje Vestering Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; Erk. 1 k. Maria Johanna 10-6-1903 --------------------------------- Bruidegom Theodorus Verheiden Beverwijk 27 Vader Dirk Verheiden Moeder Christina Maalman Bruid Geertruida Maria van Assema Beverwijk 22 Vader Johannes van Assema Moeder Maartje Vestering Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 16-08-1906 Opmerkingen Erk. 1 k. Maria Johanna 10-6-1903. Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk190640 -----------------------------------------.

                       

Jacobus Leonardus Min en Maria Johanna Verheiden

Bruidegom Jacobus Leonardus Min Velsen 22 Vader Johannes Min Moeder Aaltje Vink Bruid Maria Johanna Verheiden Leiden 18 Vader Theodorus Verheiden Moeder Geertruida van Assema Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 10-11-1921 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk192168.

Jacobus Leonardus Min.

Bruidegom Jacobus Leonardus Min Velsen 22 Vader Johannes Min Moeder Aaltje Vink Bruid Maria Johanna Verheiden Leiden 18 Vader Theodorus Verheiden Moeder Geertruida van Assema Plaats Beverwijk Huwelijksdatum 10-11-1921 Bronverwijzing Kennemerland Beverwijk192168.
               

 

Generatie XIII, XIV en XV: niet openbaar ivm privacy!